Ursprungliga författningar: 2009

450/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om genomförande av offentlig kontroll av foder
449/2009
Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot
448/2009
Statsrådets beslut om anslutning av Ylämaa kommun till Villmanstrand stad
447/2009
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om kommunikationsförvaltningen
446/2009
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om marin utrustning
445/2009
Statsrådets förordning om ändring av körkortsförordningen
444/2009
Statsrådets förordning om taxitrafikens konsumentpriser
443/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om järnvägstrafikens tågplaneperiod och ansökan om bankapacitet
442/2009
Statsrådets förordning om tekniskt bistånd till utvecklingsprogrammet för landsbygden
441/2009
Arbets- och näringsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer
440/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökande av och förutsättningar för betalande av produktionsstöd för mjölk
439/2009
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Australien om social trygghet och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
438/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i kapitel 1.3 i koden för transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (IMDG-koden) enligt kapitel VII i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
437/2009
Lag om ändring av 17 § i barnskyddslagen
436/2009
Lag om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt
435/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn samt om tillämpning av konventionen
434/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsyn över anläggningar för bearbetning av vissa animaliska biprodukter och om användning av vissa biprodukter
433/2009
Statsrådets förordning om sättande i kraft av konventionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
432/2009
Lag om ändring av utlänningslagen
431/2009
Lag om ändring av 31 a § i polislagen
430/2009
Lag om ändring av 9 § i lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning
429/2009
Lag om ändring av 7 § i lagen om export och transitering av försvarsmateriel
428/2009
Lag om upphävande av lagen om bestraffning av lämnande av oriktig uppgift rörande exportvaras ursprung
427/2009
Lag om ändring av 5 a kap. i tvångsmedelslagen
426/2009
Lag om ändring av 20 d och 42 § i tullagen
425/2009
Lag om ändring av 46 kap. i strafflagen
424/2009
Statsrådets förordning om ändring av 4 och 4 a § i statsrådets förordning om omstruktureringsstöd till sockerindustrin under regleringsåret 2008/2009
423/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Liberia om eftergift av biståndskrediten till Liberia
422/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det i Genève den 8 december 2005 antagna tilläggsprotokollet till Genèvekonventionerna från 1949 rörande antagande av ytterligare ett kännetecken och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
421/2009
Lag om en infrastruktur för geografisk information
420/2009
Lag om ändring av 1 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga nordiska länderna
419/2009
Lag om ändring av mentalvårdslagen
418/2009
Lag om ändring av lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder
417/2009
Helsingfors valkretsnämnds kungörelse om resultatet av valet av finländska ledamöter till Europaparlamentet
416/2009
Finansministeriets förordning om ändring av 2 § i finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2009
415/2009
Statsrådets förordning om upphävande av vissa beslut och förordningar av statsrådet om förbud och begränsningar som gäller vissa kemikalier
414/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna i 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna
413/2009
Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning
412/2009
Lag om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
411/2009
Lag om ändring av 32 § i livsmedelslagen
410/2009
Lag om samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet
409/2009
Lag om ändring av 44 kap. 1 § och 48 kap. 1 § i strafflagen
408/2009
Lag om ändring av kemikalielagen
407/2009
Lag om ändring av 8 § i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet
406/2009
Inrikesministeriets förordning om färgsättning och emblem på polisfordon och gränsbevakningsväsendets fordon
405/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om hygieniska arrangemang och avfallshantering vid stora offentliga tillställningar
404/2009
Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot
403/2009
Statsrådets förordning om ändring av bilagorna till statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i markbyggnad
402/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av stöd för djurens välbefinnande åren 2008―2013
401/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av miljöstöd och kompensationsbidrag

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.