Ursprungliga författningar: 2009

550/2009
Finansministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Tavastehus stad och Hausjärvi kommun
549/2009
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakning av användningen av kärnenergi
548/2009
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar
547/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
546/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
545/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om grunden för skogsvårdsavgiften för 2009
544/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillfälligt tillåtande av torskfiske för i Finland registrerade fiskefartyg med en längd på över 20 meter
543/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav vid import av hästdjur från stater utanför Europeiska unionen
542/2009
Miljöministeriets arbetsordning
541/2009
Finansministeriets förordning om de stater som avses i 2 § 5 mom. i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund
540/2009
Undervisningsministeriets förordning om ändring av 1 § i undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Statens filmgranskningsbyrå och filmnämnd
539/2009
Justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning
538/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om godkännande av växtskyddsmedel och godkännande därav samt om förfaranden i anslutning till dem
537/2009
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för Fred och Säkerhet
536/2009
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av lagen om användningen av vissa internationellt skyddade beteckningar
535/2009
Statsrådets förordning om anslag för hälsofrämjande
534/2009
Lag om ändring av 2 kap. 11 a § i arbetsavtalslagen
533/2009
Lag om ändring av 27 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
532/2009
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
531/2009
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
530/2009
Lag om ändring av järnvägslagen
529/2009
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån
528/2009
Statsrådets förordning om ändring av 4 § förordningen om statsgaranti för konstutställningar
527/2009
Lag om ändring av 152 § i lagen om pension för företagare
526/2009
Lag om ändring av 206 § i lagen om pension för arbetstagare
525/2009
Lag om ändring av 18 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
524/2009
Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen
523/2009
Lag om ändring av 49 och 82 c § i vägtrafiklagen
522/2009
Lag om ändring av lagen om fiske
521/2009
Lag om ändring av utsökningsbalken
520/2009
Lag om ikraftträdande av vissa bestämmelser i utsökningsbalken
519/2009
Lag om Riksfogdeämbetet
518/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om inrikesministeriet
517/2009
Statsrådets förordning om ändring av polisförordningen
516/2009
Statsrådets förordning om ändring av polisförvaltningsförordningen
515/2009
Lag om ändring av 19 § i lagen om överlastavgift
514/2009
Lag om ändring av 100 § i fordonslagen
513/2009
Lag om ändring av 95 och 108 a § i vägtrafiklagen
512/2009
Lag om ändring av 14 § i förundersökningslagen
511/2009
Lag om ändring av tvångsmedelslagen
510/2009
Lag om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster
509/2009
Lag om ändring av lagen om ordningsvakter
508/2009
Lag om ändring av skjutvapenlagen
507/2009
Lag om ändring av lagen om förströelseanordningar
506/2009
Lag om ändring av lotterilagen
505/2009
Lag om ändring av lagen om penninginsamlingar
504/2009
Lag om ändring av 16 § i lagen om identitetskort
503/2009
Lag om ändring av passlagen
502/2009
Lag om ändring av 3 och 10 § i lagen om försvarsmaktens handräckning till polisen
501/2009
Lag om ändring av 10 § i lagen om behandling av berusade

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.