Ursprungliga författningar: 2009

600/2009
Statsrådets förordning om de språkkunskaper som krävs av vissa inskrivningsjurister vid lantmäteriverket
599/2009
Lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg
598/2009
Lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket
597/2009
Lag om ändring av kemikalielagen
596/2009
Lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
595/2009
Lag om ändring av läkemedelslagen
594/2009
Lag om ändring av 2 § i lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
593/2009
Lag om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
592/2009
Lag om ändring av 3 och 12 § i lagen om utnämning av domare
591/2009
Lag om ändring av tingsrättslagen
590/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om utövande och tillsyn av verksamhet gällande gödselfabrikat 13/07
589/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat 12/07
588/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om näringsvärdesdeklaration för livsmedel
587/2009
Lag om ändring av 5 kap. i försäkringsbolagslagen
586/2009
Lag om ändring av 2 kap. i värdepappersmarknadslagen
585/2009
Lag om ändring av aktiebolagslagen
584/2009
Lag om införande av lagstiftningen om överföring av inskrivningsärenden
583/2009
Lag om ändring av 9 § i förköpslagen
582/2009
Lag om ändring av 20 § i byggnadsskyddslagen
581/2009
Lag om ändring av 91 p och 97 § i markanvändnings- och bygglagen
580/2009
Lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter
579/2009
Lag om upphävande av 17 § 1 mom. 1 punkten underpunkt a och 19 § 1 mom. 1 punkten i tingsrättslagen
578/2009
Lag om ändring av 15 kap. 2 och 3 § i rättegångsbalken
577/2009
Lag om ändring av lagen om lantmäteriverket
576/2009
Lag om ändring av 6 § i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster
575/2009
Lag om ändring av fastighetsbildningslagen
574/2009
Lag om ändring av jordlegolagen
573/2009
Lag om köpvittnen
572/2009
Lag om ändring av jordabalken
571/2009
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om grundläggande utbildning
570/2009
Lag om ändring av 12 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
569/2009
Lag om servicesedlar inom social- och hälsovården
568/2009
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
567/2009
Lag om ändring av lagen om statens säkerhetsfond
566/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet mellan Finland och Amerikas Förenta Stater om ömsesidig försvarsupphandling
565/2009
Statsrådets förordning om arbetarskyddsdelegationen
564/2009
Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen
563/2009
Lag om ändring av 1 kap. 3 § i konkurslagen
562/2009
Lag om ändring av 40 kap. 11 § i strafflagen
561/2009
Lag om ändring av 1 § i arkivlagen
560/2009
Lag om ändring av lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret
559/2009
Lag om införande av universitetslagen
558/2009
Universitetslag
557/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnits skadliga
556/2009
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om smittsamma sjukdomar
555/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Laos om samarbete inom projektet för utveckling av en strategi för förnybar energi
554/2009
Lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete
553/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om producentorganisationerna inom sektorn för frukt och grönsaker
552/2009
Arbets- och näringsministeriets arbetsordning
551/2009
Statsrådets förordning om säkerhet vid hantering av naturgas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.