Ursprungliga författningar: 2009

650/2009
Finansministeriets beslut om ändring av 1 § finansministeriets beslut om samordnad upphandling inom statsförvaltningen
649/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som skall användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket
648/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsrådets svenska språknämnd
647/2009
Statsrådets förordning om undantag från de bestämmelser i bilaga XVII till REACH-förordningen som gäller begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor
646/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till unga jordbrukare
645/2009
Statsrådets förordning om styrkande av statstjänstemäns sjukdom
644/2009
Lag om ändring av 3 och 4 § i lagen om upprätthållande av ordning i kollektivtrafik
643/2009
Lag om ändring av 5 kap. 10 § i tvångsmedelslagen
642/2009
Lag om ändring av alkohollagen
641/2009
Lag om ändring av strafflagen
640/2009
Lag om ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan
639/2009
Lag om ändring av lagen om statens pensioner
638/2009
Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner
637/2009
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
636/2009
Lag om ändring av lagen om pension för företagare
635/2009
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
634/2009
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
633/2009
Lag om ändring av 13 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare
632/2009
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
631/2009
Lag om ändring av 14 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare
630/2009
Lag om ändring av lagen om pension för företagare
629/2009
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
628/2009
Lag om ändring av 30 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare
627/2009
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
626/2009
Lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
625/2009
Lag om ändring av 11 § i blodtjänstlagen
624/2009
Lag om ändring av 6 a § i lagen om förskottsuppbörd
623/2009
Lag om ändring av 93 a § i lagen om beskattningsförfarande
622/2009
Lag om ändring av 56 b § i lagen om överlåtelseskatt
621/2009
Lag om ändring av 18 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism
620/2009
Lag om ändring av 2 § i lagen om kommunikationsförvaltningen
619/2009
Lag om ändring av 2 och 9 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården
618/2009
Lag om ändring av lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet
617/2009
Lag om stark autentisering och elektroniska signaturer
616/2009
Statsrådets förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
615/2009
Lag om ändring av 21 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
614/2009
Lag om ändring av 1 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta
613/2009
Lag om ändring av lagen om skatteuppbörd
612/2009
Lag om ändring av lotteriskattelagen
611/2009
Lag om ändring av 11 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
610/2009
Lag om ändring av lagen om källskatt på ränteinkomst
609/2009
Lag om ändring av 10 och 13 § i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
608/2009
Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd
607/2009
Lag om ändring av lagen om skatteredovisning
606/2009
Lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om skatt på vissa försäkringspremier
605/2009
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
604/2009
Skattekontolag
603/2009
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter
602/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om miljöministeriet
601/2009
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning samt kompensation för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.