Ursprungliga författningar: 2009

700/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om placering av arkivet för observationsoperationen i Sri Lanka i anknytning till norska nationalarkivet
699/2009
Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare
698/2009
Lag om ändring av lagen om fordonstrafikregistret
697/2009
Lag om ändring av 2 § i lagen om Fordonsförvaltningscentralen
696/2009
Lag om ändring av vägtrafiklagen
695/2009
Lag om yrkeskompetens för taxiförare
694/2009
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagorna till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
693/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om registrering av ursprungssorter
692/2009
Statsrådets förordning om ändring av 2 kap. i statsrådets förordning om grunderna för ersättningstaxorna enligt 3 kap. 4 och 5 § i sjukförsäkringslagen
691/2009
Lag om ändring av 54 § i polislagen
690/2009
Lag om ändring av tullagen
689/2009
Lag om ändring av 19 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet
688/2009
Lag om ändring av gränsbevakningslagen
687/2009
Lag om samarbete mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet
686/2009
Lag om ändring av 36 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation
685/2009
Lag om ändring av 24 kap. 1 § i strafflagen
684/2009
Skatteförvaltningens beslut om slutförande av beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner för skatteår 2008
683/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinära gränskontroller av djur
682/2009
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av förordningen om informationsutbyte och balanshantering i samband med naturgashandeln
681/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis
680/2009
Inrikesministeriets förordning om ändring av 1 § i förordningen om parkeringsbot
679/2009
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter
678/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkännande av ursprungssorter och handel med utsäde
677/2009
Undervisningsministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om avgifter som tas ut av elever vid Europeiska skolan i Helsingfors
676/2009
Finansministeriets förordning om betalning av förskottsåterbäringar för skatteår 2008
675/2009
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 4 § i lagen om sjömanspensioner
674/2009
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
673/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Uzbekistan om ömsesidigt bistånd i tullfrågor och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen
672/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om reglerna för EU–Afrika-infrastrukturfonden
671/2009
Skatteförvaltningens beslut om slutförande av 2009 års fastighetsbeskattning
670/2009
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för statsrådet 200 år
669/2009
Statsrådets beslut om anslutning av Karttula kommun till Kuopio stad
668/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer
667/2009
Statsrådets förordning om den riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården
666/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om understöd för utveckling av marknadsföring och produktion av jordbruksprodukter
665/2009
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli
664/2009
Kommunikationsministeriets förordning om upphävande av 2 § 4 punkten och bilaga 4 i kommunikationsministeriets förordning om Sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer
663/2009
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
662/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om privat hälso- och sjukvård
661/2009
Lag om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster
660/2009
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets arbetsordning
659/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om lufttransport av farliga ämnen
658/2009
Lag om ändring av 2 a § i lagen om patientens ställning och rättigheter
657/2009
Lag om ändring av lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
656/2009
Lag om ändring av 48 § i lagen om placeringsfonder
655/2009
Lag om ändring av 8 § i lagen om hypoteksbanker
654/2009
Lag om ändring av 1 och 2 kap. i värdepappersmarknadslagen
653/2009
Lag om ändring av 71 § i lagen om Finansinspektionen
652/2009
Lag om ändring av 2 § i handelskammarlagen
651/2009
Lag om ändring av lagen om fastighetsfonder

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.