Ursprungliga författningar: 2009

750/2009
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om skatteredovisning
749/2009
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om skatt på vissa försäkringspremier
748/2009
Lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen
747/2009
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av mervärdesskattelagen
746/2009
Lag om ändring av 7 och 51 § i skattekontolagen
745/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av BSE hos nötkreatur
744/2009
Försvarsministeriets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos vissa militärfordon som används i trafik
743/2009
Försvarsministeriets förordning om registrering av militärfordon
742/2009
Finansministeriets förordning om ändring av förordning om magistraternas placeringsorter och enheter
741/2009
Statsrådets förordning om ändring av 3 § statsrådets förordning om ersättning för skador som kungsörnar orsakar renhushållningen
740/2009
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning gällande skärgårdskommuner och de skärgårdsdelar i andra kommuner på vilka bestämmelserna om skärgårdskommuner tillämpas
739/2009
Riksdagens beslut om ändring av fullmakt för statsrådet att uppta lån
738/2009
Lag om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete
737/2009
II tilläggsbudgeten för 2009
736/2009
Statsrådets förordning om ändring av 37 § i statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till unga jordbrukare
735/2009
Statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk år 2010
734/2009
Statsrådets förordning om köpvittnen
733/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Kazakstan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
732/2009
Kommunikationsministeriets förordning om minimihastigheten för en ändamålsenlig internetförbindelse i anslutning till samhällsomfattande tjänster
731/2009
Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om militärfordon
730/2009
Statsrådets förordning om temporär ändring av 1 § i statsrådets förordning om Försörjningsberedskapscentralen
729/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
728/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
727/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för bygginvesteringar
726/2009
Försvarsministeriets förordning om ändring av 7 och 8 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen
725/2009
Statsrådets förordning om en infrastruktur för geografisk information
724/2009
Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för undervisnings- och kulturverksamhet och för fritt bildningsarbete som läggs till grund för statsfinansieringen 2010
723/2009
Kommunikationsministeriets förordning om kvalitetskraven på tillgängligheten i fordon som används i taxitrafiken
722/2009
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
721/2009
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av 2 § arbetsministeriets förordning om arbetsgivarens skyldighet att betala ersättning till arbetstagare för förlust av personlig egendom vid sjöolycka
720/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av handelsnormerna för frukt och grönsaker
719/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om Landsbygdsverkets avgiftsbelagda prestationer
718/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om sådana informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter som delfinansieras av Europeiska gemenskapen
717/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utvinningsavfall
716/2009
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om Försörjningsberedskapscentralen
715/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölkkvoter
714/2009
Statsrådets förordning om ändring av bilagorna 2 och 3(a) i naturvårdsförordningen
713/2009
Statsrådets förordning om avhjälpande av vissa miljöskador
712/2009
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2009
711/2009
Statsrådets förordning om ändring av 23 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2009
710/2009
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om kosmetiska produkter
709/2009
Försvarsministeriets förordning om ändring av 4 § i försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten
708/2009
Statsrådets förordning om temporär ändring av 2 § i förordningen om vissa tidsfrister som skall tillämpas på penningautomatunderstöd
707/2009
Statsrådets förordning om temporär ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar
706/2009
Statsrådets förordning om ändring av 20 § i förordningen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering
705/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Tjeckien om utbyte och ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
704/2009
Statsrådets förordning om upphävande av 23 § 1 och 3 mom. i förordningen om alkoholpreparat och denaturering
703/2009
Statsrådets förordning om ändring av 31 § i förordningen om alkoholdrycker och sprit
702/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ordningsbotsförseelser
701/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet mellan Finland och Amerikas Förenta Stater om ömsesidig försvarsupphandling och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.