Ursprungliga författningar: 2009

850/2009
Lag om bolagisering av de funktioner vid Statens tekniska forskningscentral som hänför sig till utvecklingen och förvaltningen av intresseföretag
849/2009
Lag om bolagisering av experttjänsterna vid Statens tekniska forskningscentral
848/2009
Lag om ändring av 30 och 37 § i lagen om militär krishantering
847/2009
Lag om ändring av 59 c § i självstyrelselagen för Åland
846/2009
Lag om ändring av 4 § i räntelagen
845/2009
Lag om ändring av 36 kap. 6 § i strafflagen
844/2009
Lag om ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen
843/2009
Lag om ändring av järnvägstransportlagen
842/2009
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 5 till statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen (1040/2006)
841/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stödberättigande utgifter som medfinansieras av strukturfonderna
840/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utnämning av domare
839/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktis-fördraget
838/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet om register över utsläpp och överföringar av föroreningar
837/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Södra Afrikas utvecklingsgemenskap om Finlands stöd för det förberedande skedet av samarbetet på meteorologins område i södra Afrika
836/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Afrikanska Unionen om Finlands stöd för projektet AU Mediation Support Capacity
835/2009
Lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare
834/2009
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 10 a § i lagen om accis på flytande bränslen
833/2009
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket
832/2009
Lag om ändring av 27 § i lagen om statsandelar till kommunerna
831/2009
Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik
830/2009
Lag om ändring av 3 § i avfallslagen
829/2009
Lag om samarbete inom avfallshanteringen och kollektivtrafiken mellan kommunerna i huvudstadsregionen
828/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter
827/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för inskrivningsärenden som gäller fastigheter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp under 2010
826/2009
Statsrådets förordning om upphävande av 7 kap. i körkortsförordningen
825/2009
Statsrådets förordning om yrkeskompetens för taxiförare
824/2009
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning samt kompensation för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållning
823/2009
Statsrådets förordning om ändring av jaktförordningen
822/2009
Lag om återbäring i vissa fall av den skatt på bilskatten som är av samma storlek som mervärdesskatten
821/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer
820/2009
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om rättshjälpsbyråernas intressebevakningsområden
819/2009
Justitieministeriets förordning om rättshjälpsdistrikten och om rättshjälpsbyråernas verksamhetsställen
818/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av det indextal som avses i 15 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare
817/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av det arbetspensionsindex som avses i 98 § i lagen om pension för arbetstagare
816/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare
815/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om blodtjänst
814/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 1 och 8 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om elektroniska recept
813/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om användning av mänskliga vävnader och celler för medicinska ändamål
812/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om vissa anmälningar i fråga om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård
811/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om assisterad befruktning
810/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets avgiftsbelagda prestationer
809/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om utsökningsavgifter
808/2009
Statsrådets förordning om ändring av 13 § och bilaga 8 i statsrådets förordning om produkter för in vitro-diagnostik
807/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård
806/2009
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om icke-automatiska vågar som används i hälso- och sjukvården
805/2009
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om apoteksavgift för kulturhistoriskt värdefulla apotek
804/2009
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om obligatorisk lagring av läkemedel
803/2009
Statsrådets förordning om ändring av läkemedelsförordningen
802/2009
Statsrådets förordning om beaktande av försäkrade arbetsinkomster vid beräkningen av vissa pensionsanstalters andel av Pensionsskyddscentralens kostnader
801/2009
Riksdagens beslut om ändring av 3 § i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.