Ursprungliga författningar: 2009

900/2009
Lag om ändring av lagen om arbetarskyddsförvaltningen
899/2009
Lag om ändring av 4 § i lagen om organisering av konstens främjande
898/2009
Lag om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsverken
897/2009
Lag om närings-, trafik- och miljöcentralerna
896/2009
Lag om regionförvaltningsverken
895/2009
Statsrådets förordning om ändring av 4 och 6 § i statsrådets förordning om systemet med utbildningskommissioner
894/2009
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av nordiska ministerrådets beslut om stadgan för Nordiska institutet för odontologisk materialprovning
893/2009
Lag om ändring av 1 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
892/2009
Lag om ändring av 3 § i lagen om yrkesutbildning
891/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av samarbetsprotokollet mellan Förenta Nationerna och Finland om upplåtande av resurser till Förenta Nationernas operation i Centralafrikanska republiken och Tchad (MINURCAT) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i samarbetsprotokollet som hör till området för lagstiftningen
890/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samarbetsprotokollet mellan Förenta Nationerna och Finland om upplåtande av resurser till Förenta Nationernas operation i Centralafrikanska republiken och Tchad (MINURCAT)
889/2009
Lag om temporär ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
888/2009
Lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
887/2009
Lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen
886/2009
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
885/2009
Lag om ändring av 11 kap. 11 § och 47 kap. 3 § i strafflagen
884/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen angående skydd av de mänskliga rättigheterna och människans värdighet med avseende på tillämpningen av biologi och medicin och de därtill fogade tilläggsprotokollen om förbud mot kloning av människor och om transplantation av organ och vävnader av mänskligt ursprung
883/2009
Skatteförvaltningens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2009
882/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet
881/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfiske efter strömming och vassbuk på Norra Östersjön och Finska viken år 2009
880/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och märkning av hästdjur
879/2009
Statsrådets förordning om ändring av 26 § i förordningen om studiestöd
878/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Vitryssland om internationell landsvägstrafik och tilläggsprotokollet till överenskommelsen samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen och protokollet som hör till området för lagstiftningen
877/2009
Lag om ombildning av Luftfartsverket till aktiebolag
876/2009
Lag om ombildning av Rederiverket till aktiebolag
875/2009
Lag om ombildning av Sjöfartsverkets produktionsverksamhet till aktiebolag
874/2009
Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
873/2009
Lag om ändring av 8 § i lagen om offentlig upphandling
872/2009
Lag om ändring av 2 § i lagen om begränsning av användningen av indexvillkor
871/2009
Lag om ändring av 10 § i lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland
870/2009
Lag om ändring av lagen om taxitrafik
869/2009
Kollektivtrafiklag
868/2009
Statsrådets förordning om styrning av tillfälligt diversifieringsstöd för sockerindustrin till investeringar i gårdsbruket
867/2009
Statsrådets förordning om ändring av 19 § i förordningen om lantmäteriverket
866/2009
Statsrådets förordning om ändring av 103 § i fastighetsbildningsförordningen
865/2009
Statsrådets förordning om Trafiksäkerhetsverket
864/2009
Statsrådets förordning om Trafikverket
863/2009
Lag om Trafiksäkerhetsverket
862/2009
Lag om Trafikverket
861/2009
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog
860/2009
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
859/2009
Lag om temporär ändring av 3 § i familjevårdarlagen
858/2009
Lag om ändring av 13 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
857/2009
Lag om ändring av lagen om underhållsstöd
856/2009
Lag om ändring av 31 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
855/2009
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomststöd
854/2009
Lag om ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift
853/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om särskilda tillstånd för torskfiske år 2010
852/2009
Lag om tillämpning av folkpensionsindex 2010
851/2009
Lag om Folkpensionsanstaltens rätt att få klientuppgifter som gäller tolktjänst för handikappade

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.