Ursprungliga författningar: 2009

1800/2009
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets arbetsordning
1799/2009
Kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser
1798/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fartygstrafikservice
1797/2009
Statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet
1796/2009
Statsrådets förordning om behörighetsvillkoren för utsedd besiktningsman, skeppsmätare och inspektör
1795/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om tillämpning av 10 a kap. 8 § i sjölagen
1794/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om inspektion av utländska fartyg i Finland
1793/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter
1792/2009
Statsrådets förordning om ändring av miljöskyddsförordningen
1791/2009
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om oljeskyddsfonden
1790/2009
Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets arbetsordning
1789/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk år 2010
1788/2009
Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
1787/2009
Lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
1786/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statsbudgeten
1785/2009
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om delegationen för etniska relationer
1784/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
1783/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om ersättning för kostnader för flyktingar och vissa andra invandrare samt för arrangemang vid mottagande av asylsökande
1782/2009
Lag om ändring av 3 § i lagen om skatt på vissa försäkringspremier
1781/2009
Lag om ändring av 18 b § i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
1780/2009
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
1779/2009
Undervisningsministeriets förordning om bestämmande av priset per enhet för privat gymnasieutbildning som ordnas utomlands
1778/2009
Undervisningsministeriets förordning om bestämmande av priset per enhet för privat grundläggande utbildning som ordnas utomlands
1777/2009
Undervisningsministeriets förordning om grunderna för statsunderstöd som beviljas för kompletterande undervisning i den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen för elever med främmande språk, samiska och romani som modersmål
1776/2009
Justitieministeriets förordning om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser
1775/2009
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i mål och ärenden som ska behandlas av jorddomstol
1774/2009
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller utsökningsbesvär
1773/2009
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller företagssanering
1772/2009
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om tingsrätternas domkretsar i tvistemål som gäller tillämpning av aktiebolagslagen
1771/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar
1770/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
1769/2009
Statsrådets förordning om grunderna för statsunderstöd som beviljas för undervisning på samiska och i samiska i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen
1768/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om grundläggande utbildning
1767/2009
Statsrådets förordning om upphävande av 6 a § i förordningen om fritt bildningsarbete
1766/2009
Statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1765/2009
Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete
1764/2009
Lag om ändring av 8 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande och om tillämpning av rambeslutet
1763/2009
Lag om ändring av 8 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff och om tillämpning av rambeslutet
1762/2009
Lag om ändring av 16 § i lagen om verkställighet i Europeiska unionen av frysningsbeslut av egendom eller bevismaterial
1761/2009
Lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga nordiska länderna
1760/2009
Lag om ändring av 11 och 12 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
1759/2009
Lag om ändring av 1 § i lagen om de allmänna underrätter som handlägger militära rättegångsärenden
1758/2009
Lag om ändring av 3 § i lagen om grupptalan
1757/2009
Lag om ändring av 241 a § i fastighetsbildningslagen
1756/2009
Lag om ändring av 11 kap. 2 § i utsökningsbalken
1755/2009
Lag om ändring av 67 § i lagen om företagssanering
1754/2009
Lag om ändring av 21 kap. 1 § i sjölagen
1753/2009
Lag om ändring av 29 kap. 2 § i försäkringsbolagslagen
1752/2009
Lag om ändring av 18 och 24 kap. i aktiebolagslagen
1751/2009
Lag om ändring av tingsrättslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.