Ursprungliga författningar: 2009

950/2009
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om ersättande av skördeskador
949/2009
Statsrådets förordning om ändring av 23 a § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2009
948/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2009
947/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen
946/2009
Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
945/2009
Lag om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger
944/2009
Lag om Haus kehittämiskeskus Oy
943/2009
Lag om ändring av 10 § i lagen om ändring av fordonsskattelagen
942/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av i 114 § i lagen om pension för företagare avsedda procentsatser för arbetspensionsförsäkringsavgiften och i 22 § i lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda basprocentsatser för arbetspensionsförsäkringsavgiften
941/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av de procentsatser för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift som avses i 153 § i lagen om pension för arbetstagare
940/2009
Undervisningsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för vissa kostnader för skolresor
939/2009
Statsrådets förordning om avgiftsprocentsatsen för sjukförsäkringsavgifter 2010
938/2009
Riksdagens beslut om beviljande av fullmakt att bevilja statsborgen som säkerhet för det tilläggslån som behövs för finansiering av stiftelsen Pietari-säätiös byggnadsprojekt
937/2009
Lag om ändring av 20 § i lagen om Skatteförvaltningen
936/2009
Lag om upphävande av lagen om premieprocentsatsen för sjukförsäkringens sjukvårdspremie och arbetsgivares folkpensionsavgift
935/2009
Lag om ändring av 1 § i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
934/2009
Lag om ändring av folkpensionslagen
933/2009
Lag om ändring av kreditupplysningslagen
932/2009
Lag om ändring av 1 kap. 32 § i utsökningsbalken
931/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av den livslängdskoefficient som avses i 82 § i lagen om pension för arbetstagare
930/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetsområdena för vissa regionförvaltningsverks ansvarsområde för arbetarskyddet
929/2009
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
928/2009
Lag om ändring av lagen om privat hälso- och sjukvård
927/2009
Lag om ändring av lagen om statens pensioner
926/2009
Lag om ändring av 3 § i lagen om införande av lagen om kommunala pensioner
925/2009
Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner
924/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Spanien om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information
923/2009
Undervisningsministeriets förordning om ändring av 2 § 1 mom. i undervisningsministeriets förordning om studentexamensnämndens avgiftsbelagda prestationer
922/2009
Lag om Finlands Akademi
921/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet med Luxemburg för att ändra avtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
920/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet med Schweiz för att ändra avtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet och därtill hörande protokoll
919/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser Aruba
918/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna
917/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet med Belgien för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet
916/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Brittiska Jungfruöarna
915/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Caymanöarna
914/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Bermuda
913/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Polen för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
912/2009
Lag om ändring av 14 § i lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder
911/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Specialdomstolen för Sierra Leone om verkställighet av domstolens domar och om tillämpning av överenskommelsen
910/2009
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna
909/2009
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet
908/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om tjänster som alltid besätts för viss tid
907/2009
Statsrådets förordning om ändring av statstjänstemannaförordningen
906/2009
Statsrådets förordning om regionförvaltningsverken
905/2009
Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet
904/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det protokoll som ingåtts mellan Finland, Amerikas förenta stater, Australien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Italien, Frankrike, Sverige och Tyskland om ett COALWNW-program som gäller teknologi för mjukvarudefinierad radio och om tillämpning av protokollet
903/2009
Lag om införande av lagstiftningen om statens regionförvaltningsreform
902/2009
Lag om ändring av idrottslagen
901/2009
Lag om ändring av 4 och 7 § i statstjänstemannalagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.