Ursprungliga författningar: 2009

1000/2009
Statsrådets förordning om stöd för energiplaner för gårdsbruksenheter
999/2009
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral
998/2009
Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska unionen och Australien om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter (PNR) från Europeiska unionen och överföring av dessa till Australiens tullmyndighet samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och om tillämpning av avtalet
997/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av förklaringen om driftsfasen för bärraketerna Ariane, Vega och Sojuz i rymdcentret i Guyana
996/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i bilagorna till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
995/2009
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i BCH-koden till protokoll av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
994/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i internationella säkerhetskoderna för höghastighetsfartyg till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
993/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av åtgärden avseende upprättande av ett sekretariat förAntarktisfördraget
992/2009
Lag om ändring av 6 § i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet
991/2009
Lag om ändring av 5 a kap. 2 och 4 § i tvångsmedelslagen
990/2009
Lag om ändring av strafflagen
989/2009
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2010
988/2009
Statsrådets förordning om grunderna för bostadsbidraget för år 2010
987/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa levande djur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
986/2009
Inrikesministeriets förordning om avgifter för Gränsbevakningsväsendets prestationer
985/2009
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsmans tjänstetecken
984/2009
Miljöministeriets förordning om placeringen av ansvarsområdet för miljötillstånden i regionförvaltningsverken och om utvidgning av deras verksamhetsområden
983/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om enheter inom Skatteförvaltningen
982/2009
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om Skatteförvaltningen
981/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
980/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
979/2009
Förordning om Finlands Akademi
978/2009
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om redovisningen av avkastningen av penninglotteri-, tippnings- och vadhållningsspel
977/2009
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen år 2009 av inkomster som erhållits av renskötsel
976/2009
Lag om ändring av 88 § i lagen om fiske
975/2009
Lag om ändring av 7 § i lagen om grundläggande konstundervisning
974/2009
Lag om ändring av 7 § i lagen om fritt bildningsarbete
973/2009
Lag om ändring av 15 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
972/2009
Lag om ändring av 24 § i lagen om yrkesutbildning
971/2009
Lag om ändring av 16 § i gymnasielagen
970/2009
Lag om ändring av 21 § i lagen om grundläggande utbildning
969/2009
Lag om ändring av fastighetsskattelagen
968/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättande av skördeskador
967/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetslöshetsförsäkringspremierna år 2010
966/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om lantmäteriverkets avgifter 2010 och 2011
965/2009
Statsrådets förordning om statsunderstöd som åren 2010–2012 beviljas för byggande av kommunalteknik i nya bostadsområden
964/2009
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om delegationen för beredning av arbetarskyddsbestämmelser
963/2009
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om televerksamhet som är av ringa betydelse
962/2009
Lag om ändring av 9 kap. 10 a § i sjukförsäkringslagen
961/2009
Lag om ändring av 25 § i lagen om alterneringsledighet
960/2009
Lag om ändring av lagen om fastighetsförrättningsavgift
959/2009
Social- och hälsovårdsministeriets meddelande om vissa indexjusterade klientavgifter inom social- och hälsovården och servicesedlar för hemservice och hemsjukvård
958/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården
957/2009
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet om upphävande av ramavtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete inom försvarsmaterielområdet
956/2009
Republikens presidents förordning om ändring av 2 § i förordningen om ikraftträdande av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk
955/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Europeiska unionen och Australien om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter (PNR) från Europeiska unionen och överföring av dessa till Australiens tullmyndighet och om tillämpning av avtalet
954/2009
Lag om ändring av 40 § i språklagen
953/2009
Lag om Brottspåföljdsmyndigheten
952/2009
Statsrådets förordning om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport
951/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.