Ursprungliga författningar: 2009

1050/2009
Lag om ändring av lagen om handikappförmåner
1049/2009
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1048/2009
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
1047/2009
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1046/2009
Lag om ändring av 2 och 7 § i lagen om begränsning av användningen av indexvillkor
1045/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkeshögskolor
1044/2009
Statsrådets förordning om gemensam ansökan till yrkeshögskolorna
1043/2009
Statsrådets förordning om storleken på den avgift som ska betalas vid tillverkning och import av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier år 2010
1042/2009
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om statens konstverkskommission
1041/2009
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen
1040/2009
Republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om polisens förtjänstkors och förtjänstmedalj
1039/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finlands regering och Specialdomstolen för Sierra Leone om verkställighet av domstolens domar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen och om tillämpning av överenskommelsen
1038/2009
Lag om passagerarfartygs personlistor
1037/2009
Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2009
1036/2009
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
1035/2009
Statsrådets förordning om transportbidrag för mjölk år 2009
1034/2009
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2009
1033/2009
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för år 2009
1032/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning samt kompensation för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållning
1031/2009
Statsrådets förordning om veterinärvård
1030/2009
Lag om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
1029/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvoter för år 2009
1028/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävandet av jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter torsk inom ICES delområden 25―32 med fartyg vars längd är över 20 meter och som är registrerade i Finland
1027/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfiske efter strömming och vassbuk på Norra Östersjön och Finska viken år 2009
1026/2009
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av 2 och 3 § i arbets- och näringsministeriets förordning om Centralhandelskammarens revisionsnämnds och handelskamrarnas revisionsutskotts avgiftsbelagda prestationer (285/2009)
1025/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av förordning om ekologisk produktion och om märkning av och tillsyn över ekologiska produkter
1024/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1023/2009
Riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning
1022/2009
Lag om ändring av lagen om konjunkturrelaterade understöd för reparation av vissa bostadshus
1021/2009
Lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis
1020/2009
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2010
1019/2009
Justitieministeriets förordning om ändring av 4 § i justitieministeriets förordning om handläggning av häktningsärenden och andra brådskande ärenden vid tingsrätter i vissa fall
1018/2009
Statsrådets förordning om försvarets vetenskapliga delegation
1017/2009
Lag om upphävande av 18 och 22 § i lagen angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur
1016/2009
Lag om ändring av lagen om faderskap
1015/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Panama om främjande och skydd av investeringar
1014/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Kenya om främjande och skydd av investeringar
1013/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Nepal om främjande och skydd av investeringar
1012/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Montenegro om främjande och skydd av investeringar
1011/2009
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i polisförordningen
1010/2009
Statsrådets förordning om ändring av 16 § i polisförvaltningsförordningen
1009/2009
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om inrikesministeriet
1008/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om rättshjälp
1007/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om justitieministeriet
1006/2009
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Jersey samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen
1005/2009
Lag om ändring av 1 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare
1004/2009
Lag om ändring av 114 och 115 § i lagen om pension för lantbruksföretagare
1003/2009
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
1002/2009
Lag om ändring av gentekniklagen
1001/2009
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av sjöarbetstidslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.