Ursprungliga författningar: 2009

1100/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdsministeriets avgiftsbelagda prestationer
1099/2009
Statsrådets förordning om ändring av 33 § i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården
1098/2009
Statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet
1097/2009
Statsrådets förordning statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas avgiftsbelagda prestationer år 2010
1096/2009
Lag om ändring av lagen om statsbudgeten
1095/2009
Beslut av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet om läkemedelsförteckning
1094/2009
Finansministeriets förordning om ändring av förordningen om avgifterna för Befolkningsregistercentralens prestationer
1093/2009
Finansministeriets förordning om Statistikcentralens avgiftsbelagda prestationer
1092/2009
Finansministeriets förordning om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer
1091/2009
Inrikesministeriets förordning om nödcentralsverkets avgiftsbelagda prestationer
1090/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals avgiftsbelagda prestationer
1089/2009
Statsrådets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Villmanstrand stad och Imatra stad
1088/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om försvarsministeriet
1087/2009
Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2010
1086/2009
Arbets- och näringsministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer
1085/2009
Arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1084/2009
Kommunikationsministeriets förordning om banavgiftens grunddel
1083/2009
Statsrådets förordning om ändring av 2 kap. 3 § i statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslagen
1082/2009
Statsrådets förordning om avgifter som tas ut i universitetens verksamhet
1081/2009
Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer åren 2010 och 2011
1080/2009
Undervisningsministeriets förordning om den behörighet för yrkeshögskolestudier som vissa studier medför
1079/2009
Riksdagens beslut om beviljande av statsborgen för inlåningsbankers och hypoteksbankers upplåning
1078/2009
Kommunikationsministeriets förordning om reparation och ändring av konstruktionen hos fordon i kategori L
1077/2009
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning
1076/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 och 2 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner
1075/2009
Kyrkomötets beslut om ändring av 87 och 89 § i kyrkoordningen för ortodoxa kyrkan
1074/2009
Kommunikationsministeriets förordning om kommunikationsministeriets avgiftsbelagda prestationer
1073/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 13 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på primärproduktion för säkerställande av livsmedelssäkerheten
1072/2009
Statsrådets förordning om konjunkturrelaterade understöd för reparation av vissa bostadshus
1071/2009
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i förordningen om Statens tekniska forskningscentral
1070/2009
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om finansministeriet
1069/2009
Lag om Finlands miljöcentral
1068/2009
Lag om ändring av lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
1067/2009
Lag om ändring av lagen om Institutet för hälsa och välfärd
1066/2009
Lag om ändring av mentalvårdslagen
1065/2009
Lag om ändring av lagen om utredande av dödsorsak
1064/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av inkomsterna av fastighetsdatasystemet
1063/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster
1062/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vilt- och fiskeriforskningsinstitutets prestationer
1061/2009
Statsrådets förordning om utvärdering av utbildning
1060/2009
Lag om ändring av 98 § i lagen om statens pensioner
1059/2009
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen
1058/2009
Kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter
1057/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid skogscentralerna och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio
1056/2009
Lag om ändring av 5 § i lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport
1055/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel
1054/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om koefficienter för engångsbelopp av pensioner
1053/2009
Statsrådets förordning om grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare 2010
1052/2009
Statsrådets förordning om de språkkunskaper som krävs av tjänstemän vid Skatteförvaltningen
1051/2009
Lag om ändring av 7 c och 10 b § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.