Ursprungliga författningar: 2009

1150/2009
Statsrådets förordning om ändring av aerosolförordningen
1149/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i bilagan till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
1148/2009
Republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om ikraftträdande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Guernsey samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen
1147/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet mellan Finland, Amerikas förenta stater, Australien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Italien, Frankrike, Sverige och Tyskland om ett COALWNW-program som gäller teknologi för mjukvarudefinierad radio och om sättande i kraft av de bestämmelser i protokolletsom hör till området för lagstiftningen samt om ikraftträdande av lagen om tillämpning av protokollet
1146/2009
Arbets- och näringsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer
1145/2009
Statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverket
1144/2009
Skatteförvaltningens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som ska tillämpas under år 2010
1143/2009
Miljöministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
1142/2009
Miljöministeriets förordning om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer
1141/2009
Miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer
1140/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvot inom det östra regleringsområdet år 2010
1139/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiske efter vassbuk och strömming på Östersjöns centralbassäng år 2010
1138/2009
Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om när vissa beslut som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde och hör till undervisningsministeriets förvaltningsområde skall vara avgiftsbelagda och om storleken av avgifterna
1137/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildning
1136/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om universitetsexamina
1135/2009
Statsrådets förordning om ändring av idrottsförordningen
1134/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1133/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1132/2009
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om den språkliga indelningen av ämbetsdistrikt och självstyrelseområden under åren 2003―2012
1131/2009
Statsrådets förordning om ändring av 9 § i förordningen om statens tjänstekollektivavtal
1130/2009
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statstjänstemannaförordningen
1129/2009
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om skatteredovisning
1128/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet
1127/2009
Statsrådets beslut om ändring av 1 § i statsrådets beslut om ibruktagande av säkerhetsklassificering
1126/2009
Statsrådets förordning om samarbete mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet
1125/2009
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om delegationen för säkerhetsbranschen
1124/2009
Statsrådets förordning om ändring av 7 och 31 § i statsrådets förordning om lotterier
1123/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om polisutbildning
1122/2009
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om räkneverk för kontroll av penningrörelsen
1121/2009
Statsrådets förordning om ändring av skjutvapenförordningen
1120/2009
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i förordningen om emblem för polisen samt flaggor och vimplar för dess fordon
1119/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om flaggning med Finlands flagga
1118/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om inrikesministeriet
1117/2009
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om hantering av skjutvapen och skjutförnödenheter som överförts i statens ägo
1116/2009
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om polisens användning av maktmedel
1115/2009
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om ordnande och övervakning av polisens inhämtande av information
1114/2009
Inrikesministeriets förordning om ändring av 4 och 5 § i inrikesministeriets förordning om behandlingen av personer i förvar hos polisen
1113/2009
Inrikesministeriets förordning om ändring av 3 § i inrikesministeriets förordning om studiesociala förmåner för studerande vid Polisyrkeshögskolan
1112/2009
Inrikesministeriets förordning om ändring av 23 och 25 § i inrikesministeriets förordning om stoppande av fortskaffningsmedel
1111/2009
Inrikesministeriets förordning om ändring av 3 § i inrikesministeriets förordning om säkerhetsskåp som är avsedda för förvaring av skjutvapen
1110/2009
Inrikesministeriets förordning om regionförvaltningsverkens ansvarsområden för polisväsendet
1109/2009
Justitieministeriets förordning om förfarandet vid gottgörelse för dröjsmål vid rättegång
1108/2009
Statsrådets förordning om Brottspåföljdsmyndigheten
1107/2009
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i tingsrättsförordningen
1106/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av böter
1105/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utsökningsväsendets förvaltning
1104/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål
1103/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om explosiva varor
1102/2009
Statsrådets förordning om verifiering av pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven
1101/2009
Statsrådets förordning om krav på personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.