Ursprungliga författningar: 2009

1200/2009
Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
1199/2009
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1198/2009
Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice
1197/2009
Lag om underrättelser till Europeiska gemenskapernas kommission om marknadskontrollen av vissa produkter som medför risk
1196/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets avgiftsbelagda prestationer
1195/2009
Lag om ändring av 75 § i gränsbevakningslagen
1194/2009
Luftfartslag
1193/2009
Lag om temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1192/2009
Lag om temporär ändring av 4 och 6 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1191/2009
Lag om ändring av 15 § i lagen om alterneringsledighet
1190/2009
Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor
1189/2009
Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1188/2009
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1187/2009
Lag om ändring av lagen om stöd för utveckling av landsbygden
1186/2009
Lag om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden
1185/2009
Lag om ändring av 20 § i kreditinstitutslagen
1184/2009
Lag om ändring av lagen om försäkringsavtal
1183/2009
Lag om bundet långsiktigt sparande
1182/2009
Undervisningsministeriets förordning om undervisningsministeriets avgiftsbelagda prestationer
1181/2009
Kommunikationsministeriets förordning om Trafikverkets avgiftsbelagda prestationer
1180/2009
Republikens presidents förordning om skötseln i landskapet Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning
1179/2009
Republikens presidents förordning om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland
1178/2009
Republikens presidents förordning om ändring av förordningen om gränsbevakningsväsendets uppgifter i landskapet Åland
1177/2009
Republikens presidents förordning om polisförvaltningen i landskapet Åland
1176/2009
Lag om ändring av 30 och 39 § i självstyrelselagen för Åland
1175/2009
Lag om ändring av lagen om ersättning av statens medel som till följd av frihetsberövande skall betalas till oskyldigt häktad eller dömd
1174/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om upplysningar som skall lämnas vid införsel av husdjursavelsmaterial
1173/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ett program för kontroll av salmonella hos broilrar och kalkoner
1172/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ett program för kontroll av salmonella hos höns
1171/2009
Lag om statens kapitalplaceringar i inlåningsbanker
1170/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i vissa livsmedelslokaler
1169/2009
Statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan
1168/2009
Lag om ändring av 1 § i lagen om Konsumentverket
1167/2009
Lag om ändring av 1 § i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande
1166/2009
Lag om tillhandahållande av tjänster
1165/2009
Arbets- och näringsministeriets arbetsordning
1164/2009
Undervisningsministeriets förordning om ändring av bilaga VI i undervisningsministeriets förordning om precisering av universitetens utbildningsansvar, universitetens utbildningsprogram och specialiseringsutbildningar
1163/2009
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Statens filmgranskningsbyrå och filmnämnd
1162/2009
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Museiverket
1161/2009
Undervisningsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid förvaltningsnämnden för Sveaborg
1160/2009
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Statens konstmuseum
1159/2009
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för allmänna språkexamina
1158/2009
Statsrådets förordning om avgifter för prestationer enligt gentekniklagen
1157/2009
Statsrådets förordning om ändring av 4 § biblioteksförordningen
1156/2009
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 13 § i statsrådets förordning om Förvaltningens IT-central
1155/2009
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakning av användningen av kärnenergi
1154/2009
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar
1153/2009
Arbets- och näringsministeriets förordning om pendlingsregioner
1152/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet
1151/2009
Kyrkomötets beslut om ändring av valordningen för kyrkan

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.