Ursprungliga författningar: 2009

1400/2009
Lag om ändring av 43 och 48 § i beredskapslagen
1399/2009
Lag om ändring av lagen om bostadsaktiebolag
1398/2009
Lag om ändring av föreningslagen
1397/2009
Lag om ändring av hittegodslagen
1396/2009
Lag om ändring av 33 a § i namnlagen
1395/2009
Lag om ändring av 2 och 7 kap. i konsumentskyddslagen
1394/2009
Lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter
1393/2009
Lag om ändring av lagen om parkeringsbot
1392/2009
Lag om ändring av 22 kap. 7 § och 25 kap. 8 § i ärvdabalken
1391/2009
Lag om ändring av vattenlagen
1390/2009
Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om notarius publicus
1389/2009
Lag om ändring av lagen om deponering av pengar, värdeandelar, värdepapper eller handlingar som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet
1388/2009
Lag om ändring av 17 b § i lagen om stiftelser
1387/2009
Lag om ändring av 22 och 23 § i äktenskapslagen
1386/2009
Lag om ändring av 11 kap. 12 § i rättegångsbalken
1385/2009
Lag om ändring av 18 § i lagen om Finlands ekonomiska zon
1384/2009
Lag om ändring av 12 § i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring
1383/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien i livsmedel av animaliskt ursprung
1382/2009
Statsbudgeten för 2010
1381/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökande av och förutsättningar för betalande av produktionsstöd för mjölk
1380/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd
1379/2009
Inrikesministeriets arbetsordning
1378/2009
Finansministeriets förordning om finansministeriets avgiftsbelagda prestationer
1377/2009
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om justitieförvaltningens datateknikcentral
1376/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
1375/2009
Arbets- och näringsministeriets förordning om Konsumentverkets offentligrättsliga prestationer
1374/2009
Statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt
1373/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om understöd som beviljas för stödjande av skärgårdstrafiken
1372/2009
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet
1371/2009
Lag om ändring av lagen om skyldighet att medge insyn i och lämna uppgifter om vissa företags ekonomiska verksamhet
1370/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt miljöspecialstöd för jordbruket
1369/2009
Finansministeriets förordning om krav för godkännande av revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin
1368/2009
Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2010
1367/2009
Lag om ändring av lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003―2009
1366/2009
Lag om ändring av lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i landskapetKajanaland 2005―2009
1365/2009
Lag om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen
1364/2009
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om skatteredovisning
1363/2009
Finansministeriets förordning om förordnande för Skatteförvaltningen att såsom behörig myndighet avgöra vissa ärenden som avses i internationella avtal om beskattning
1362/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av indexvillkor i byggnadsentreprenadavtal
1361/2009
Lag om ändring av 6 § i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund
1360/2009
Lag om ändring av lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning
1359/2009
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
1358/2009
Skatteförvaltningens beslut om behörigt skatteverk i samband med den särskilda ordningen för elektroniska tjänster
1357/2009
Skatteförvaltningens arbetsordning
1356/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 3 § i förordningen om ansökan till läkemedelsprisnämnden och om prisanmälan
1355/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 1 § i förordningen om utbyte av läkemedel
1354/2009
Inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer
1353/2009
Inrikesministeriets förordning om ändring av arbetsministeriets förordning om kommissionen för invandrarfrågor
1352/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2010
1351/2009
Statsrådets förordning om serviceproducenter som är berättigade till ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.