Ursprungliga författningar: 2009

1850/2009
Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
1849/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkning av gränserna för försäkringsföreningarnas korrigerade solvenskapital och av utjämningsbeloppet och gränserna för detta samt om beräkningsgrunderna
1848/2009
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för Finlands Akademis prestationer
1847/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av miljöstöd och kompensationsbidrag
1846/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av arealbaserade stöd som helt eller delvis finansieras av Europeiska gemenskapen
1845/2009
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 7 § i statsrådets förordning om övervakning av stöd för icke-produktiva investeringar
1844/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av kompensationsbidrag och miljöstöd för programperioden 2000―2006 och avtal om miljöspecialstöd för programperioden 1995―1999
1843/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av stöd för djurens välbefinnande åren 2008―2013
1842/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakningen av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
1841/2009
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om övervakningen av stöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
1840/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakningen av kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt av föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till miljön och ingår i tvärvillkoren
1839/2009
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om social- och hälsovårdsministeriet
1838/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar
1837/2009
Statsrådets förordning om utveckling av regionerna
1836/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om tjänster som skall tillhandahållas järnvägsoperatörer
1835/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om järnvägstrafikens tågplaneperiod och ansökan om bankapacitet
1834/2009
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om järnvägssystemets säkerhet och driftskompatibilitet
1833/2009
Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om vattenvårdsförvaltningen
1832/2009
Skatteförvaltningens beslut om överföring av behörighet i samband med beskattningen och om ett behörigt skatteverk
1831/2009
Miljöministeriets arbetsordning
1830/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om buller från utrustning som är avsedd att användas utomhus
1829/2009
Statsrådets förordning om ändring av markanvändnings- och byggförordningen
1828/2009
Statsrådets förordning om Finlands miljöcentral
1827/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om miljöministeriet
1826/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om svavelhalten i tung brännolja, lätt brännolja och marin dieselbrännolja
1825/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om återvinning av vissa avfall i markbyggnad
1824/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät
1823/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om vattenförvaltningsområden
1822/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om luftkvaliteten
1821/2009
Statsrådets förordning om ändring av terrängtrafikförordningen
1820/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om marktäkt
1819/2009
Statsrådets förordning om ändring av naturvårdsförordningen
1818/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön
1817/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor
1816/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om utvinningsavfall
1815/2009
Statsrådets förordning om ändring av avfallsförordningen
1814/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om oljeskyddsfonden
1813/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program
1812/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
1811/2009
Statsrådets förordning om förändring av statsrådets förordning om kommunala tillsynsplaner för miljö- och hälsoskyddet
1810/2009
Statsrådets förordning om förändring av statsrådets förordning om riksomfattande tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet
1809/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om upphävande av social- och hälsovårdministeriets beslut om användning av benämningen gårdsvin
1808/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om upphävande av social- och hälsovårdministeriets beslut om beviljande av serveringstillstånd för alkoholdrycker och om serveringsverksamhet
1807/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 1 § social- och hälsovårdsministeriets beslut om försäljningsställen för och försäljning av alkoholdrycker som framställts genom jäsning och som innehåller högst 13 volymprocent etylalkohol
1806/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för öppenvård och institutionsvård
1805/2009
Statsrådets förordning om förändring av statsrådets förordningen om medling vid brott och i vissa tvister
1804/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om nykterhetsarbete 5 och 15 §
1803/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om detaljhandel med alkoholdrycker genom leverans till beställare och köpare
1802/2009
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om alkoholdrycker och sprit
1801/2009
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i  förordningen om avbytarservice för lantbruksföretagare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.