1852/2009

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 2009

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som skall lämnas i en annan medlemsstat etablerad näringsidkares elektroniska ansökan om återbäring av mervärdesskatt och korrigeringsanmälan samt om handlingar som skall fogas till ansökan

Skatteförvaltningen har med stöd av 156 c § 3 mom. och 156 d § 2 mom. mervärdesskattelagen den 30 december 1993 (1501/93) sådana de lyder i lag 1359/2009 förordnat:

1 §

Den sökande skall i sin ansökan uppge:

1) sitt namn och sin adress, sitt registreringsnummer för mervärdesskatt eller skatteregistreringsnummer i hemlandet, sin e-postadress;

2) med NACE-kod beskrivning av affärsverksamheten för vilket ändamål de i ansökan avsedda varorna och tjänsterna för har förvärvats

3) uppgifter om bankkontot inbegripet IBAN- och BIC-koder;

4) den tidsperiod, som ansökan gäller; och

5) uppgifterna i 2 mom. som avser faktura och impordokument för vilka återbäring ansöks.

För fakturan eller importdokumentet skall följande uppgifter uppges:

1) fakturans datum och nummer;

2) säljarens namn och address;

3) grunden för skatt i euro;

4) det erlagda mervärdesskattebeloppet i euro;

5) andel som berättigar till avdrag i procenttal med två decimaler;

6) samt belopp som ansöks som återbäring euro;

7) säljarens mervärdesskattenummer i fakturan med Finlands prefix FI; och

8) de anskaffade varornas och tjänsternas art med koderna som nämns i Kommissionens förordning (EG) nr 1174/2009.

2 §

I relationstalets korrigeringsanmälan skall sökanden lämna följande uppgifter:

1) sitt namn och sin adress, sitt registreringsnummer för mervärdesskatt eller skatteregistreringsnummer i hemlandet, sin e-postadress;

2) den tidsperiod, som justeringen avser; och

3) det justerade relationstalets värde i procenttal med två decimaler.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 30 december 2009

Vid förhinder för generaldirektören, Överdirektör
Maija-Leena Rautanen

Överinspektör
Iris Kavonius

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.