1833/2009

Given i Helsingfors 29 december 2009

Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om vattenvårdsförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 2004 om vattenvårdsförvaltningen (1299/2004) 2 § 5 och 6 punkten och 3 § samt

fogas till 2 § en ny 7 punkt som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


5) grundvattenförekomst en avgränsad förekomst av vatten i porös och genomsläpplig mark- eller berggrund som medger en betydande ström av grundvatten eller uttag av betydande mängder grundvatten,

6) avrinningsområde ett område från vilket all ytvattenavrinning sker till havet via en sjö, bäck, å, älv eller ett delta, samt med

7) delavrinningsområde ett område från vilket all ytvattenavrinning sker via en sjö, bäck, å eller älv till en viss punkt i ett vattendrag.

3 §
Vattenförvaltningsområde

Ett vattenförvaltningsområde består av ett eller flera avrinningsområden. En kustvattensträcka och en grundvattenförekomst hör till det angränsande vattenförvaltningsområde som är lämpligast. I avrinningsområden som överskrider riksgränsen hör till ett vattenförvaltningsområde det delavrinningsområde som är beläget på finskt territorium. Av avrinningsområden som sträcker sig in på en annan stats territorium bildas ett internationellt vattenförvaltningsområde så som särskilt föreskrivs om detta.


Denna lag träder i kraft den 15 januari 2010.

RP 237/2009
MiUB 9/2009
RSv 200/2009

Helsingfors den 29 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.