1817/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i förordningen av den 28 juni 1993 om bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor (636/1993) 3 §, 4 §, 5 § 2 mom., sådana de lyder i förordningen av den 30 december 2004 (1410/2004), 6 § sådan den lyder i förordningen av den 27 juli 2000 (705/2000), 12 § sådan den lyder i förordningen av den 30 december 2004 (1410/2004) och 13 § sådan den lyder i förordningen av den 27 juli 2000 (705/2000), som följer:


3 §
Förande av planen för fastställelse

Det lokala räddningsväsendet skall sända den godkända planen för bekämpning av oljeskador till närings-, trafik- och miljöcentralen för fastställelse.

4 §
Fastställande av planen

Närings-, trafik- och miljöcentralen skall vid behov av det regionförvaltningsverk som saken gäller begära utlåtande om en av det lokala räddningsväsendet godkänd plan för bekämpning av oljeskador.

Vid behandlig av planen skall närings-, trafik- och miljöcentralen fästa särskild uppmärksamhet vid om den oljebekämpningsmateriel som skall anskaffas motsvarar behovet och är ändamålsenlig med tanke på risken för oljeskador, behovet av bekämpningsberedskap samt räddningsväsendets servicenivå i området.

Om planen innehåller en enskild anskaffning av oljebekämpningsmateriel vars kostnader överstiger 85 000 euro, och det enligt 17 § 1 mom. 1 punkten i lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004) förutsätts förhandsgodkännande av oljeskyddsfondens styrelse för att full ersättning ur oljeskyddsfonden skall beviljas till det lokala räddningsväsendet, skall närings-, trafik- och miljöcentralen begära sådant förhandsgodkännande innan planen fastställs.

Närings-, trafik- och miljöcentralen skall sända den fastställda planen för kännedom till oljeskyddsfondens styrelse, till Finlands miljöcentral och till det regionförvaltningsverk som saken gäller.

5 §
Justering av planen

Det lokala räddningsväsendet skall se till att de övriga delarna av planen för bekämpning av oljeskador med jämna mellanrum uppdateras så att de motsvarar de rådande förhållandena. Till denna del förs en ändring i planen inte för fastställelse, utan den skall sändas för kännedom till närings-, trafik- och miljöcentralen och till regionförvaltningsverket.

6 §
Samarbetsplan för bekämpning av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor

Närings-, trafik- och miljöcentralen utarbetar den regionala samarbetsplan som avses i 31 § 2 mom. i fartygsavfallslagen i samråd med de handräckningsmyndigheter inom planeringsområdet som avses i 31 § 1 mom. i fartygsavfallslagen, de övriga närings-, trafik- och miljöcentralerna, regionförvaltningsverken och det lokala räddningsväsendet. Finlands miljöcentral skall delta i utarbetandet av planen till den del det är fråga om sådana fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor att den enligt 19 § 1 mom. och 27 b § i fartygsavfallslagen bestämmer om bekämpningen.

En samarbetsplan för insjöområdena utarbetas med avvikelse från 1 mom. likväl endast med tanke på fartygsoljeskador, om inte närings-, trafik- och miljöcentralerna och handräckningsmyndigheterna inom planeringsområdet bestämmer något annat.

Närings-, trafik- och miljöcentralen skall sända samarbetsplanen till Finlands miljöcentral. Denna skall inhämta behövliga utlåtanden om planen och sända den till miljöministeriet för fastställelse jämte sitt eget utlåtande om planen.

12 §
Bekämpningsberedskap vid stora oljelager

Då oljemängden på samma lagerområde uppgår till 1 miljon liter eller mer, skall upplagraren dessutom för sitt eget lagerområde ha en plan för bekämpning av oljeskador. Av planen skall framgå den person som svarar för bekämpningsarbetet, den personal som är förtrogen med bekämpning av oljeskador och var den står att få, bekämpningsmateriel och bekämpningsförnödenheter samt vid behov en plats där man tillfälligt kan placera olja som vid inträffad skada snabbt skall avlägsnas. Planen för bekämpningen skall utan dröjsmål delges närings-, trafik- och miljöcentralen och det lokala räddningsväsendet.

13 §
Särskild bekämpningsberedskap

Om ett lager i fråga om läge, storlek eller arten av verksamheten är sådant, eller om placeringen av och skyddet för cisternerna är sådana att lagringen innebär en avsevärd fara för att en oljeskada skall inträffa, är ägaren av lagret skyldig att på förordnande av närings-, trafik- och miljöcentralen upprätthålla en beredskap för bekämpning av oljeskador som är effektivare än vad som föreskrivs i 11 och 12 §.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Regeringsråd
Aino Jalonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.