1810/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om förändring av statsrådets förordning om riksomfattande tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 27 juli 2006 om riksomfattande tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet (664/2006) 2, 4 och 11 § som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) miljö- och hälsoskyddslagstiftningen de lagar som nämns i 1 § i folkhälsolagen (66/1972),

2) central myndighet, tillsynsmyndigheterna inom miljö- och hälsoskyddet, vilka är Livsmedelssäkerhetsverket, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården samt Säkerhetsteknikcentralen,

3) gemensamt riksomfattande tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet ett program som de centrala myndigheterna tillsammans utarbetar och i vilket anges de gemensamma principer enligt vilka varje central myndighet inom sin egen sektor utarbetar ett riksomfattande tillsynsprogram,

4) sektorvisa riksomfattande tillsynsprogram sådana riksprogram för den centrala myndighetens tillsyn som avses i 4 a § i hälsoskyddslagen, 47 § i livsmedelslagen, 14 § i lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet, 14 § i tobakslagen och 7 a § i kemikalielagen,

5) kommunal tillsynsplan en sådan kommunal tillsynsplan som avses i 6 § i hälsoskyddslagen, 48 § i livsmedelslagen, 15 § i lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet, 14 a § i tobakslagen och 7 b § i kemikalielagen,

6) inspektion regelbunden och planenlig kontroll av tillsynsobjektet som verkställs av en tillsynsmyndighet eller av en av myndigheten befullmäktigad utomstående sakkunnig och vid vilken tillsynsobjektets överensstämmelse med kraven bedöms; en inspektion kan också omfatta provtagning och mätningar i syfte att bedöma eventuella sanitära olägenheter som tillsynsobjektet, den verksamhet som bedrivs eller de produkter som tillverkas i tillsynsobjektet eller de tjänster som man tillhandahåller där kan medföra samt bedöma säkerheten och överensstämmelsen med bestämmelserna i fråga om dem.

7) typ av tillsynsobjekt tillsynsobjekt med verksamhet av liknande art och omfattning,

8) riskkategori den kategori i vilken varje typ av tillsynsobjekt klassificeras på basis av den verksamhet som bedrivs och av bedömningen av eventuella hälsorisker eller finansiella risker i anslutning till de produkter som tillverkas i objektet, samt

9) kontrollfrekvens antalet årliga inspektioner i olika typer av tillsynsobjekt.

4 §
Utarbetande av sektorvisa riksomfattande tillsynsprogram

I samband med utarbetandet av sektorvisa riksomfattande tillsynsprogram skall de centrala myndigheterna höra kommunerna och regionförvaltningsverken.

Av tillsynsprogrammet skall framgå vilka delar av programmet som är lagstadgade, och vilka som endast anger riktlinjer.

11 §
Anvisningar om rapportering

Av anvisningarna om rapportering skall framgå på vilket sätt kommunen skall lämna resultaten av utvärderingen av tillsynsplanen till regionförvaltningsverket och den centrala myndigheten.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringssekreterare
Helena Korpinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.