1802/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om alkoholdrycker och sprit

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

upphävs i förordningen av den 22 december 1994 om alkoholdrycker och sprit (1344/1994) 2 § 8 mom.,

ändras 1 a, 6, 7, 9 och 10 §, 16 § 2 mom., 19, 20 och 23 §, 24 § 6 mom., 25 § 2 mom., 27 § 1 mom. samt 29 och 30 §,

av dem 1 a § sådan den lyder i förordning 1140/2004, 10 och 20 § sådana de lyder i förordning 1207/2002, 23 § sådan den lyder i förordning 460/1995 och 951/1995 och i nämnda förordning 1207/2002 samt 24 § 6 mom. och 25 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda förordning 460/1995, samt

fogas till förordningen en ny 1 b och 2 a §, som följer:

1 a §

Regionförvaltningsverken övervakar inom sitt verksamhetsområde detaljhandel med och servering av alkoholdrycker samt reklam och annan säljfrämjande verksamhet för alkoholdrycker.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har till uppgift att styra och utveckla regionförvaltningsverkens tillståndsförvaltning och övervakning, producera informations- och kommunikationstjänster för alkoholförvaltningen samt att i hela landet övervaka detaljhandel med och servering av alkoholdrycker samt reklam och annan säljfrämjande verksamhet för alkoholdrycker.

Syftet med styrningen och utvecklandet av tillståndsförvaltningen och övervakningen är att effektivisera åtgärderna för att uppnå det syfte som anges i 1 § i alkohollagen (1143/1994) samt att trygga en enhetlig tillämpning av lagen i hela landet.

1 b §

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska i samarbete med de regionala tillståndsmyndigheterna utarbeta ett riksomfattande tillsynsprogram för alkoholförvaltningen. Programmet styr den regionala tillståndsförvaltningen för servering och detaljförsäljning av alkoholdrycker samt för reklam av alkoholdrycker i riktning mot en enhetlig beslutpraxis och effektiv verkställighet av alkohollagen.

I tillsynsprogrammet anges de ändamålsenliga åtgärder av tillståndsmyndigheterna som krävs för att uppnå de mål som statsrådet och social- och hälsovårdministeriet uppställt för alkoholförvaltningen samt de förfaringssätt med vilka myndighetstillsyn utgående från övervakningsbehovet inriktas på riskobjekt.

Tillsynsprogrammet ska justeras årligen och de uppgifter om prestationsuppföljning som behövs för att bedöma verksamheten enligt tillståndsmyndighet och alkoholförvaltningens totala effektivitet ska anges i planen.

2 a §

Benämningen gårdsvin får användas vid beskrivningen av fruktvin, som framställts enbart genom jäsning och

1) vars alkoholhalt är högst 13 volymprocent,

2) som produceras av en tillverkare som i både rättsligt och ekonomiskt hänseende är oberoende av andra företag inom samma bransch och som årligen tillverkar högst 100 000 liter fruktvin, upptappat på kärl,

3) i vars framställning använts bär och frukter samt aromgivande växtdelar vilka härstammar från en växtzon inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, vars karakteristiska drag genereras norr om den sextionde nordliga breddgraden,

4) vars råämnen till minst 50 procent härstammar från tillståndshavarens egna odlingar eller från odlingar som han besitter,

5) vars organoleptiska egenskaper härstammar från de råämnen som använts vid framställningen eller från de smak- och aromämnen som uppstått ur dem vid jäsningen.

6 §

I 5 och 7 §§ i alkohollagen avsett tillverkningstillstånd för alkoholdrycker eller sprit ska sökas skriftligen hos Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Till ansökan ska fogas

1) en utredning om att sökanden inte har försatts i konkurs och, om sökanden är en fysisk person, att han eller hon är myndig och har handlingsbehörighet som inte har begränsats,

2) om sökanden är en sammanslutning, kopia av bolagsordningen eller stadgarna samt utdrag ur handelsregistret, föreningsregistret eller något annat motsvarande register,

3) uppgift om sökandens ombud,

4) sådana ritningar över tillverkningslokalen samt lagerutrymmen och andra förvaringsutrymmen som anger dessas art, konstruktion och läge,

5) andra upplysningar som verket anser vara nödvändiga.

7 §

Lokaler där tillverkning av alkoholdrycker eller sprit kommer att inledas ska, innan de godkänns inspekteras för utredande av att tillverkningsstället och dess anordningar samt tillsynen över tillverkningen och lagringen motsvarar alkohollagen och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser samt de villkor som uppställts. Vid inspektionen av tillverkningsstället ska dessutom klarläggas att tillverkarens ansvar enligt 43 § i alkohollagen förverkligas. Inspektionen förrättas av en representant för verket för social- och hälsovården i närvaro av tillverkaren eller dennes ombud. Över inspektionen skall uppsättas ett protokoll.

Tillverkningen kan inledas när verket meddelat sökanden att den godkänt tillverkningsstället. Innan tillverkningsstället godkänns kan verket dock tillåta temporär tillverkning.

Innan sådana ändringar görs i lokaler för tillverkning av alkoholdrycker eller sprit som har betydelse för verksamheten eller tillsynen, ska verket underrättas om detta. Ändringarna kan tas i bruk först när verket meddelat sökanden att det godkänt ändringarna. Om ändringarna på grund av sin omfattning ger anledning till det ska verket innan ändringarna godkänns förrätta en sådan inspektion som avses i 1 mom.

9 §

I 8 § 2 mom. i alkohollagen avsett importtillstånd för sprit ska sökas skriftligen hos Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Till ansökan ska fogas

1) en utredning om att sökanden inte har försatts i konkurs och, om sökanden är en fysisk person, att han eller hon är myndig och har handlingsbehörighet som inte har begränsats,

2) om sökanden är en sammanslutning, kopia av bolagsordningen eller stadgarna, utdrag ur handelsregistret, föreningsregistret eller något annat motsvarande register,

3) uppgift om sökandens ombud,

4) utredning över spritens användningsändamål,

5) sådana ritningar över lagerutrymmen och andra förvaringsutrymmen som anger dessas art, konstruktion och läge,

6) andra upplysningar som verket anser vara nödvändiga.

10 §

Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker beviljas och alkoholbolagets alkoholbutik godkänns på skriftlig ansökan av regionförvaltningsverket inom vars verksamhetsområde försäljningsstället är beläget.

16 §

Utan hinder av vad som stadgas i 1 mom. kan alkoholdrycker säljas på kredit

1) till samfund,

2) till enskilda personer med iakttagande av kreditsystem som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har godkänt.

19 §

I 17 § 3 mom. i alkohollagen avsett användningstillstånd för sprit eller alkoholdrycker ska sökas skriftligen hos Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Till ansökan skall fogas

1) en utredning om att sökanden inte har försatts i konkurs och, om sökanden är en fysisk person, att han eller hon är myndig och har handlingsbehörighet som inte har begränsats,

2) om sökanden är en sammanslutning, kopia av bolagsordningen eller stadgarna, utdrag ur handelsregistret, föreningsregistret eller något annat motsvarande register,

3) uppgift om sökandens ombud,

4) sådana ritningar över arbetsplatsen eller tillverkningsstället samt lagerutrymmen och andra förvaringsutrymmen som anger dessas art, konstruktion och läge,

5) andra upplysningar som verket anser vara nödvändiga.

20 §

Serveringstillstånd för alkoholdrycker beviljas på skriftlig ansökan av regionförvaltningsverket inom vars verksamhetsområde  serveringsstället är beläget. Tillstånd för servering i färdmedel beviljas av regionförvaltningsverket inom vars verksamhetsområde  den som ansöker om tillstånd har sin hemort, eller om sökanden inte har sin hemort i Finland, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

23 §

Servering får inte inledas före klockan nio. Serveringen skall avslutas när serveringsstället stängs, dock senast klockan halv två. Om serveringsstället stångs efter klockan tjugofyra, skall serveringen avslutas senast en halv timme före serveringsställets stängningstid.

Utan hinder av 1 mom. kan regionförvaltningsverket inom vars verksamhetsområde serveringsstället är beläget enligt vad som särskilt föreskrivs tillåta förlängning av serveringstiden så att servering av alkoholdrycker får ske före klockan nio och efter klockan halv två.

Tillstånd till förlängning av serveringstiden skall ansökas skriftligen hos regionförvaltningsverket. Till ansökan skall fogas en utredning om behovet av förlängd serveringstid samt annan utredning som rverket anser nödvändig.

Vid behov skall polisens utlåtande om förlängning av serveringstiden inhämtas. Beslutet i ärendet skall tillställas polisen för kännedom.

24 §

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan godkänna arrangemang som innebär avvikelse från vad som bestäms i 2—5 mom.

25 §

Utan hinder av vad som sbestäms i 1 mom. kan alkoholdrycker dock serveras på kredit

1) till samfund,

2) till resande som bor på hotell eller om uppbärande av kontant betalning skulle medföra oskälig olägenhet på grund av festens, representationstillställningens eller någon annan liknande tillställnings art eller omfattning,

3) annars till enskilda personer, med iakttagande av kreditsystem som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har godkänt.

27 §

En person som inte fyllt 18 år får inte anlitas för servering av alkoholdrycker på ett serveringsställe, om han eller hon inte skaffat sig tillräcklig yrkesutbildning på det sätt som förutsätts i lagen om yrkesutbildning (630/1998).


29 §

I 27 § 3 mom. i alkohollagen avsett partihandelstillstånd för alkoholdrycker eller för sprit ska sökas skriftligen hos Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Till ansökan skall fogas

1) en utredning om att sökanden inte har försatts i konkurs och, om sökanden är en fysisk person, att han eller hon är myndig och har handlingsbehörighet som inte har begränsats,

2) om sökanden är en sammanslutning, kopia av bolagsordningen eller stadgarna, utdrag ur handelsregistret, föreningsregistret eller något annat motsvarande register,

3) uppgift om sökandens ombud,

4) upplysningar om det ställe där alkoholdryckerna eller spriten säljs och är lagrade,

5) andra upplysningar som verket anser vara nödvändiga.

30 §

I 35 § 1 mom. i alkohollagen avsett godkännande av lager för obeskattade alkoholdrycker ska sökas skriftligen hos Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Till ansökan ska fogas

1) en avskrift av det tillstånd som behövs för hållande av obeskattade alkoholdrycker i lager,

2) ritningar som utvisar försäljningsställets samt lagerutrymmenas art, konstruktion och läge,

3) andra upplysningar som verket anser vara nödvändiga.

Om verket anser att det inte på basis av den ansökan som avses i 1 och 2 mom. fått tillräckliga upplysningar för godkännande av lagret, ska lagret inspekteras innan det godkänns. Inspektionen förrättas av en representant för verket i närvaro av verksamhetsidkaren eller dennes ombud. Över inspektionen skall uppsättas ett protokoll.

Lagret för obeskattade alkoholdrycker kan tas i bruk när verket meddelat verksamhetsidkaren att det godkänt lagret.

Innan sådana ändringar görs i ett lager för obeskattade alkoholdrycker som har betydelse för verksamheten eller tillsynen ska verket underrättas om ändringarna. Ändringarna kan tas i bruk först när tillstånds- och tillsynsverket meddelat att den godkänt dem. Om ändringarna på grund av sin omfattning ger anledning till det ska verket innan ändringarna godkänns förrätta en sådan inspektion som avses i 3 mom.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Ismo Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.