1796/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om behörighetsvillkoren för utsedd besiktningsman, skeppsmätare och inspektör

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 38 § 1 mom. och 65 § 1 mom. i lagen av den 29 december 2009 om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) samt 13 kap. 2 § 1 mom. i miljöskyddslagen för sjöfarten av den 29 december 2009 (1672/2009):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om behörighetsvillkoren för sådan utsedd besiktningsman som avses i 38 § i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) och sådan utsedd skeppsmätare som avses i 65 § i samma lag samt för sådan utsedd inspektör som avses i 13 kap. 2 § i miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009).

2 §
Behörighetsvillkor för utsedd besiktningsman

För en utsedd besiktningsman är förutsättningen för utnämningsbrev att sökanden

1) har examen från en läroanstalt för sjöfartsyrken och fem års arbetserfarenhet från sjöfarten, i vilken ingår minst två års arbetserfarenhet som behörig medlem av befälet, och att sökanden har eller har haft ett giltigt II/2- eller III/2-behörighetsbrev enligt STCW-konventionen, eller

2) är skeppsingenjör, maskiningenjör eller annan ingenjörsexamen inom sjöfarten och minst fem års arbetserfarenhet i en uppgift som motsvarar examen, eller

3) har högskoleexamen som hänför sig till området.

Innan utnämningsbrevet beviljas ska den utsedda besiktningsmannen delta i sådana besiktningar som utförs av Trafiksäkerhetsverket under ledning av verkets besiktningsmän och som hör till en utsedd besiktningsmans uppgifter minst 15 gånger under de två år som föregår beviljandet av utnämningsbrevet.

3 §
Behörighetsvillkor för utsedd besiktningsman som utför yttre skrovbesiktningar genom dykning

En utsedd besiktningsman som utför besiktningar av fartygs yttre skrov genom dykning ska ha giltig yrkesexamen för yrkesdykare eller dokumentation med ett bemyndigande av ett erkänt klassificeringssällskap att utföra besiktningar genom dykning samt erfarenhet av att inspektera skrovkonstruktionen på fartyg.

4 §
Behörighetsvillkor för utsedd besiktningsman som besiktigar fartygs radioutrustningar

För en utsedd besiktningsman som besiktigar fartygs radioutrustning är förutsättningen för utnämningsbrev är att sökanden

1) har examen från en läroanstalt för sjöfarten och arbetserfarenhet av sjöfarten som behörig medlem av befälet, och att sökanden har eller har haft ett giltigt II/2- eller II/1-behörighetsbrev enligt STCW-konventionen eller behörighetsbrev för radiotelegrafist, och

2) har giltigt allmänt operatörscertifikat (GOC-certifikat).

Innan utnämningsbrevet beviljas ska den utsedda besiktningsmannen delta i sådana besiktningar av fartygs radioutrustning som utförs av Trafiksäkerhetsverket under ledning av verkets besiktningsmän minst 15 gånger under de två år som föregår beviljandet av utnämningsbrevet.

5 §
Behörighetsvillkor för utsedd skeppsmätare

En utsedd skeppsmätare ska ha en i 2 § 1 mom. 2 eller 3 punkten avsedd examen eller sjökaptens examen.

Den utsedda skeppsmätaren ska visa Trafiksäkerhetsverket att han eller hon är insatt i lagstiftningen om skeppsmätning och bestämmelserna i skeppsmätningskonventionen. Dessutom ska den utsedda skeppsmätaren visa att han eller hon känner till fartygens konstruktioner och fartygstyperna.

Innan utnämningsbrevet beviljas ska den utsedda skeppsmätaren delta i skeppsmätningar som utförts av Trafiksäkerhetsverket under ledning av verkets skeppsmätare minst fem gånger under de två år som föregår beviljandet av utnämningsbrevet.

6 §
Behörighetsvillkor för utsedd inspektör

Den utsedda inspektören ska ha en i 2 § 1 mom. 2 eller 3 punkten avsedd examen eller sjökaptens examen.

Den utsedda inspektören ska visa Trafiksäkerhetsverket att han eller hon är insatt i lagstiftningen om miljövård för sjöfarten och särskilt bestämmelserna i bilaga II till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (MARPOL 73/78 – konventionen, FördrS 51/1983). Dessutom ska den utsedda inspektören visa att han eller hon känner till kemikalietankfartygens konstruktioner och fartygstyper.

Innan utnämningsbrevet beviljas ska den utsedda inspektören delta i inspektioner vid lossning av skadliga flytande ämnen som utförts av Trafiksäkerhetsverket under ledning av verkets inspektörer minst fem gånger under de två år som föregår beviljandet av utnämningsbrevet.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Anna Sotaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.