1792/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av miljöskyddsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

upphävs i miljöskyddsförordningen av den 18 februari 2000 (169/2000) 6 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 436/2001, 12/2002, 621/2002, 363/2003, 259/2005, 889/2006 och 380/2008,

ändras 1, 5, 7, 13, 17, 23, 29, 30, 32, den svenska språkdräkten i 36 §, 40 och den svenska språkdräkten 41 §,

av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 436/2001, 621/2002, 363/2003, 889/2006 och 380/2008, 7 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 436/2001 och 621/2002, 17 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 825/2003 och den svenska språkdräkten i 36 § sådan den lyder i nämnda förordning 889/2006, samt

fogas till förordningen en ny 33 a § som följer:

1 §
Tillståndsplikt

Miljötillstånd krävs för följande verksamheter som avses i 28 § 1 mom. och 2 mom. 4 punkten i miljöskyddslagen (86/2000):

1) skogsindustri

a) massa-, pappers- eller kartongfabriker,

b) fabriker som tillverkar eller ytbelägger spånplattor, träfiberskivor, plywood eller andra träplattor,

c) fönsterfabriker vars produktionskapacitet överstiger 10 000 fönsterenheter per år,

d) dörrfabriker vars produktionskapacitet överstiger 5 000 dörrar per år,

e) limträfabriker eller sådana fabriker som tillverkar andra limmade eller laminerade träprodukter och vars limkonsumtion överstiger 25 ton per år,

f) sågverk vars produktionskapacitet är minst 20 000 m3 sågvirke per år, fanerfabriker eller sådana upplag av obarkat virke i vatten där minst 20 000 m3 virke kan förvaras på en gång, dock inte upplag i vatten där det finns ett slutet vattenhanteringssystem,

g) träimpregneringsinrättningar eller andra sådana anläggningar som använder träskyddskemikalier där mängden använda träskyddskemikalier överstiger 1 ton per år,

2) metallindustri:

a) rostverk, sinterverk eller koksverk,

b) järn- eller stålverk eller fabriker som tillverkar järnlegeringar,

c) fabriker som tillverkar andra metaller än järnmetaller,

d) gjuterier eller andra smältverk vars produktionskapacitet är minst 200 ton per år, varmdoppningsanläggningar eller ackumulatorfabriker,

e) valsverk eller smidesverkstäder för järnmetall,

f) valsverk, smidesverkstäder eller dragerier för andra metaller än järnmetaller,

g) varv,

h) anläggningar som genom att använda processbad utför elektrolytisk eller kemisk ytbehandling av metaller eller plaster, tillverkning av mönsterkort, betning, fosfatering eller anodisering av aluminium,

3) energiproduktion:

a) kärnkraftverk,

b) kraftverk, pannanläggningar eller andra anläggningar som använder olja, stenkol, trä, torv, gas eller andra ämnen och vars största bränsleeffekt överstiger 5 megawatt eller någon annan verksamhet där energimängden i det bränsle som används är minst 54 terajoule per år,

c) anläggningar för tillvaratagande av koldioxid,

4) kemisk industri:

a) fabriker som tillverkar oorganiska baskemikalier, såsom syror, baser, salter, ammoniak, klor, klorväte, fluor, fluorväte, koloxider, svavelföreningar, kväveoxider, väte, svaveldioxid, karbonylklorid, icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska föreningar,

b) fabriker som tillverkar organiska baskemikalier, såsom kolväten, alkoholer, aldehyder, ketoner, karboxylsyror, estrar, acetater, etrar, peroxider, epoxihartser samt sådana kolväten, halogenerade kolväten eller metallorganiska föreningar som innehåller fosfor, svavel, etrar eller kväve eller fabriker som tillverkar enzymer,

c) olje- eller gasraffinaderier,

d) fabriker som tillverkar färgämnen eller pigment eller sådana målarfärgs-, färg- eller lackfabriker vars produktion är minst 300 ton per år,

e) fabriker som tillverkar plastråvaror, plastlaminat, latexer eller konstfibrer, gummifabriker eller limfabriker,

f) fabriker som tillverkar sprängämnen, sammansatta gödselmedel eller mellanprodukter för dem eller andra gödselmedel, bekämpningsmedel, skyddskemikalier eller biocidpreparat eller verksamma ämnen som ingår i dem,

g) fabriker som tillverkar läkemedel eller råvaror för läkemedel,

h) fabriker som tillverkar tvättmedel och vars produktionskapacitet är minst 50 ton per år eller fabriker som tillverkar andra ytaktiva ämnen än tvättmedel,

5) tillverkning, upplagring, användning eller hantering av kemikalier eller bränslen:

a) distributionsstationer för flytande bränslen där volymen hos cisternerna för flytande bränslen är minst 10 m3 eller andra upplag för flytande bränslen eller farliga kemikalier i flytande form där det är möjligt att lagra minst 100 m3 sådana kemikalier, dock inte stortransformatorstationer för kraftöverföring eller sådana styckegodslager för färdigt packade produkter för minutförsäljning som är belägna utanför ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde,

b) förgasnings- eller kondensverk för trä, torv eller kol eller andra anläggningar för tillverkning av fast, flytande eller gasformigt bränsle, där det tillverkas minst 3 000 ton bränsle per år, eller anläggningar för tillverkning av elektrotekniskt kol eller grafit eller anläggningar för tillverkning av grillkol med trä som råvara, där det tillverkas minst 3 000 ton kol per år,

c) stenkolsupplag,

6) verksamhet där flyktiga organiska föreningar används:

a) anläggningar där flyktiga organiska föreningar används och där förbrukningen av dem överstiger 150 kilogram i timmen eller 200 ton per år,

b) anläggningar där flyktiga organiska föreningar används och där förbrukningen av dem, frånsett den andel som binds i produkterna, är minst 10 ton per år eller motsvarande toppförbrukning är minst 20 kilogram i timmen, inklusive verksamhet där flyktiga organiska föreningar frigörs ur de drivgaser eller expansionsmedel som ingår i råvarorna,

c) anläggningar som avses i 3 § i statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar (435/2001), 

7) malm- eller mineralbrytning eller tagande av marksubstanser och torv:

a) gruvdrift och maskinell guldgrävning,

b) anläggningar för anrikning av malmer eller mineraler,

c) stenbrott eller sådan stenbrytning som är anknuten till annat än jordbyggnadsverksamhet och där stenmaterial behandlas minst 50 dagar,

d) torvutvinning och därtill anknuten dikning, om produktionsområdet är större än 10 hektar,

e) permanenta stenkrossar eller anläggningar för kalkstensmalning eller flyttbara stenkrossar eller anläggningar för kalkstensmalning som är förlagda till ett visst område och i användning sammanlagt minst 50 dagar,

f) permanenta asfaltstationer eller flyttbara asfaltstationer som är förlagda till ett visst område,

8) tillverkning av mineralprodukter:

a) cementfabriker eller kalkverk,

b) permanenta betongstationer eller betongproduktfabriker,

c) mineralullsfabriker med en smältningskapacitet som överstiger 20 ton per dag eller 6000 ton per år,

d) fabriker som tillverkar glas eller glasfiber och vars smältningskapacitet överstiger 20 ton per dag eller 6 000 ton per år,

e) anläggningar som behandlar asbest eller asbestbaserade produkter,

f) lättgrus- eller lättbetongfabriker vars produktion överstiger 3 000 ton per år,

g) tegelbruk vars produktionskapacitet överstiger 75 ton per dygn eller vars ugnskapacitet överstiger 4 m3 och lastningskapacitet överstiger 300 kg/m3 per ugn,

h) keramik- eller porslinsfabriker vars produktion är minst 200 ton per år,

i) gipsskivefabriker,

j) andra än i underpunkterna a-i avsedda anläggningar för smältning av mineraler, inklusive anläggningar för tillverkning av mineralull, med en smältningskapacitet som överstiger 20 ton per dygn, 

9) produktion eller behandling av skinn eller textilier i en anläggning:

a) läderfabriker eller anläggningar för pälsberedning, dock inte tillverkning av produkter från färdigt bearbetade skinn,

b) fiberduksfabriker, anläggningar där fibrer eller textilier förbehandlas eller färgas,

c) tvättinrättningar där textilier tvättas med vatten och som har en kapacitet på minst minst 1 ton i dygnet eller kemiska tvättinrättningar för vilka det inte tillämpas en avvikelse som avses i 5 § i statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar,

10) tillverkning av livsmedel eller foder:

a) slakterier vars produktionskapacitet är minst 5 ton slaktkroppar per dag,

b) anläggningar som behandlar eller förädlar kött eller köttprodukter och vars produktionskapacitet är minst 200 ton per år,

c) anläggningar som behandlar eller förädlar fisk eller fiskeriprodukter och vars produktionskapacitet är minst 200 ton per år,

d) anläggningar för uppsamling, behandling eller förädling av mjölk vars invägningskapacitet är minst 30 000 ton mjölk per år eller glassfabriker vars produktionskapacitet är minst 1 000 ton per år,

e) sockerbruk eller sötningsmedelsfabriker,

f) anläggningar för behandling eller förädling av potatis eller rotfrukt vars produktionskapacitet är minst 2 000 ton per år,

g) stärkelsefabriker eller fabriker som tillverkar stärkelsederivat,

h) margarinfabriker eller fabriker som tillverkar vegetabiliska eller animaliska fetter eller oljor, dock inte fabriker som tillverkar kallpressad växtolja,

i) färdigmatsfabriker vars produktionskapacitet är minst 2 000 ton per år,

j) bagerier eller kexfabriker vars mjölförbrukning är minst 20 000 ton per år eller sötsaksfabriker,

k) grönsaks-, frukt- eller bärproduktfabriker vars mottagningskapacitet är minst 2 000 ton råvaror per år,

l) läskedrycksfabriker eller anläggningar för buteljering av malt-, alkohol- eller läskedrycker vars produktionskapacitet är minst 50 miljoner liter per år,

m) bryggerier vars produktionskapacitet är minst 500 000 liter per år,

n) maltfabriker vars produktionskapacitet är minst 20 000 ton per år, eller jästfabriker,

o) alkoholfabriker eller alkoldrycksfabriker vars produktionskapacitet är minst 300 ton per dygn på basis av ett kvartalsmedelvärde,

p) fabriker för tillverkning av foder eller foderprotein vars produktionskapacitet är minst 3 000 ton per år,

q) foderblandningsanläggningar vars produktionskapacitet är minst 3 000 ton per år,

r) benmjölsfabriker,

s) kafferosterier vars produktionskapacitet är minst 1 000 ton per år eller tobaksfabriker vars produktionskapacitet är minst 1 000 ton per år,

t) tillverkning av gelatin från hudar, skinn och ben,

u) andra än i 10 punkten underpunkterna a – t avsedda anläggningar för framställning av livsmedel genom beredning och behandling av vegetabiliska råvaror, vars produktion av färdiga produkter överstiger 300 ton per dygn på basis av ett kvartalsmedelvärde eller andra än i underpunkterna i 10 punkten avsedda anläggningar för framställning av livsmedel genom beredning och behandling av animaliska råvaror, vars produktion av färdiga produkter överstiger 75 ton per dygn,

11) djurstallar eller fiskodling:

a) djurstallar som är avsedda för minst 30 mjölkkor, 80 köttnöt, 60 fullvuxna suggor, 210 slaktsvin, 60 hästar eller ponnyer, 160 tackor eller getter, 2 700 värphönor eller 10 000 broilrar eller andra djurstallar som med avseende på stallgödselproduktionen eller miljöverkningarna motsvarar ett djurstall för minst 210 slaktsvin,

b) pälsdjursfarmer för minst 250 avelshonor av mink eller iller eller för minst 50 avelshonor av räv eller sjubb eller för minst 50 avelshonor av andra pälsdjur eller andra pälsdjursfarmer som med avseende på stallgödselproduktionen eller miljöverkningarna motsvarar en pälsdjursfarm för minst 250 avelshonor av mink,

c) fiskodlingar där minst 2 000 kilogram torrfoder eller den mängd annat foder som har motsvarande näringsvärde används årligen eller där fiskbeståndet ökar med minst 2 000 kilogram per år, eller som omfattar en minst 20 hektar stor damm eller grupp av dammar med naturligt foder,

12) trafik:

a) hamnar eller lastnings- eller lossningskajer som i huvudsak är avsedda för handelssjöfart och som lämpar sig för fartyg med en dräktighet som överstiger 1 350 ton,

b) flygplatser,

c) depåer för fler än 50 bussar eller lastbilar eller arbetsmaskinsdepåer av motsvarande storlek,

d) utomhus belägna motorsportbanor,

e) kemikaliebangårdar eller terminaler där hälso- eller miljöfarliga kemikalier förflyttas från ett transportmedel till ett annat eller från ett transportmedel till ett upplag eller från ett upplag till ett transportmedel,

13) behandling av avloppsvatten och avfallshantering:

a) reningsverk som är avsedda för behandling av avloppsvatten där personekvivalenten är minst 100 personer, eller avledning av kommunalt avloppsvatten som omfattar minst 100 personer annanstans än till ett vattentjänstverks avlopp,

b) fristående avloppsreningsverk för industrin,

c) verksamhet på vilken statsrådets förordning om avfallsförbränning (362/2003) tillämpas,

d) avstjälpningsplatser,

e) sådana deponier för utvinningsavfall som avses i statsrådets förordning om utvinningsavfall (379/2008),

f) annan än i 13 punkten underpunkterna c - e avsedd återvinning eller behandling av avfall som sker i en anläggning eller yrkesmässigt och som definieras i bilagorna 5 eller 6 till avfallsförordningen (1390/1993),

14) övriga:

a) utomhus belägna skjutbanor,

b) permanenta, utomhus belägna anläggningar för blästring,

c) permanenta djurgårdar eller nöjesparker,

d) krematorier och anläggningar för kremering av smådjur.

Miljötillstånd ska sökas för verksamhet som avses i 1 mom. men som är av mindre omfattning än den, om verksamheten förläggs till ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde och om verksamheten kan medföra risk för förorening av grundvatten.

5 §
Tillståndsärenden som regionförvaltningsverket behandlar

Regionförvaltningsverket avgör miljötillståndsärenden som gäller följande verksamheter som avses i 28 § 2 mom. i miljöskyddslagen samt i 1 § i denna förordning:

1) skogsindustri:

a) massa-, pappers- eller kartongfabriker,

b) fabriker som tillverkar eller ytbelägger spånplattor, träfiberskivor, plywood eller andra träplattor,

c) fönsterfabriker vars produktionskapacitet överstiger 10 000 fönsterenheter per år,

d) dörrfabriker vars produktionskapacitet överstiger 5 000 dörrar per år,

e) limträfabriker eller sådana fabriker som tillverkar andra limmade eller laminerade träprodukter vars limkonsumtion överstiger 25 ton per år,

f) upplag av obarkat virke i vatten där minst 20 000 m3 virke kan förvaras på en gång,

g) träimpregneringsinrättningar,

2) metallindustri:

a) rostverk, sinterverk eller koksverk,

b) järn- eller stålverk eller fabriker som tillverkar järnlegeringar,

c) fabriker som tillverkar andra metaller än järnmetaller,

d) gjuterier eller andra smältverk vars produktionskapacitet är minst 200 ton per år, varmdoppningsanläggningar eller ackumulatorfabriker,

e) valsverk eller smidesverkstäder för järnmetall,

f) valsverk, smidesverkstäder eller dragerier för andra metaller än järnmetaller,

g) varv,

h) anläggningar som utför elektrolytisk eller kemisk ytbehandling av metaller eller plaster, tillverkning av mönsterkort, betning, fosfatering eller anodisering av aluminium och där den sammanlagda volymen hos produktionslinjernas processbad är minst 30 m3,

3) energiproduktion:

a) kärnkraftverk,

b) kraftverk, pannanläggningar eller andra anläggningar som använder olja, stenkol, trä, torv, gas eller andra ämnen och vars största bränsleeffekt är minst 50 megawatt,

c) anläggningar för tillvaratagande av koldioxid,

4) kemisk industri:

a) fabriker som tillverkar oorganiska baskemikalier, såsom syror, baser, salter, ammoniak, klor, klorväte, fluor, fluorväte, koloxider, svavelföreningar, kväveoxider, väte, svaveldioxid, karbonylklorid, icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska föreningar,

b) fabriker som tillverkar organiska baskemikalier, såsom kolväten, alkoholer, aldehyder, ketoner, karboxylsyror, estrar, acetater, etrar, peroxider, epoxihartser samt sådana kolväten, halogenerade kolväten eller metallorganiska föreningar som innehåller fosfor, svavel, etrar eller kväve eller fabriker som tillverkar enzymer,

c) olje- eller gasraffinaderier,

d) fabriker som tillverkar färgämnen eller pigment eller sådana målarfärgs-, tryckfärgs- eller lackfabriker vars produktion är minst 300 ton per år,

e) fabriker som tillverkar plastråvaror, plastlaminat, latexer eller konstfibrer, gummifabriker eller limfabriker,

f) fabriker som tillverkar sprängämnen, sammansatta gödselmedel eller mellanprodukter för dem eller andra gödselmedel, bekämpningsmedel, skyddskemikalier eller biocidpreparat eller verksamma ämnen som ingår i dem,

g) fabriker som tillverkar läkemedel eller råvaror för läkemedel,

h) fabriker som tillverkar andra ytaktiva ämnen än tvättmedel,

5) tillverkning, upplagring, användning eller hantering av kemikalier eller bränslen:

a) upplag för flytande bränslen eller farliga kemikalier där det är möjligt att lagra minst 1 000 m3 av sådana kemikalier,

b) förgasnings- eller kondensverk för trä, torv eller kol eller andra anläggningar för tillverkning av fast, flytande eller gasformigt bränsle, där det tillverkas minst 3 000 ton bränsle per år, eller anläggningar för tillverkning av elektrotekniskt kol eller grafit,

6) verksamhet där flyktiga organiska föreningar används:

a) anläggningar där flyktiga organiska föreningar används och där förbrukningen av dem överstiger 150 kilogram i timmen eller 200 ton per år,

b) anläggningar där flyktiga organiska föreningar används och där förbrukningen av dem, frånsett den andel som binds i produkterna, är minst 50 ton per år eller motsvarande toppförbrukning är minst 100 kilogram i timmen, inklusive verksamhet där flyktiga organiska föreningar frigörs ur de drivgaser eller expansionsmedel som ingår i råvarorna,

c) i 1 § 1 mom. 6 c-punkten avsedd verksamhet där organiska lösningsmedel används och där förbrukningen av dem är minst 50 ton per år eller minst 100 kilogram i timmen,

7) malm- eller mineralbrytning eller tagande av marksubstanser och torv:

a) gruvdrift och maskinell guldgrävning,

b) anläggningar för anrikning av malmer eller mineraler,

c) torvutvinning och därtill anknuten dikning, om produktionsområdet är större än 10 hektar,

8) tillverkning av mineralprodukter:

a) cementfabriker eller kalkverk,

b) mineralullsfabriker med en smältningskapacitet som överstiger 20 ton per dag eller 6 000 ton per år,

c) fabriker som tillverkar glas eller glasfiber och vars smältningskapacitet överstiger 20 ton per dag eller 6 000 ton per år,

d) anläggningar som behandlar asbest eller asbestbaserade produkter,

e) tegelbruk vars produktionskapacitet överstiger 75 ton per dygn eller vars ugnskapacitet överstiger 4 m3 och lastningskapacitet överstiger 300 kg/m3 per ugn,

f) gipsskivefabriker,

g) andra än i 1 § 8 punkten underpunkterna a - i avsedda anläggningar för smältning av mineraler, inklusive anläggningar för tillverkning av mineralull, med en smältningskapacitet som överstiger 20 ton per dygn,

9) produktion eller behandling av skinn eller textilier i en anläggning:

a) läderfabriker eller anläggningar för pälsberedning, dock inte tillverkning av produkter från färdigt bearbetade skinn,

b) fiberduksfabriker, anläggningar där fibrer eller textilier förbehandlas eller färgas,

10) tillverkning av livsmedel eller foder:

a) slakterier vars produktionskapacitet är minst 50 ton slaktkroppar per dag,

b) anläggningar som behandlar eller förädlar kött eller köttprodukter och vars produktion av färdiga produkter överstiger 75 ton per dygn på basis av ett kvartalsmedelvärde eller minst 22 500 ton per år,

c) anläggningar som behandlar eller förädlar fisk eller fiskeriprodukter och vars produktion av färdiga produkter överstiger 75 ton per dygn på basis av ett kvartalsmedelsvärde eller minst 22 500 ton per år,

d) anläggningar för uppsamling, behandling eller förädling av mjölk vars invägningskapacitet är minst 60 000 ton mjölk per år,

e) sockerbruk eller sötningsmedelsfabriker,

f) stärkelsefabriker eller fabriker som tillverkar stärkelsederivat,

g) margarinfabriker eller fabriker som tillverkar vegetabiliska eller animaliska fetter eller oljor, dock inte fabriker som tillverkar kallpressad växtolja,

h) färdigmatsfabriker vars produktionskapacitet är minst 30 000 ton per år,

i) grönsaks-, frukt- eller bärproduktfabriker vars mottagningskapacitet är minst 20 000 ton råvaror per år.

j) bryggerier vars produktionskapacitet är minst 5 miljoner liter per år,

k) jästfabriker,

l) alkoholfabriker eller alkoldrycksfabriker vars produktionskapacitet är minst 300 ton per dygn på basis av ett kvartalsmedelvärde,

m) fabriker för tillverkning av foder eller foderprotein vars produktionskapacitet är minst 20 000 ton per år,

n) benmjölsfabriker,

o) tillverkning av gelatin från hudar, skinn och ben,

p) andra än i 1 § 10 punkten underpunkterna a – t avsedda anläggningar för framställning av livsmedel genom beredning och behandling av vegetabiliska råvaror, vars produktion av färdiga produkter överstiger 300 ton per dygn på basis av ett kvartalsmedelvärde eller andra än i underpunkterna i 10 punkten avsedda anläggningar för framställning av livsmedel genom beredning och behandling av animaliska råvaror, vars produktion av färdiga produkter överstiger 75 ton per dygn,

11) djurstallar eller fiskodling:

a) djurstallar som är avsedda för minst 75 mjölkkor, 200 köttnöt, 250 fullvuxna suggor, 1 000 slaktsvin, 30 000 värphönor eller 40 000 broilrar eller andra djurstallar som med avseende på stallgödselproduktionen eller miljöverkningarna motsvarar ett djurstall för minst 1 000 slaktsvin,

b) pälsdjursfarmer för minst 2 000 avelshonor av mink eller iller eller för minst 600 avelshonor av räv eller sjubb eller för minst 800 avelshonor av andra pälsdjur eller andra pälsdjursfarmer som med avseende på stallgödselproduktionen eller miljöverkningarna motsvarar en pälsdjursfarm för minst 2 000 avelshonor av mink,

c) fiskodlingar där minst 2 000 kilogram torrfoder eller den mängd annat foder som har motsvarande näringsvärde används årligen eller där fiskbeståndet ökar med minst 2 000 kilogram per år, eller som omfattar en minst 20 hektar stor damm eller grupp av dammar med naturligt foder,

12) trafik:

a) hamnar eller lastnings- eller lossningskajer som i huvudsak är avsedda för handelssjöfart och som lämpar sig för fartyg med en dräktighet som överstiger 1 350 ton,

b) flygplatser med fast flygtrafikledningstjänst,

c) kemikaliebangårdar eller terminaler där hälso- eller miljöfarliga kemikalier förflyttas från ett transportmedel till ett annat eller från ett transportmedel till ett upplag eller från ett upplag till ett transportmedel,

13) behandling av avloppsvatten och avfallshantering:

a) reningsverk som är avsedda för behandling av avloppsvatten där personekvivalenten är minst 100 personer, eller avledning av kommunalt avloppsvatten som omfattar minst 100 personer annanstans än till ett vattentjänstverks avlopp,

b) fristående avloppsreningsverk för industrin,

c) verksamhet på vilken statsrådets förordning om avfallsförbränning tillämpas, samt sådan tillståndspliktig verksamhet enligt 28 § 2 mom. 4 punkten i miljöskyddslagen som berörs av 1 § 2 mom. 1 punkten underpunkterna c, f och g i den nämnda förordningen,

d) avstjälpningsplatser, inklusive sådana avstjälpningsplatser för marksubstanser som är dimensionerade för minst 50 000 ton avfall per år.

e) sådana deponier för utvinningsavfall som avses i statsrådets förordning om utvinningsavfall (379/2008),

f) anläggningar eller platser där sådant problemavfall som uppkommer annanstans återvinns eller behandlas, dock inte mottagnings- och lagringsplatser för problemavfall som uppkommer i hushåll eller i verksamhet som kan jämställas därmed och inte heller mottagnings- och lagringsplatser för skrotfordon eller kasserad elektrisk och elektronisk utrustning som klassificeras som problemavfall,

g) annan än i denna punkt underpunkterna c - f eller 7 § 13 punkten underpunkterna a - b avsedd återvinning eller behandling av avfall som sker i en anläggning eller yrkesmässigt och där minst 10 000 ton avfall återvinns eller behandlas per år.

Regionförvaltningsverket avgör miljötillståndet för verksamheten, ifall det är fråga om verksamhet som är avsedd för militära ändamål. Regionförvaltningsverket avgör dessutom miljötillståndet för sådan verksamhet som avses i 1 § och om vars vattendragsförorenande verksamhet det bestäms i gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland (FördrS 54/1971).

7 §
Tillståndsärenden som den kommunala miljövårdsmyndigheten behandlar

Om inte något annat följer av 31 § 1 mom. i miljöskyddslagen eller av 5 § i denna förordning avgör den kommunala miljövårdsmyndigheten miljötillståndsärenden som gäller de verksamheter som avses i 28 § 2 mom. 2-4 punkten i miljöskyddslagen samt följande verksamheter om vilka föreskrivs i 1 § i denna förordning:

1) skogsindustri:

a) sågverk vars produktionskapacitet är minst 20 000 m3 råvirke per år eller fanerfabriker,

b) anläggningar som använder träskyddskemikalier och där mängden använda träskyddskemikalier överstiger 1 ton per år,

2) metallindustri:

anläggningar som utför elektrolytisk eller kemisk ytbehandling av metaller eller plaster, tillverkning av mönsterkort, betning, fosfatering eller anodisering av aluminium och där den sammanlagda volymen hos produktionslinjernas processbad understiger 30 m3,

3) energiproduktion:

kraftverk, pannanläggningar eller någon annan verksamhet som använder olja, stenkol, trä, torv, gas eller andra ämnen och vars största bränsleeffekt är över 5 och under 50 megawatt eller någon annan verksamhet där energimängden i det bränsle som används är minst 54 terajoule per år,

4) kemisk industri:

fabriker som tillverkar tvättmedel och vars produktionskapacitet är minst 50 ton per år,

5) tillverkning, upplagring, användning eller hantering av kemikalier eller bränslen:

a) distributionsstationer för flytande bränslen där volymen hos cisternerna för flytande bränslen är minst 10 m3, eller andra upplag för farliga kemikalier i flytande form där det är möjligt att lagra minst 100 och under 1 000 m3 av sådana kemikalier,

b) anläggningar för tillverkning av grillkol med trä som råvara där produktionen överstiger 3 000 ton kol per år,

c) stenkolsupplag,

6) verksamhet där flyktiga organiska föreningar används:

a) anläggningar där flyktiga organiska föreningar används och där förbrukningen av dem, frånsett den andel som binds i produkterna, är minst 10 och under 50 ton per år eller motsvarande toppförbrukning är minst 20 och under 100 kilogram i timmen, inklusive verksamhet där flyktiga organiska föreningar frigörs ur de drivgaser eller expansionsmedel som ingår i råvarorna,

b) i 1 § 1 mom. 6 c-punkten avsedd verksamhet där organiska lösningsmedel används och där förbrukningen av dem understiger 50 ton per år eller 100 kilogram i timmen,

7) malm- eller mineralbrytning eller tagande av marksubstanser och torv:

a) stenbrott samt stenbrytning som är anknuten till annat än jordbyggnadsverksamhet och där stenmaterial behandlas minst 50 dagar,

b) permanenta stenkrossar eller anläggningar för kalkstensmalning eller flyttbara stenkrossar eller anläggningar för kalkstensmalning som är förlagda till ett visst område och i användning sammanlagt minst 50 dagar,

c) permanenta asfaltstationer eller flyttbara asfaltstationer som är förlagda till ett visst område,

8) tillverkning av mineralprodukter:

a) permanenta betongstationer eller betongproduktfabriker,

b) lättgrus- eller lättbetongfabriker vars produktion överstiger 3 000 ton per år,

c) keramik- eller porslinsfabriker vars produktion är minst 200 ton per år,

9) produktion eller behandling av skinn eller textilier i en anläggning:

tvättinrättningar där textilier tvättas med vatten och som har en kapacitet på minst 1 ton i dygnet eller kemiska tvättinrättningar för vilka det inte tillämpas en avvikelse som avses i 5 § i statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar,

10) tillverkning av livsmedel eller foder:

a) slakterier vars produktionskapacitet är minst 5 ton och under 50 ton slaktkroppar per dag,

b) anläggningar som behandlar eller förädlar kött eller köttprodukter och vars produktionskapacitet är minst 400 ton per år och under 22 500 ton per år,

c) anläggningar som behandlar fiskeriprodukter och vars produktionskapacitet är minst 200 ton per år och under 22 500 ton per år,

d) anläggningar för uppsamling, behandling eller förädling av mjölk vars invägningskapacitet är minst 30 000 ton mjölk per år och under 60 000 ton mjölk per år eller glassfabriker vars produktionskapacitet överstiger 1 000 ton per år,

e) anläggningar för behandling eller förädling av potatis eller rotfrukt vars produktionskapacitet överstiger 2 000 ton per år,

f) färdigmatsfabriker vars produktionskapacitet är minst 2 000 ton och under 30 000 ton per år,

g) bagerier eller kexfabriker vars mjölförbrukning överstiger 20 000 ton per år eller sötsaksfabriker,

h) grönsaks-, frukt- eller bärproduktfabriker vars mottagningskapacitet är minst 2 000 ton råvaror per år och under 20 000 ton råvaror per år,

i) läskedrycksfabriker eller anläggningar för buteljering av malt-, alkohol- eller läskedrycker vars produktionskapacitet är minst 50 miljoner liter per år,

j) bryggerier vars produktionskapacitet är minst 500 000 liter per år och under 5 miljoner liter per år,

k) maltfabriker vars produktionskapacitet är minst 20 000 ton per år,

l) fabriker för tillverkning av foder eller foderprotein vars produktionskapacitet är minst 3 000 ton per år och under 20 000 ton per år,

m) foderblandningsanläggningar vars produktionskapacitet är minst 3 000 ton per år,

n) kafferosterier vars produktionskapacitet är minst 1 000 ton per år eller tobaksfabriker vars produktionskapacitet är minst 1 000 ton per år,

11) djurstallar eller fiskodling:

a) djurstallar som är avsedda för minst 30 och under 75 mjölkkor, minst 80 och under 200 köttnöt, minst 60 och under 250 fullvuxna suggor, minst 60 hästar eller ponnyer, minst 210 och under 1 000 slaktsvin, minst 160 tackor eller getter, minst 2 700 och under 30 000 värphönor eller minst 10 000 och under 40 000 broilrar, eller andra djurstallar som med avseende på stallgödselproduktionen eller miljöverkningarna motsvarar ett djurstall för minst 210 och under 1 000 slaktsvin,

b) pälsdjursfarmer för minst 250 och under 2 000 avelshonor av mink eller iller eller för minst 50 och under 600 avelshonor av räv eller sjubb eller för minst 50 och under 800 avelshonor av andra pälsdjur eller andra pälsdjursfarmer som med avseende på stallgödselproduktionen eller miljöverkningarna motsvarar en pälsdjursfarm för minst 250 och under 2 000 avelshonor av mink,

12) trafik:

a) sådana flygplatser som inte har fast flygtrafikledningstjänst,

b) depåer för fler än 50 bussar eller lastbilar eller arbetsmaskinsdepåer av motsvarande storlek,

c) utomhus belägna motorsportbanor,

13) avfallshantering:

a) sådana avstjälpningsplatser för marksubstanser som är dimensionerade för under 50 000 ton avfall per år,

b) mottagnings- och lagringsplatser för problemavfall som uppkommer i hushåll eller i verksamhet som kan jämställas därmed eller mottagnings- och lagringsplatser för skrotfordon eller kasserad elektrisk och elektronisk utrustning som klassificeras som problemavfall,

c) annan än i denna punkt underpunkterna a - b eller 5 § 13 punkten underpunkterna c - f avsedd återvinning eller behandling av avfall som sker i en anläggning eller yrkesmässigt och där under 10 000 ton avfall återvinns eller behandlas per år,

14) övrigt:

a) utomhus belägna skjutbanor,

b) permanenta, utomhus belägna anläggningar för blästring,

c) permanenta djurgårdar eller nöjesparker,

d) krematorier och anläggningar för kremering av smådjur.

Den kommunala miljövårdsmyndigheten avgör dessutom miljötillståndsärenden som gäller verksamhet som avses i 1 § 2 mom.

13 §
Ytterligare uppgifter på grundvattenområde

Om verksamheten förläggs till ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde ska ansökan innehålla en utredning om:

1) markens beskaffenhet,

2) grundvattenbildningen,

3) grundvattnets höjd och strömningar,

4) vattentäkterna och brunnarna,

5) skyddsåtgärderna,

6) de skyddsområdesbestämmelser som utfärdats med stöd av vattenlagen (264/1961).

17 §
Behandling av tillståndsansökan

Tillståndsansökan ska behandlas snabbt. När tillståndsmyndigheten behandlar en ansökan ska den i behövlig utsträckning vara i kontakt med de myndigheter som samtidigt behandlar andra tillståndsärenden och planer som gäller verksamheten.

För utredande av ett tillståndsärende kan tillståndsmyndigheten vid behov ordna förhandlingar med respektive tillsynsmyndighet och även med den sökande. För utredande av ärendet kan det också ordnas ett hörande för allmänheten, där anmärkningar kan framställas och åsikter kan uttryckas samt syn på det sätt som bestäms i förvaltningslagen (434/2003).

Den kommunala miljövårdsmyndigheten ska be närings-, trafik- och miljöcentralen om ett utlåtande, om ett miljötillståndsärende gäller förläggning av verksamhet till ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde. I ett ärende som gäller miljötillstånd för en flygplats med fast flygtrafikledningstjänst ska tillståndsmyndigheten inhämta utlåtande av kommunikationsministeriet. Tillståndsmyndigheten ska dessutom inhämta utlåtande av arbets- och näringsministeriet vid prövning av den i 43 § 4 mom. i miljöskyddslagen avsedda möjligheten till kombinerad produktion av elenergi och värme samt av försvarsministeriet vid prövning av tillämpningen av 4 b § 2 mom. på ärenden som gäller miljötillstånd för flygplatser för militär luftfart. Social- och hälsovårdsministeriet ger vid behov utlåtanden om principiellt viktiga omständigheter för bedömning av olägenheter för hälsan och jord- och skogsbruksministeriet om faran för djursjukdomar eller för smitta från djur till människor.

Tillståndsmyndigheten ska fastställa en tidsfrist för avgivande av utlåtande som avses i 3 mom. och 36 § i miljöskyddslagen som är skälig med avseende på ärendets art. Om utlåtande inte har avgivits inom utsatt tid, kan ärendet trots det avgöras.

23 §
Sändande av tillståndsbeslut till myndigheterna

Utöver vad som bestäms i 54 § i miljöskyddslagen ska tillståndsmyndigheten sända beslutet för kännedom till de myndigheter hos vilka utlåtande om ansökan har begärts. Beslutet ska skickas till arbets- och näringsministeriet, om en tillståndsansökan som gäller en anläggning för produktion av elektricitet har avslagits.

Regionförvaltningsverket ska sända tillståndsbeslutet till Finlands miljöcentral.

29 §
Inspektioner

Tillsynsmyndigheten ska inspektera den verksamhet som beviljats tillstånd tillräckligt ofta för att följa verksamheten. Inspektion ska göras också i sådana situationer som anges i 62 och 76 § i miljöskyddslagen samt vid behov med anledning av en anmälan som verksamhetsutövaren gör i enlighet med 30 § i denna förordning. Inspektion ska dessutom göras på grund av yrkande av verksamhetsutövaren, parter och andra, om inte inspektionen ska anses uppenbart onödig.

Inspektionen görs i första hand av den kommunala miljövårdsmyndigheten. Om tillståndet har beviljats av regionförvaltningsverket, utförs inspektionen dock i första hand av närings-, trafik- och miljöcentralen.

Med avseende på inspektionsverksamheten ska myndigheterna vid behov utarbeta en separat plan.

Det ska avfattas en inspektionsberättelse över inspektionen.

30 §
Anmälan om uppgifter som gäller verksamheten

Verksamhetsutövaren ska omedelbart underrätta tillsynsmyndigheten om sådana förändringar i verksamheten samt sådana från den vanliga verksamheten avvikande händelser och olyckor som kan påverka miljön eller iakttagandet av tillståndet. Om tillståndet har beviljats av regionförvaltningsverket, ska anmälan göras till närings-, trafik- och miljöcentralen.

32 §
Sakkunnigmyndigheter och sakkunniginrättningar

Sakkunnigmyndigheter enligt 24 § i miljöskyddslagen är jord- och skogsbruksministeriet och social- och hälsovårdsministeriet. Sakkunniginrättningar är Finlands miljöcentral, Skogsforskningsinstitutet, Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, Livsmedelssäkerhetsverket, Meteorologiska institutet, Statens tekniska forskningscentral, Geologiska forskningscentralen samt Institutet för hälsa och välfärd, var och en inom sitt behörighetsområde.

Sakkunnigmyndigheterna och sakkunniginrättningarna ska, utöver vad som bestäms annars, avge sakkunnigutlåtanden till olika myndigheter samt i mån av möjlighet utföra de undersökningar som behövs.

33 a §
Samarbete mellan tillstånds- och tillsynsmyndigheterna

Tillstånds- och tillsynsmyndigheterna ska samarbeta med varandra i tillräcklig utsträckning. Med tanke på samarbetet kan de statliga tillstånds- och tillsynsmyndigheterna inrätta rådgivande sakkunniggrupper. Sakkunniga också från andra sakkunnigmyndigheter eller sakkunniginrättningar kan kallas till grupperna.

36 §
Allmänna krav på utsläpp till vattentjänstverkets avlopp

Avloppsvatten från industri och annat avloppsvatten som innehåller förorenande ämnen och leds in i ett vattentjänstverks avlopp skall undergå sådan förbehandling som krävs för att:

1) säkerställa att utsläppen från vattentjänstverket varken skadar miljön eller förhindrar att de krav på recipienten som gäller enligt andra stadganden kan uppfyllas;

2) säkerställa att slammet behandlas och återvinns på ett säkert och miljömässigt godtagbart sätt;

3) skydda hälsan hos personal som arbetar med avloppsnäten och på reningsverken;

4) säkerställa att driften av avloppsreningsverken och behandlingen av slam inte störs;

5) säkerställa att avloppsnät, avloppsreningsverk och tillhörande utrustning inte skadas.

Ett vattentjänstverk kan vägra ansluta en fastighet till verkets avlopp och ta emot sådant avloppsvatten som avses i 1 mom., om kraven i 1 momentet inte är uppfyllda.

40 §
Behandling av anmälan

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska till den kommunala miljövårdsmyndigheten för granskning sända en anhängig anmälan enligt 38 § om verksamhet, vars miljötillståndsärende faller inom den kommunala miljövårdsmyndighetens behörighet.

Den kommunala miljövårdsmyndigheten ska underrätta närings-, trafik- och miljöcentralen om åtgärder som ska vidtas med anledning av anmälan.

Den som gjort anmälan ska underrättas om antecknande av verksamheten i datasystemet för miljövårdsinformation.

41 §
Ansökan om tillstånd senast den 31 december 2002

Miljötillstånd för följande verksamhet som avses i 1 § i denna förordning och 5 § lagen om införande av miljöskyddslagstiftningen skall sökas senast den 31 december 2002, om för verksamheten inte har beviljats ett sådant miljötillstånd enligt lagen om miljötillståndsförfarande i vilket ingår ett lufttillstånd som avses i luftvårdslagen (67/1982), och om tillstånd enligt miljöskyddslagen inte har sökts för verksamheten därförinnan:

1) ackumulatorfabriker,

2) cementfabriker,

3) kalkverk,

4) asbestproduktfabriker,

5) mineralullsfabriker,

6) fabriker som tillverkar konstfibrer eller råvaror för dem,

7) energiproduktionsanläggningar vars bränsleeffekt är över 5 megawatt men högst 50 megawatt,

8) permanenta stenkrossar eller asfaltstationer eller flyttbara stenkrossar eller asfaltstationer som är förlagda till ett visst område för längre tid än ett år.

Miljötillstånd för avstjälpningsplatser, dock inte avstjälpningsplatser för icke-förorenat jordavfall eller avstjälpningsplatser för inert avfall som uppkommer vid gruvdrift eller drift av stenbrott, skall sökas senast den 31 december 2002, om miljötillstånd inte har beviljats för dem efter den 1 oktober 1997.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

För en verksamhet som inte är tillståndspliktig enligt gällande bestämmelser när denna förordning träder i kraft, eller som har inletts eller för vars inledande väsentliga åtgärder har vidtagits innan denna förordning trätt i kraft, ska miljötillstånd sökas senast den 31 december 2012. Verksamheten kan fortsätta som tidigare tills ett ärende som gäller miljötillstånd har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut.

Ett miljötillstånd som beviljats innan denna förordning trätt i kraft förfaller utan separat beslut när förordningen träder i kraft om verksamheten i fråga inte är tillståndspliktig enligt denna förordning.

Ett miljötillståndsärende som blivit anhängigt innan denna förordning trätt i kraft förfaller utan separat beslut när denna förordning träder i kraft om verksamheten i fråga inte är tillståndspliktig enligt denna förordning.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG (32008L0001); EUT nr L 24, 29.1.2008, s. 8
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG (32009L0140); EUT nr L 140, 5.6.2009, s. 114

Helsingfors den 29 december 2009

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Lagstiftningsråd
Tuomas Aarnio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.