1787/2009

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors 29 december 2009

Lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 21 juli 2006 om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) 42 § 3 mom. och 43 § 5 mom.,

ändras 2 § 1 mom., 3 § 1 mom. 1 punkten, 4 § 3 mom. 3 punkten, 8 § 1 mom. 3 punkten, 9 § 3 mom., 11 §, 12 § 1 och 2 mom., 15 § 1 mom. 3, 4 och 6 punkten samt 3 mom., 16 § 2 och 3 mom., 23 §, 24 § 1 mom. 2 punkten, 25 §, 26 § 2 mom. 2 punkten, 33—35 §, 43 § 4 mom., 51, 53 och 67 §, samt

fogas till lagen en ny 17 a §, till 26 § ett nytt 3 mom. samt till lagen nya 26 a och 43 a §, som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på åtgärder på grundval av vilka bedrivandet av jordbruk upphör 2007—2014.


3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) gårdsbruksenhet en för bedrivande av gårdsbruk avsedd enhet bestående av en eller flera lägenheter eller lägenhetsdelar, som innefattar åker, och där enheten har de produktionsbyggnader som behövs med beaktande av gårdsbruksenhetens produktionsinriktning; då renhushållning bedrivs betraktas en i lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000) avsedd renhushållningslägenhet eller annan därmed jämförbar lägenhet också som en gårdsbruksenhet,


4 §
Avträdelse

Avträdelsen anses ha skett när


3) överlåtelsehandlingen har undertecknats, om avträdarens eller dennes makes lägenhet är en renhushållningslägenhet.


8 §
Villkor som gäller avträdarens ålder

Ett villkor för avträdelsestöd är att avträdaren har fyllt


3) 60 år, om avträdelsen sker genom överlåtelse av gårdsbruksenhetens åkermark och produktionsbyggnader för att genomföra en generationsväxling på gårdsbruksenheten och förvärvaren inte är en person som avses i 1 punkten eller genom överlåtelse av gårdsbruksenhetens åkermark som tillskottsmark till förvärvarens eller dennes makes gårdsbruksenhet och förvärvaren inte är en person som avses i 1 punkten eller genom utarrendering av gårdsbruksenhetens åkermark som tillskottsmark till förvärvarens eller dennes makes gårdsbruksenhet.


9 §
Avträdelse innan minimiåldern uppnås

Om avträdaren är en lantbruksföretagare som på den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen har bedrivit jordbruk som delägare till enheten tillsammans med ett äldre syskon som är berättigat till avträdelsestöd i enlighet med bestämmelserna i denna lag, har det yngre syskon som bedrivit jordbruk på detta sätt rätt till avträdelsestöd, om avträdelsen sker tidigast fem år innan han eller hon uppnår den ålder som anges i 8 §.


11 §
Villkor som gäller avträdelsen och gårdsbruksenheten

Ett villkor för avträdelsestöd är att avträdaren ansöker om avträdelsestöd innan den slutliga överlåtelsehandling som avses i 4 § 3 mom. undertecknas och att avträdelse enligt 4 § sker inom tolv månader efter det att ett villkorligt beslut enligt 36 § har meddelats.

Ett villkor för avträdelsestöd är att en väsentlig del av den åkermark som hör till den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen inte har överlåtits under de tre senaste åren före avträdelsen på ett sätt som strider mot de mål som föreskrivs i denna lag. Som sådan överlåtelse av en väsentlig del som strider mot målen i denna lag betraktas också att en gårdsbruksenhet skiftas mellan ägarna eller att de områden som hört till gårdsbruksenheten överförs för att odlas som en del av en annan gårdsbruksenhet.

Som överlåtelse som strider mot målen i denna lag betraktas dock inte sådan överlåtelse

1) som har berott på tvingande ekonomiska omständigheter,

2) som har berott på en stegvis genomförd generationsväxling,

3) genom vilken en jordbrukare i grannskapet förvärvar tillskottsmark till sin gårdsbruksenhet, om en eller flera sådana överlåtelser tillsammans har omfattat högst en fjärdedel av åkerarealen på den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen,

4) genom vilken annan än tomtmark överförs på staten eller en kommun, om staten eller kommunen hade haft rätt att få det överlåtna området genom tvångsinlösning eller till följd av utövande av förköpsrätt,

5) genom vilken åkermark överlåts till staten för sådant nyskifte som avses i 9 kap. 67 § i fastighetsbildningslagen (554/1995),

6) som berott på ett annat vägande skäl som är jämförbart med de skäl som nämns i 1—5 punkten, eller

7) som omfattar ett område av ringa storlek.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om grunderna för att de överlåtelser som avses i 3 mom. inte ska betraktas som överlåtelser som strider mot målen i denna lag.

12 §
Begränsningar som gäller avträdaren efter avträdelsen

Ett villkor för avträdelsestöd är att avträdaren och dennes make efter avträdelsen varaktigt upphör med att bedriva kommersiellt jordbruk och att avträdaren inte utför leveransarbete i skogsbruket. Maken till en person som upphör med att bedriva renhushållning kan dock fortsätta att bedriva renhushållning, om han eller hon har ett eget renmärke, enligt vad som föreskrivs nedan.

Som bedrivande av kommersiellt jordbruk anses inte hållande av djur som sällskapsdjur, om de inte föds upp för produktionsändamål. Efter avträdelsen får avträdaren och dennes make ha sammanlagt högst två hästar, som inte får användas för avel. Efter avträdelsen kan var och en avträdare hålla högst sex renar för eget bruk.


3 kap.

Avträdelseformer

15 §
Generationsväxlingsöverlåtelse

Upphörandet med att bedriva jordbruk kan ske så att avträdaren genomför en generationsväxling på sin gårdsbruksenhet genom att överlåta gårdsbruksenhetens åkermark och produktionsbyggnader för bedrivande av jordbruk till en förvärvare som fortsätter med gårdsbruket och


3) vars inkomster av varaktig natur av annat än gårdsbruk och kompletterande verksamhet till gårdsbruket som bedrivs utifrån gårdsbruksenheten, uppskattade vid avträdelsetidpunkten, inte överstiger 60 000 euro om året,

4) som med en affärsplan visar att den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen eller den gårdsbruksenhet som bildas för honom eller henne är ekonomiskt livskraftig och att företagsverksamheten på gårdsbruksenheten under fem år efter avträdelsen ger en inkomst på minst 10 000 euro per år för varje förvärvare eller för de äkta makar som är förvärvare,


6) som förbinder sig att odla gårdsbruksenheten och bo på den eller på sådant avstånd från den att förvärvaren kan svara för bedrivandet av jordbruk och regelbundet delta i arbetet på gårdsbruksenheten så att den, med beaktande av bestämmelserna i djurskyddslagen (247/1996) och andra motsvarande bestämmelser, kan skötas på ett ändamålsenligt sätt så länge som avträdelsestöd betalas till avträdaren, dock under minst fem år; om en gårdsbruksenhet överlåts till två förvärvare för gemensam odling, ska båda förvärvarna uppfylla förpliktelserna i den förbindelse som avses i denna punkt.


Som generationsväxlingsöverlåtelse enligt 1 mom. anses ändå inte överlåtelse av gårdsbruksenhetens åkermark och produktionsbyggnader till en sådan förvärvare som redan före överlåtelsen enligt 1 mom. har börjat med gårdsbruk så att han eller hon har beviljats startstöd till unga jordbrukare enligt 6 § i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) eller motsvarande startstöd till unga jordbrukare eller andra startstöd enligt tidigare lagstiftning och gårdsbruk inte har inletts på samma gårdsbruksenhet som avträdaren ansöker om avträdelsestöd för.


16 §
Överlåtelse som tillskottsmark till lantbruksföretagare

Upphörandet med att bedriva jordbruk kan också ske så att avträdaren arrenderar ut gårdsbruksenhetens åkermark i delar eller som en helhet som tillskottsmark för bedrivande av jordbruk till en eller flera förvärvare som uppfyller villkoren i 1 mom. 1, 2, 4 och 5 punkten och som inte har fyllt 40 år vid avträdelsen.

En i 1 mom. avsedd förvärvares gårdsbruksenhet skall vara belägen på ett sådant avstånd från den åkerareal som överlåtits som tillskottsmark att gemensam odling är möjlig. Om avträdaren arrenderar ut åkerareal till en förvärvare enligt 2 mom., ska förvärvarens gårdsbruksenhet vara belägen i omedelbar närhet av åkerarealen. Genom förordning av statsrådet föreskrivs om maximiavståndet för tillskottsmarken.

17 a §

När makar som bedriver renhushållning upphör med verksamheten vid olika tidpunkter

Om avträdarens lägenhet är en renhushållningslägenhet eller en därmed jämförbar lägenhet, kan avträdarens make fortsätta att bedriva renhushållning för egen räkning utan hinder av 12 § 1 mom., om

1) han eller hon äger renar vid den tidpunkt maken upphör med att bedriva renhushållning genom att överlåta de renar som han eller hon äger till någon annan än sin make på det sätt som avses i 4 §,

2) han eller hon under minst fem års tid omedelbart innan makens ansökan om avträdelsestöd anhängiggjordes har varit försäkrad som renägare med stöd av lagen om pension för lantbruksföretagare, och

3) avträdaren inte under de senaste fem åren före den tidpunkt som avses i 2 punkten har överlåtit några renar till sin make som fortsätter att bedriva renhushållning, och inte heller därefter överlåter renar till sin make.

Båda makarna kan var för sig upphöra med verksamheten på det sätt som avses i 17 § 1 mom. 1 punkten endast om båda äger var sin renhushållningslägenhet eller en därmed jämförbar lägenhet.

23 §
Antalet förvärvare

En överlåtelse som avses i 15 och 16 §, 18 § 3 mom. och 19 § 4 mom. kan också ske till två förvärvare och deras makar gemensamt. Om en gårdsbruksenhet eller en gårdsbruksenhets åkermark överlåts till två förvärvare för gemensam odling, ska båda förvärvarna uppfylla det som föreskrivs om förvärvare i 15 och 16 §. Om överlåtelsen dock sker till makar gemensamt, ska åtminstone den ena maken uppfylla det som föreskrivs om förvärvare i 15 och 16 §.

Om gårdsbruksenhetens åkrar eller en del av dem överlåts till sådana förvärvare gemensamt som avses i 1 mom. för gemensam odling, ska förvärvarna förbinda sig att behålla åkrarna oskiftade i sin ägo och besittning under den tid de förbindelser som anges i denna lag är i kraft. Det som föreskrivs ovan tillämpas också när åkrarna överlåts till makar gemensamt även om bara den ena av dem uppfyller villkoren för en förvärvare.

En överlåtelse som avses i 19 § 1 mom. och 21 § kan också ske till förvärvaren och dennes make gemensamt. Då ska den ena av makarna uppfylla alla villkoren och bägge ska förbinda sig att tillsammans med sin make behålla ett sådant antal aktier i sin ägo att förvärvarna tillsammans har bestämmande inflytande i ett aktiebolag enligt 19 eller 21 § så länge som avträdelsestöd betalas, dock under minst fem år.

Det som i 2 mom. sägs om skyldigheten att förbinda sig att behålla åkrarna oskiftade i sin ägo och besittning gäller också besittning på grundval av utarrendering.

24 §
Generationsväxlingsöverlåtelse för odling separat

Utan hinder av det som föreskrivs i 23 § kan en generationsväxlingsöverlåtelse enligt 15 §, 18 § 3 mom. och 19 § 4 mom. ske även så att av den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen överlåts separata gårdsbruksenheter till förvärvare som uppfyller villkoren i 15 § för att odlas separat,


2) om de gårdsbruksenheter som överlåts separat har de produktionsbyggnader som behövs med beaktande av produktionsinriktningen, och företagsinkomsten från varje gårdsbruksenhet som överlåts separat under de fem följande kalenderåren efter överlåtelsen kan uppskattas vara minst två och en halv gånger så stor som den inkomst som enligt 15 § 1 mom. 4 punkten förutsätts av en ekonomiskt livskraftig gårdsbruksenhet.


25 §
Överlåtelse av renar till flera förvärvare

En överlåtelse enligt 17 § 1 mom. 1 eller 2 punkten kan ske till flera förvärvare separat, om det för respektive förvärvare bildas en renbesättning på minst 150 livrenar till följd av överlåtelsen.

26 §
Gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelse och tillåtna undantag

Avträdarna har dock rätt att utanför avträdelsen lämna följande områden av skälig storlek:


2) ett sådant åkerområde för eget bruk som är högst två hektar stort eller av särskilda skäl som beror på områdets läge eller kvalitet är något större än detta.

Genom förordning av statsrådet kan det föreskrivas närmare om de situationer där en avträdare har ett i 2 mom. 2 punkten avsett särskilt skäl att behålla ett över två hektar stort åkerområde för eget bruk.

26 a §
Skifte av gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelse

Om avträdaren ensam eller tillsammans med sin make äger en gårdsbruksenhet tillsammans med en eller flera andra och gårdsbruksenheten odlas gemensamt, kan gårdsbruksenheten utan hinder av 11 § 2 mom. och 26 § 1 mom. avträdas på så sätt att avträdelsen bara gäller en del av gårdsbruksenheten. Ett villkor för avträdelsestöd är att företagsinkomsten från den gemensamt ägda gårdsbruksenheten kan beräknas överstiga 50 000 euro om året och att det av gårdsbruksenheten kan bildas flera funktionellt självständiga gårdsbruksenheter på det sätt som föreskrivs i 2 mom. Om överlåtelsen av en gårdsbruksenhet som bildats på detta sätt i övrigt uppfyller villkoren för en generationsväxlingsöverlåtelse enligt 15 §, kan avträdelsestöd beviljas till den avträdare som har ägt en del av den gårdsbruksenhet som varit i gemensam ägo och odlats gemensamt samt till dennes make.

Före avträdelsen kan gårdsbruksenheten skiftas så att den bildar flera gårdsbruksenheter, om

1) gårdsbruksenheten består av flera, ursprungligen separata gårdsbruksenheter som har behövliga bostadshus och produktionsbyggnader, eller

2) det inte är ändamålsenligt med gemensam odling på de gårdsbruksenheter som bildas med tanke på lägenheternas ägarförhållanden, avståndet mellan lägenheterna, produktionsinriktningen eller med dem jämförbara omständigheter och om var och en av de gårdsbruksenheter som bildas har behövliga bostadshus och produktionsbyggnader.

En gårdsbruksenhet som har bildats i enlighet med 1 och 2 mom. och som ska avträdas ska enligt förvärvarens utredningar och affärsplan vara ekonomiskt livskraftig så att förvärvaren under de fem år som följer efter avträdelsen kan få en inkomst som är minst 25 000 euro per år av företagsverksamheten på gårdsbruksenheten. I fråga om uträknandet och uppskattandet av företagsinkomsten från en i 1 mom. avsedd gårdsbruksenhet och en gårdsbruksenhet som överlåts till en förvärvare iakttas i tillämpliga delar vad som föreskrivs om inkomst av företagsverksamhet och upprättandet av en affärsplan i en förordning som statsrådet utfärdat med stöd av 15 §.

33 §
Utredningar som ska bifogas ansökan

Till ansökan ska fogas en utredning om äganderätten och arealen beträffande den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen samt vid generationsväxlingsöverlåtelse utredningar om förvärvarens yrkesskicklighet, om att den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen är ekonomiskt livskraftig och att kraven i fråga om miljön, hygienen och djurs välfärd uppfylls. Till ansökan ska dessutom fogas en utredning om de arealbaserade stöd som avträdaren har ansökt om.

Om avträdaren är en sådan avträdare som avses i 6 § 2 mom., ska till ansökan fogas ett handelsregisterutdrag över det bolag som äger den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen samt vid överlåtelser som avses i 19 § 1 mom. och 21 § 1 mom. en kopia av aktieboken och aktieägarförteckningen samt av bolagsordningen för aktiebolaget.

Om överlåtelsen sker på det sätt som anges i 18 eller 20 §, skall pensionsanstalten tillställas det öppna bolagets eller kommanditbolagets bolagsavtal samt vid en överlåtelse enligt 18 § en utredning om att de andra bolagsmännen samtycker till avträdarens planerade överlåtelse av bolagsandelen, om inte något annat följer av bolagets bolagsavtal.

Om avträdelsen i fråga om en renhushållningslägenhet eller en därmed jämförbar lägenhet sker på det sätt som föreskrivs i 17 a §, ska till ansökan fogas ett intyg av en renvärd enligt 19 § i renskötsellagen (848/1990) där det redogörs för handeln med renar mellan avträdaren och dennes make under de fem år som föregått avträdarens ansökan om avträdelsestöd och där det också uppges hur många renar vardera maken har.

Pensionsanstalten kan kräva att också andra utredningar som behövs för att avgöra ansökan ska fogas till den.

34 §
Anhängiggörande av ansökan

Ansökan om avträdelsestöd och de handlingar och förbindelser som avses i 15—21 §, 23 § 2 och 3 mom. och 33 § ska lämnas till pensionsanstalten eller pensionsanstaltens ombud. Ansökan anses ha blivit anhängiggjord den dag då den har anlänt till pensionsanstalten eller pensionsanstaltens ombud. I 18 § i förvaltningslagen (434/2003) bestäms närmare om den dag då ansökan anses ha anlänt.

I stället för till pensionsanstalten eller pensionsanstaltens ombud kan ansökan lämnas till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun inom vars område gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Ansökan anses ha blivit anhängiggjord på det sätt som avses i 1 mom. den dag den anlänt. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet ska utan dröjsmål skicka ansökan jämte bilagor till pensionsanstalten.

Pensionsanstalten eller pensionsanstaltens ombud kan efter att ha tagit emot ansökan begära att den som ansöker om avträdelsestöd inom utsatt skälig tid lämnar sådan tilläggsutredning som behövs för att avgöra saken.

Om den som ansöker om stöd inte inom utsatt skälig tid lämnar nödvändig tilläggsutredning till den som enligt 3 mom. begärt tilläggsutredning, kan pensionsanstalten avvisa ansökan utan prövning eller avgöra den utan tilläggsutredning.

35 §
Utlåtanden

Pensionsanstalten kan vid behov be att den landsbygdsnäringsmyndighet som avses i 34 § 2 mom. eller närings-, trafik- och miljöcentralen ger ett utlåtande om huruvida villkoren för avträdelsestöd uppfylls. Om avträdaren bedriver renhushållning, kan pensionsanstalten även begära Renbeteslagsföreningens utlåtande om ansökan.

Pensionsanstalten avgör en ansökan om avträdelsestöd efter att ha fått det utlåtande som avses i 1 mom.

Närmare bestämmelser om förfarandet vid givande av utlåtanden kan vid behov utfärdas genom förordning av statsrådet.

43 §
När betalningen av avträdelsestödets kompletteringsdel upphör

Om mottagaren av avträdelsestöd beviljas annan än i 2 mom. avsedd full invalidpension, individuell förtidspension, arbetslöshetspension, ålderspension eller förtida ålderspension enligt de arbetspensionslagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare eller i lagar om införande av dem, indras avträdelsestödets kompletteringsdel. Vad som bestäms ovan tillämpas också på motsvarande pensioner enligt de lagar eller den pensionsstadga som avses i 8 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare (395/1961), nedan 1961 års lag om pension för arbetstagare.

43 a §
Tidpunkten för när betalningen av avträdelsestödets kompletteringsdel upphör och när betalningen av kompletteringsdelen återupptas

Betalningen av kompletteringsdelen upphör från det att sådan pension som avses i 43 § 3 eller 4 mom. börjar betalas.

Om den pension enligt 43 § 3 och 4 mom. som beviljats en mottagare av avträdelsestöd upphör, inleds betalningen av kompletteringsdelen på nytt från ingången av den månad som följer på pensionens upphörande.

51 §
Förvärvarens skyldighet att lämna uppgifter

Om förvärvaren avbryter eller upphör med infriandet av en förbindelse som avses i denna lag, ska han eller hon omedelbart meddela pensionsanstalten om detta.

53 §
Återkrav av avträdelsestöd

Om avträdelsestöd har betalats utan grund eller till ett för stort belopp, ska pensionsanstalten återkräva det som betalats för mycket.

Återkrav kan avstås från helt eller delvis, om detta anses skäligt och om den grundlösa betalningen av avträdelsestöd inte har berott på svikligt förfarande från mottagarens eller dennes företrädares sida eller om det belopp som har betalats utan grund är ringa. Efter att ett beslut om återkrav har meddelats kan återkrav också avstås från helt och hållet i de fall det inte är ändamålsenligt att fortsätta återkravet med hänsyn till mottagarens ekonomiska situation eller när fortsatt återkrav skulle orsaka oskäliga kostnader i förhållande till det avträdelsestöd som inte ännu indrivits.

Återkrav ska dock inte avstås från, om återkravet beror på att det stöd som betalats inte har motsvarat de regler för statligt stöd till jord- och skogsbruket som ligger till grund för godkännandet av systemet med avträdelsestöd.

67 §
Kostnader för verkställigheten av lagen

De kostnader för avträdelsestöd jämte förvaltningskostnader som verkställigheten av denna lag åsamkar betalas av statens medel.

Den ersättning som betalas till pensionsanstalten för förvaltningskostnaderna får inte överstiga beloppet för skäliga förvaltningskostnader. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer genom sitt beslut på ansökan av pensionsanstalten på förhand grunderna för beräkning av de i 1 mom. avsedda skäliga förvaltningskostnaderna. De skäliga förvaltningskostnader som ersätts kan bestå av de personal-, databehandlings-, kontors- och lokalkostnader, administrativa kostnader och andra motsvarande kostnader som verkställigheten av lagen orsakar pensionsanstalten. Genom förordning av statsrådet bestäms närmare om de förvaltningskostnader som ersätts. Till pensionsanstalten betalas likväl ersättning endast för de faktiska förvaltningskostnaderna för verkställigheten av stödsystemet.

Staten ska i enlighet med det som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet varje år månatligen i förskott betala ett belopp som motsvarar vad staten enligt 1 mom. uppskattas vara skyldig att betala.

Om den i 2 mom. avsedda ersättning som under ett kalenderår betalats till pensionsanstalten enligt de skäliga förvaltningskostnaderna har överstigit pensionsanstaltens faktiska förvaltningskostnader, ska pensionsanstalten återbetala den del av ersättningen som har betalats till för stort belopp, om inte pensionsanstalten visar att det sammanlagda beloppet av ersättningar som ska betalas för det innevarande året och för de tre följande åren inte kommer att överstiga de skäliga förvaltningskostnaderna för dessa år. Om de ersättningar som betalats för hela perioden har överstigit de skäliga förvaltningskostnaderna för perioden, ska den överstigande andelen återbetalas till staten. Återbetalning krävs dock inte, om överskridningen har orsakats av oförutsedda extra kostnader som inte har berott på pensionsanstalten och om de kan beaktas i de skäliga förvaltningskostnader som fastställs för följande fyraårsperiod.

Om den ersättning som betalats till pensionsanstalten under kalenderåret har varit mindre än pensionsanstaltens faktiska förvaltningskostnader, kan skillnaden mellan den betalda ersättningen och de faktiska förvaltningskostnaderna beaktas vid betalningen av förskottet för det följande kalenderåret, om betalning av skillnaden inte leder till att de skäliga förvaltningskostnaderna för nämnda fyraårsperiod överskrids eller om det är fråga om sådana oförutsedda utgifter som avses i 4 mom.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. Lagens 33 § 1 mom. och 34, 35 och 51 § träder dock i kraft den 1 januari 2010.

Genom denna lag upphävs 10 § i statsrådets förordning av den 18 januari 2007 om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (26/2007).

Lagens 33 § 1 mom. samt 34, 35 och 51 § tillämpas vid ansökan om avträdelsestöd efter att dessa bestämmelser har trätt i kraft.

Bestämmelsen i 11 § 3 mom. 5 punkten och 26 a § tillämpas vid ansökan om avträdelsestöd den 1 januari 2011 eller därefter.

Lagens 43 a § tillämpas på avträdelsestöd vars mottagare beviljas sådan pension från den 1 januari 2011 eller därefter som medför att betalningen av avträdelsestödets kompletteringsdel upphör.

Lagens 53 § tillämpas också på avträdelsestöd som har beviljats innan denna lag trädde i kraft, om den åtgärd av vilken kan följa att stödet återkrävs har vidtagits efter denna lags ikraftträdande.

Lagens 67 § tillämpas på ersättningar som betalas efter det att nämnda paragraf har trätt i kraft.

Till övriga delar tillämpas denna lag, om avträdelsen sker den 1 januari 2011 eller därefter, dock senast den 31 december 2014. Om avträdelsen har skett innan denna lag trädde i kraft, tillämpas på avträdelsen de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande.

Om avträdelsen dock sker tidigast den 1 januari 2011 men senast den 28 februari 2011 och den som ansöker om avträdelsestöd har meddelats ett villkorligt beslut enligt 36 § i denna lag senast den 31 december 2010, tillämpas på avträdelsen de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 205/2009
JsUB 12/2009
RSv 246/2009

 Helsingfors den 29 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.