1784/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

ändras i förordningen av den 22 april 1999 om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande (511/1999) 9 och 11 § samt 14 § 1 mom., av dem 9 § sådan den lyder i förordningarna 280/2006 och 1392/2007 samt 11 § sådan den lyder i förordning 156/2002, som följer:

9 §
Delegationens sammansättning

Statsrådet tillsätter delegationen för tre år i sänder. Delegationen består utöver ordföranden av högst 16 andra medlemmar med personliga suppleanter. Ordförande för delegationen är en tjänsteman vid inrikesministeriet. Delegationen utser inom sig en vice ordförande.

De ordinarie medlemmarna och deras suppleanter skall företräda inrikesministeriets, arbets- och näringsministeriets, undervisningsministeriets och social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområden, Finlands Kommunförbund rf, arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, regionförvaltningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna, två kommuner, förläggningarna för asylsökande och två medborgarorganisationer.

Om en medlem eller suppleant i delegationen avgår eller avlider under pågående mandatperiod, förordnar inrikesministeriet för den återstående mandatperioden i dennas ställe en ny medlem eller suppleant.

11 §
Förläggningarna och flyktingslussarna

Förläggningarna och flyktingslussarna lyder under Migrationsverket.

14 §
Tillsättning av tjänster och uppgifter samt tjänstledighet

Föreståndaren utnämns eller anställs av Migrationsverket.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Minister
Mari Kiviniemi

Lagstiftningsråd
Henri Helo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.