1777/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Undervisningsministeriets förordning om grunderna för statsunderstöd som beviljas för kompletterande undervisning i den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen för elever med främmande språk, samiska och romani som modersmål

I enlighet med undervisningsministeriets beslut, fattat med stöd av 45 § i lagen av den 29 december 2009 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Kommuner samt registrerade sammanslutningar eller stiftelser som har ett tillstånd enligt 7 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) att ordna sådan utbildning som avses i lagen om grundläggande utbildning eller ett tillstånd enligt 3 § i gymnasielagen (629/1998) att ordna gymnasieutbildning beviljas inom ramen för ett anslag som i statsbudgeten reserverats för ändamålet extra statsunderstöd för kostnader som föranleds av kompletterande undervisning som ordnas för elever och studerande i grundläggande utbildning och gymnasieutbildning, på det sätt som föreskrivs i denna förordning.

Det statsunderstöd som avses i 1 mom. gäller inte studerande som avses i 46 § 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning och i 20 § 3 mom. i gymnasielagen.

2 §
Statsunderstöd för undervisning av elever med ett främmande språk som modersmål och finska eller svenska som andra språk samt för stödjande av annan undervisning för dem

För undervisning i finska eller svenska som andra språk för elever med ett främmande språk som modersmål och för stödjande av annan undervisning för dem på deras eget modersmål betalas det statsunderstöd för tre undervisningstimmar per vecka per kalkylerad grupp på fyra elever. När man räknar antalet kalkylerade grupper utgår man från antalet elever som deltar i undervisningen i början av terminen eller inom kursbunden undervisning i undervisning i början av kursen. Om antalet elever som är berättigade till undervisning som avses i denna paragraf för utbildningsanordnarens del är färre än fyra kan två elever bilda en kalkylerad grupp

Berättigade till stöd för undervisning i finska eller svenska som andra språk och till stöd i annan undervisning är elever med främmande språk som modersmål vars deltagande i sådan undervisning som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) inleddes för högst sex år sedan och som inte behärskar finska eller svenska på en nivå som motsvarar kunskaperna i modersmålet hos en finsk- eller svenskspråkig elev i motsvarande ålder.

3 §
Statsunderstöd för undervisning i elevens eget modersmål

Om det i de läroanstalter som nämns i 1 § inte ordnas sådan undervisning i modersmålet för elever med samiska, romani och främmande språk som modersmål som avses i 12 § i lagen om grundläggande utbildning och i 8 § i gymnasielagen, kan understöd för nämnda undervisning betalas enligt denna förordning.

Statsunderstöd betalas för 2 undervisningstimmar i veckan per kalkylerad grupp med fyra elever. När man räknar antalet kalkylerade grupper utgår man från antalet elever som deltar i undervisningen i början av terminen eller inom kursbunden undervisning i undervisning i början av kursen. Om utbildninganordnaren har färre än fyra elever med samiska eller romani som modersmål kan minimistorleken på den kalkylerade gruppen vara två elever.

Elever som talar språket i fråga som sitt modersmål eller annars talar detta språk hemma och inflyttade finländska elever kan höra till samma undervisningsgrupp. Även elever från olika årskurser och från olika skolor samt elever som får förskoleundervisning i den grundläggande utbildningen kan höra till samma undervisningsgrupp.

Sådan undervisning som avses i 1 mom. får dock inte ges i det språk som är skolans eller undervisningsgruppens undervisningsspråk.

Den undervisning som avses i denna paragraf skall placeras in i elevernas och de studerandes schema och ordnas under elevens arbetsdag. Undervisningen får dock inte kombineras med lektionerna i sådana för alla elever gemensamma ämnen som avses i 11 § i lagen om grundläggande utbildning eller kombineras med lektionerna i sådana ämnen som avses i 7 § i gymnasielagen.

4 §
Beviljande

Statsunderstöd betalas till högst 86 procent på basis av de kalkylerade kostnaderna för de undervisningstimmar som avses i denna förordning, vilka är 25 euro per undervisningstimme. Utbildningsstyrelsen beviljar årligen understödet på ansökan och i efterskott.

Utbildningsstyrelsen ger anvisningar om hur understödet söks och redovisning görs.

5 §
Särskilda bestämmelser

Den undervisning i finska eller svenska som andra språk, den undervisning i elevens eget modersmål och det stöd för annan undervisning som avses i denna förordning gäller inte elever som deltar i förberedande undervisning för den grundläggande utbildningen.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Minister
Paula Risikko

Regeringsråd
Outi Luoma-aho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.