1756/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Lag om ändring av 11 kap. 2 § i utsökningsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utsökningsbalken av den 15 juni 2007 (705/2007) 11 kap. 2 § 2 mom. som följer:

11 kap.

Sökande av ändring i utmätningsmannens förfarande

2 §
Behörig domstol

Utsökningsbesvär handläggs av Birkalands, Egentliga Finlands, Esbo, Helsingfors, Lapplands, Mellersta Finlands, Norra Savolax, Päijänne-Tavastlands, Satakunta, Södra Karelens, Uleåborgs, Vanda, Ålands och Österbottens tingsrätter. Genom förordning av statsrådet föreskrivs om tingsrätternas domkretsar i dessa ärenden.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Ärenden som är anhängiga vid lagens ikraftträdande överförs

1) från Jyväskylä tingsrätt till Mellersta Finlands tingsrätt,

2) från Kuopio tingsrätt till Norra Savolax tingsrätt,

3) från Lahtis tingsrätt till Päijänne-Tavastlands tingsrätt,

4) från Villmanstrands tingsrätt till Södra Karelens tingsrätt,

5) från Björneborgs tingsrätt till Satakunta tingsrätt,

6) från Rovaniemi tingsrätt till Lapplands tingsrätt,

7) från Tammerfors tingsrätt till Birkalands tingsrätt,

8) från Åbo tingsrätt till Egentliga Finlands tingsrätt,

9) från Vasa tingsrätt till Österbottens tingsrätt.

Utan hinder av 11 kap. 2 § 2 mom. handlägger Norra Karelens tingsrätt ärenden som avses i denna lag och som vid lagens ikraftträdande är anhängiga vid Joensuu tingsrätt. Kajanalands tingsrätt handlägger på motsvarande sätt ärenden som är anhängiga vid Kajana tingsrätt och Kymmenedalens tingsrätt ärenden som är anhängiga vid Kotka tingsrätt. Södra Savolax tingsrätt handlägger på motsvarande sätt ärenden som är anhängiga vid S:t Michels tingsrätt och Södra Österbottens tingsrätt ärenden som är anhängiga vid Seinäjoki tingsrätt.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 227/2009
LaUB 18/2009
RSv 240/2009

Helsingfors den 29 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.