1748/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om tjänsteleverantörens informationsskyldighet vid bundet långtidssparande

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 7 § 3 mom. och 8 § 2 mom. i lagen om bundet långtidssparande av den 22 december 2009 (1183/2009):

1 §
Förhandsuppgifter om tjänsteleverantören

Spararen ska ges åtminstone följande uppgifter om tjänsteleverantören innan ett sparavtal ingås:

1) namn, kontaktuppgifter och kontaktsätt,

2) det handelsregister eller annat motsvarande offentligt register i vilket tjänsteleverantören är införd samt tjänsteleverantörens företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande identifikator i registret i fråga,

3) de placeringstjänster och placeringsobjekt som tjänsteleverantören tillhandahåller samt tjänsteleverantörens samarbetspartner vars tjänster står till spararens förfogande,

4) tillsynsmyndighetens namn och kontaktuppgifter.

2 §
Förhandsuppgifter om sparavtalet

Följande uppgifter om sparavtalet ska lämnas:

1) att sparmedlen får tas ut endast då den särskilda uttagsgrund som nämns i sparavtalet uppfylls samt en redogörelse över de uttagsgrunder som tillämpas,

2) rätten att frånträda avtalet, tidsgräns för frånträdet och villkoren för att utnyttja rätten till frånträde,

3) rätten att överföra sparmedlen till ett annat sparavtal eller en pensionsförsäkring och villkoren för och förfarandet vid överföringen,

4) hur de placeringsobjekt som gäller sparavtalet förvaltas,

5) förfaranden vid köp och försäljning av placeringsobjekt,

6) hur ofta spararen får en rapport enligt 5 § och hur eventuella ändringar i sparavtalet eller placeringarna avtalas,

7) de viktigaste uppgifterna om beskattning av långtidssparande,

8) rättsskyddsförfaranden utanför domstol som spararen har till sitt förfogande och hur de kan användas.

3 §
Förhandsuppgifter om placeringsobjekt, kostnader, avkastning och risker

Innan avtalet ingås ska spararen ges uppgifter om följande:

1) alla avgifter, ersättningar, arvoden och andra kostnader som kan tas ut av spararen på grund av sparavtalet, placeringen av sparmedlen, uppsägning av sparavtalet eller överföring av sparmedlen samt grunderna för fastställande av dessa kostnader,

2) de viktigaste uppgifterna om sparkontot och om räntan som inbetalas på kontot,

3) de placeringsobjekt som sparavtalet avser, de skötselåtgärder som krävs av spararen och tjänsteleverantören samt de risker och osäkerhetsfaktorer som hänför sig till de placeringsobjekt som avses i sparavtalet.

Om placeringsobjekten är förenade med garantier gällande avkastning eller kapitalets beständighet, ska deras verkningar på placeringen redogöras.

4 §
Beräkning av placeringen av sparmedlen

Innan avtalet ingås ska spararen ges en beräkning av det sparkapital som flyter in då placeringsplanen följs, avkastningen på inbetalningarna och de kostnader som uppstår då placeringsplanen följs. Beloppen ska anges fördelade per år för hela spartiden. Kostnaderna ska ställas i proportion till inbetalningarna enligt planen så att spartidens kostnader i förhållande till respektive års inbetalningar uppges särskilt. Kostnaderna ska också uppges som avdrag från respektive års avkastning. För spararen ska visas upp minst två beräkningar, som täcker hela spartiden, om utvecklingen av sparmedlen och om de kostnader som tas ut enligt avtalet. Den ena av beräkningarna ska grunda sig på antagandet att avkastningen på sparmedlen är noll. I den andra beräkningen ska en motiverad realistisk bedömning framläggas om förväntad avkastning för valda placeringar. De kostnader som hänför sig till inbetalningarna och till sparmedlen ska i beräkningarna omvandlas till årliga kostnader uttryckt i procent av inbetalningarna och till en enda helhetskostnad uttryckt i procent av sparmedlen.

5 §
Skyldighet att informera under pågående avtalsförhållande

Tjänsteleverantören ska minst en gång om året lämna en rapport till spararen där åtminstone följande uppgifter ingår:

1) det sammanlagda beloppet av inbetalningar på sparkontot,

2) betalningar från sparkontot,

3) penningbelopp som influtit på sparkontot från realisering av placeringar, räntor, utdelningar och andra vinstutdelningsposter,

4) sparmedlens marknadsvärde i början och i slutet av rapporteringsperioden och grunderna för fastställande av marknadsvärdet,

5) sparmedlens avkastning i euro efter den föregående rapporten och kumulativt under spartiden,

6) avkastningen på sparmedlen omvandlad till årlig avkastning under rapporteringsperioden och under hela spartiden i proportion till inbetalningarna,

7) alla kostnader som hänför sig till avtalet i euro både för rapporteringsperioden och för hela spartiden samt en redogörelse för grunderna för de kostnader som tagits ut under rapporteringsperioden,

8) de kostnader som tagits ut under rapporteringsperioden i procent av de sparmedel som flutit in och förhållandet mellan de kostnader som tagits ut under avtalets giltighetstid och de sparmedel som flutit in och de inbetalningar som gjorts under avtalets giltighetstid,

9) eventuella ändringar som gäller fastställandet av avkastning och kostnader.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finansråd
Urpo Hautala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.