1708/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Lag om ändring av 11 § i lagen om grundläggande konstundervisning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 augusti 1998 om grundläggande konstundervisning (633/1998) 11 § som följer:

11 §
Statsandel

En kommun som ordnar grundläggande konstundervisning får statsandel enligt antalet invånare i kommunen så som föreskrivs i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009).

En utbildningsanordnare som avses i 2 § 2 mom. beviljas statsandel enligt antalet kalkylerade undervisningstimmar. En kommun kan utöver vad som bestäms i 1 mom. beviljas rätt till statsandel enligt antalet undervisningstimmar. I fråga om beviljande av sådan rätt gäller i tillämpliga delar vad som i 3 § bestäms om beviljande av tillstånd att ordna utbildning. Angående statsandel för utbildning som avses i detta moment gäller det som föreskrivs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Utbildningsanordnaren kan beviljas statsunderstöd för anläggningsprojekt och inom ramen för anslag i statsbudgeten för andra statsunderstöd så som bestäms i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 174/2009
FvUB 19/2009
RSv 223/2009

Helsingfors den 29 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.