1701/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 30 § 1 och 2 mom. lagen den 22 december 2005 om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005):

Allmänna bestämmelser
1 §

Vid bestämmandet av byggnaders återanskaffningsvärden används följande medelvärden per kvadratmeter och kubikmeter. Avviker byggnads byggnadsstandard väsentligt från den genomsnittliga byggnadsstandarden, skall dessa värden enligt prövning höjas eller sänkas, dock med högst 30 procent.

2 §

Med byggnadens areal avses i detta beslut den areal i vilken inräknats arealerna enligt yttre mått av samtliga våningar, källare och värmeisolerade vindsrum. I arealen inräknas inte balkonger, utrymmen under skyddstak eller utrymmen där den fria höjden understiger 160 cm.

3 §

Arealerna av kontors-, social-, lager och parkeringsutrymmen beräknas enligt inre mått. Arealen av hisstrumma beräknas genom att arealen av hisstrummans botten multipliceras med det antal våningar som hisstrumman genomlöper. I byggnadens volym inräknas både varma och kalla utrymmen beräknade enligt yttre mått. Byggnadens genomsnittliga våningshöjd erhålls genom att volymen divideras med arealen. Vid bestämmandet av återanskaffningsvärdena beaktas endast fulla kvadrat- eller kubikmeter.

Bostadsbyggnader
4 §

Med småhus avses egnahemshus, parhus eller radhus, där ingången till bostadslägenheterna i allmänhet har ordnats direkt från marknivå utan särskild trappuppgång.

5 §

Grundvärdet av arealen i småhus är 540,74 euro/m2.

Är den bärande konstruktionen av trä och har byggnaden blivit färdig före år 1960, är grundvärdet av arealen 431,38 euro/m2.

Är den bärande konstruktionen av trä och har byggnaden blivit färdig under åren 1960―1969, är grundvärdet av arealen 488,08 euro/m2.

Grundvärdet justeras på grundval av byggnadens egenskaper med följande tilläggsvärden och nedsättningar:

1) om byggnadens areal är:

― över 60 m2 men högst 120 m2 från grundvärdet avdrages 0,923 euro för varje kvadratmeter som överstiger den nedre gränsen (60 m2),

― över 120 m2, nedsättning från grundvärdet är 55,38 euro/m2,

2) om byggnaden saknar:

―vattenledning och avlopp, är nedsättningen 34,84 euro/m2,

― centralvärme, är nedsättningen 39,48 euro/m2,

― elektricitet, är nedsättningen 20,86 euro/m2.

6 §

Då ytorna i byggnadens källarutrymmen inte är slutligt behandlade och dessa utrymmen huvudsakligen används såsom lager, används för källaren som arealens värde 185,52 euro/m2.

7 §

Med bostadshöghus avses bostadsbyggnad som omfattar minst två våningar och flera bostadslägenheter med särskilda ovanpå varandra belägna bostäder.

8 §

Grundvärdet av arealen i bostadshöghus är 540,74 euro/m2.

Är den bärande konstruktionen av trä och har byggnaden blivit färdig före år 1960, är grundvärdet av arealen 431,38 euro/m2.

Grundvärdet justeras på grundval av byggnadens egenskaper med följande tilläggsvärden och nedsättningar:

1) byggnaden har hiss, är tilläggsvärdet 22,89 euro/m2,

2) om byggnadens areal per lägenhet är över 80 m2 men högst 120 m2 från grundvärdet avdrages 1,387 euro för varje kvadratmeter som överstiger den nedre gränsen (80 m2)

― om över 120 m2, är nedsättningen 55,48 euro/m2.

3) om byggnadens våningsantal källaren medräknad är 3 våningar, är tilläggsvärdet 28,16 euro/m2,

― 4 våningar, är tilläggsvärdet 13,96 euro/m2,

― 5 våningar, är tilläggsvärdet 0,

― 6 våningar, är nedsättningen 13,96 euro/m2,

― 7 våningar, är nedsättningen 28,16 euro/m2,

― 8 våningar eller flera, är nedsättningen 42,12 euro/m2.

9 §

Med fritidsbostad avses byggnad som är avsedd att användas i huvudsak för fritidsbruk, såsom sommarstuga.

10 §

Grundvärdet av arealen i fritidsbostad är 431,38 euro/m2.

Grundvärdet justeras på grundval av byggnadens egenskaper med följande tilläggsvärden och nedsättningar:

1) om byggnadens areal är över 10 m2 men högst 70 m2, från grundvärdet avdrages 2,820 euro för varje kvadratmeter som överstiger den nedre gränsen (10 m2),

― om över 70 m2, är nedsättningen 169,20 euro/m2,

2) om byggnaden är vinterbonad är tilläggsvärdet 36,05 euro/m2

3) om byggnaden har veranda, är tilläggsvärde per verandakvadratmeter 71,89 euro.

11 §

Om byggnaden har elektricitet, höjs dess värde med 287,58 euro ökat med 6,274 euro för varje arealkvadratmeter.

Byggnadens värde höjs, om byggnaden har:

― avlopp 431,38 euro,

― vattenledning 540,74 euro,

― WC 714,90 euro,

― bastu 714,90 euro.

12 §

Bostadsbyggnad som till storlek, användningssätt eller byggnads- eller utrustningsstandard väsentligt avviker från sedvanlig fritidsbostad avses såsom småhus.

13 §

Med ekonomi- och garagebyggnad avses särskild bastubyggnad samt särskild ekonomi- och garagebyggnad.

Om ekonomi- och garagebyggnad är värmeisolerad samt även i övrigt till sin konstruktion representerar byggnad avsedd för långvarigt bruk, är värdet 352,39 euro/m2.

Värdet av oisolerad ekonomi- eller garagebyggnad med lätt stomme är 183,50 euro/m2. Har en sådan byggnad blivit färdig före år 1970, är dess värde 143,81 euro/m2.

Kontorsbyggnader
14 §

Med kontorsbyggnad avses byggnad vars utrymmen i huvudsak är byggda att användas som kontorsutrymmen eller som i huvudsak används som kontor.

15 §

Grundvärdet av arealen i kontorsbyggnad är 749,35 euro/m2.

Grundvärdet justeras på grundval av byggnadens egenskaper med följande tilläggsvärden och nedsättningar:

1) om byggnadens genomsnittliga våningshöjd är över 3,2 m, men högst 3,5 m, grundvärdet ökas med 15,388 euro för varje 5 cm som överstiger den nedre gränsen (3,2 m)

― om över 3,5 m är tilläggsvärdet 92,34 euro/m2,

2) byggnadens form:

― om samtliga våningar i byggnaden är till sin grundform likadana rektanglar och bottenvåningen har endast smärre indragningar eller utbyggnader, är nedsättningen 76,95 euro/m2,

― är byggnaden till sin form relativt enkel rektangel- eller L-formad, men en del av byggnaden är upphöjd på pelare eller de nedersta våningarna är butiks eller parkeringsvåningar som är större än de egentliga kontorsvåningarna, är nedsättningen 0,

― avviker byggnaden till sin form från det sedvanliga, dess grundform är H-, T- eller U-formad eller bottenvåningen är mer än två gånger större än övriga våningar, är tilläggsvärdet 39,48 euro/m2.

3) lager- och parkeringsutrymmen:

― den sammanlagda arealen av lager och parkeringsutrymmen utgör mer än 20 procent av byggnadens areal, är nedsättningen 46,78 euro/m2,

― utgör den sammanlagda arealen av lager och parkeringsutrymmen minst 5 procent men mindre än 20 procent av byggnadens areal, är nedsättningen 0,

― om mindre än 5 procent av byggnadens areal utgörs av lager- och parkeringsutrymmen, är tilläggsvärdet 30,78 euro/m2,

4) hissar:

― finns i byggnaden inte hiss eller hisstrummornas sammanlagda areal utgör högst 0,5 procent av byggnadens areal, är nedsättningen 60,76 euro/m2,

― utgör hisstrummornas sammanlagda areal över 0,5 procent och högst 1 procent av byggnadens areal, är nedsättningen 0,

― överstiger hisstrummornas sammanlagda areal 1 procent av byggnadens areal, är tilläggsvärdet 93,36 euro/m2,

5) luftkonditionering:

― finns i byggnaden inte maskinell luftkonditionering eller endast maskinell insugning eller utblåsning av luft, är nedsättningen 60,76 euro/m2,

― finns i byggnaden maskinell insugning och utblåsning av luft, är nedsättningen 0,

― om utöver ovanstående kan luftkonditioneringen i rummen regleras särskilt och luften behandlas i avsevärd grad till exempel genom fuktning eller avkylning, är tilläggsvärdet 76,95 euro/m2.

Butiksbyggnader
16 §

Med butiksbyggnad avses byggnad i vilken huvudsakligen ingår butiksutrymmen.

17 §

Grundvärdet av volymen i butiksbyggnad är 230,87 euro/m3.

Grundvärdet justeras på grundval av byggnadens egenskaper med följande tilläggsvärden och nedsättningar:

1) är byggnadens volym över 700 m3 men högst 2 500 m3 från grundvärdet avdrages 2,820 euro för varje 100 m3 varmed den nedre gränsen (700 m3) överskrides,

― om över 2 500 m3, men högst 10 000 m3 från grundvärdet avdrages 2,820 euro för varje 100 m3 som överstiger 700 m3 upp till 2 500 m3 och 0,364 euro för varje 100 m3 som överstiger 2 500 m3,

― om över 10 000 m3, är nedsättningen 78,06 euro/m3,

2) om källarens och annorstädes än i källaren belägna lagerutrymmens andel av byggnadens areal är över 20 procent men högst 40 procent från grundvärdet, avdrages 1,183 euro för varje procentenhet som överstiger den nedre gränsen (20 procent),

― om över 40 procent, är nedsättningen 23,66 euro/m3,

3) om byggnadens genomsnittliga våningshöjd är minst 3 m men högst 6,2 m från grundvärdet avdrages 1,863 euro för varje 10 cm varmed den nedre gränsen (3 m) överskrides,

― om över 6,2 m, är nedsättningen 59,62 euro/m3,

4) om byggnaden har minst tre våningar, källaren medräknad är tilläggsvärdet 18,24 euro/m3.

Är butiksbyggnadens bärande struktur av trä och är byggnadens volym under 2 000 m3 och har byggnaden blivit färdig före år 1960, är grundvärdet av volymen 179,22 euro/m3. Sådan byggnads grundvärde justeras inte med i 2 mom. 1 punkten avsedda nedsättningar som beräknas på grundval av volymen.

Industribyggnader
18 §

Med industribyggnad avses produktions- och lagerbyggnad för industriändamål samt därmed jämförbar byggnad, såsom reparationsverkstad, servicestation, målarverkstad, verkstad, småindustribyggnad, bageri och kvarn.

19 §

Grundvärdet av volymen i industribyggnad är 90,10 euro/m3.

Grundvärdet justeras på grundval av byggnadens egenskaper med följande tilläggsvärden och nedsättningar:

1) om byggnadens genomsnittliga våningshöjd är över 3,8 m men högst 5,8 m från grundvärdet avdrages 4,560 euro för varje 0,5 m varmed den nedre gränsen (3,8 m) överskrides,

― om över 5,8 m men högst 8,8 m från grundvärdet avdrages 4,560 euro för varje 0,5 m varmed 3,8 m överskrids upp till 5,8 m och 2,290 euro för varje 0,5 m varmed 5,8 m överskrides,

― om över 8,8 m är nedsättningen 31,98 euro/m3,

2) uppvärmning och vattenledning i enlighet med vad som närmast motsvarar byggnadens egenskaper:

― är byggnaden en i huvudsak inte uppvärmd lagerbyggnad utan social- eller kontorsutrymmen, är nedsättningen 25,72 euro/m3,

― finns i byggnaden ringa antal vattenposter, social- och kontorsutrymmena utgör sammanlagt högst 3 procent av byggnadens areal och byggnaden är i huvudsak icke uppvärmd, är nedsättningen 16,21 euro/m3,

― är byggnaden i huvudsak industriutrymme av hallkaraktär, som i allmänhet inte värms upp över 18°C, samt social- och kontorsutrymmena utgör över 3 procent men mindre än 15 procent av byggnadens areal är nedsättningen 0,

― överstiger temperaturen i byggnadens produktionsutrymmen i allmänhet 18°C, social- och kontorsutrymmena utgör minst 15 procent av byggnadens areal eller mer än 30 procent av byggnadens areal utgörs av s.k. våtutrymmen och i byggnaden finns automatiskt brandsläckningssystem, är tilläggsvärdet 15,79 euro/m3,

3) luftkonditionering och belysning i enlighet med vad som närmast motsvarar byggnadens egenskaper:

― finns i byggnaden inte maskinell luftkonditionering, i arbetsutrymmena finns endast allmän belysning och social- och kontorsutrymmena utgör sammanlagt högst 3 procent av byggnadens areal, är nedsättningen 16,21 euro/m3,

― finns i byggnaden maskinell insugning eller utblåsning av luft, belysningen är i huvudsak allmän belysning och social- och kontorsutrymmena utgör sammanlagt mer än 3 procent men mindre än 15 procent av byggnadens areal, är nedsättningen 0,

― finns i byggnaden maskinell såväl insugning som utblåsning av luft, gott om punktbelysning vid arbetsställena, social- och kontorsutrymmena utgör sammanlagt minst 15 procent av byggnadens areal och i byggnaden finns automatiskt brandalarmsystem, är tilläggsvärdet 15,79 euro/m3,

4) har byggnaden minst tre våningar är tilläggsvärdet 13,96 euro/m3.

5) om volymen i en byggnad med minst tre våningar är över 5 000 m3 men högst 10 000 m3 avdrages från dess grundvärde 2,795 euro för varje 1 000 m3 varmed den nedre gränsen (5 000 m3) överskrides över 10 000 m3,

― om över 10 000 m3, är nedsättningen 13,97 euro/m3.

Övriga byggnader och konstruktioner
20 §

För värdering av annan byggnad än sådan som hör till ovan uppräknade grupper används värderingsgrunderna för närmast tillämplig byggnad. Har byggnad flera användningsändamål, beräknas återanskaffningsvärdet enligt den punkt som gäller det huvudsakliga användningsändamålet. Används dock en betydande del av byggnaden för annat ändamål än det huvudsakliga användningsändamålet, kan byggnadens delar värderas särskilt.

21 §

Är byggnad av sådant slag, att på den inte alls kan tillämpas värderingsgrunderna ovan i 4―19 § eller är det fråga om konstruktion, anses som återanskaffningsvärdet av sådan byggnad eller konstruktion 70 procent av byggnadskostnaderna för motsvarande byggnad eller konstruktion.

För offentliga byggnader och andra byggnader i allmänt bruk används dock som det återanskaffningsvärde som avses i 1 mom., om värdet inte tidigare fastställts för dem med tanke på förmögenhetsbeskattningen, följande enligt 70 procent räknade genomsnittliga byggnadskostnader per kvadratmeter eller kubikmeter:

1) byggnader inom vårdbranschen:

― centralsjukhus 1 121,98 euro/m2,

― kretssjukhus 903,26 euro/m2,

― hälsovårdscentraler och lokala sjukhus 836,41 euro/m2,

― kommunalhem och ålderdomshem, kuranstalter, vård- och rehabiliteringsanstalter, sådana servicecentraler som omfattar både servicehus och bostäder samt barnhem och skolhem 735,16 euro/m2,

― fängelser 192,40 euro/m3.

2) samlingsbyggnader:

― teatrar, koncert- och kongressbyggnader 953,90 euro/m2. Med teaterbyggnad avses en byggnad vars utrymmen i huvudsak är byggda att användas som scen- och salongsutrymmen. I byggnaden finns också hall-, köks-, café- och socialutrymmen. Med teaterbyggnader likställs koncert- och kongressbyggnader.

― biblioteksbyggnader och arkiv 718,97 euro/m2. Med biblioteksbyggnad avses en byggnad i vilken den största delen av utrymmena upptas av en bibliotekssal. I byggnaden kan också finnas utställnings-, kontors-, lager- och socialutrymmen. Arkiv likställs med biblioteksbyggnader.

― museer och konstgallerier 670,35 euro/m2. Med musei- eller konstgalleribyggnad avses en byggnad i vilken det huvudsakligen finns utställningslokaler och lager samt i vilken det kan finnas kontors-, skydds- och bostadsutrymmen,

― församlingshus 836,41 euro/m2. Med församlingshus avses församlingsbyggnader som i huvudsak är byggda för att användas som samlings- och klubbrum. I byggnaden finns klubb-, samlings-, kontors-, lager-, social-, köks- och bostadsutrymmen,

― ungdomshus 759,47 euro/m2. Utrymmena i en ungdomshusbyggnad är huvudsakligen byggda för att användas som allaktivitetslokaler. I byggnaden kan också finnas café-, köks- och socialutrymmen.

― moderna kyrkobyggnader 1 209,07 euro/m2. I en kyrkobyggnad finns kyrko- och församlingssalar samt klubb-, köks-, kontors-, skydds- och bostadsutrymmen,

― träkyrkor och före år 1950 byggda stenkyrkor 210,63 euro/m3,

― allaktivitets- och idrottshus 735,16 euro/m2. Utrymmena i idrottshusen består till största delen av motions- och konditionssalar. Dessutom finns i byggnaderna kontors-, samlings-, lager-, köks-, café-, tvätt- och omklädningsutrymmen,

― stadion- och läktarbyggnader 716,96 euro/m2. Med läktarbyggnad avses en byggnad i vilken det också finns tvätt-, omklädnings-, vistelse- och hallutrymmen.

3) undervisningsbyggnader:

― grundskole- och gymnasiebyggnader 812,12 euro/m2,

― yrkesskolor och andra yrkesläroanstalter samt kurscentraler 759,47 euro/m2,

― högskolor, universitet och forskningsanstalter 836,41 euro/m2.

4) byggnader för trafik och andra byggnader:

― buss-, järnvägs-, flygstations- och hamnterminaler 872,89 euro/m2. Gamla stationsbyggnader av trä likställs med småhus.

― moderna terminalbyggnader som överstiger 10 000 brutto-m2 1 235,41 euro/m2,

― telekommunikationsbyggnader 528,60 euro/m2. Telekommunikationsbyggnader är t.ex. telefon-, länk- och telestationsbyggnader. Utöver utrymmen för anläggningar kan i byggnaden finnas bostads-, kontors- och lagerutrymmen.

― kasernbyggnader 563,01 euro/m2. Om en kasernbyggnad är byggd av trä, är dess värde 453,65 euro/m2.

― brandstationsbyggnader 716,95 euro/m2. Om en brandstationsbyggnad är byggd av trä, är dess värde 642,01 euro/m2.

― vattentorn över 750 m3 vatten 482,01 euro/m3 vatten och under 750 m3 vatten 642,01 euro/m3 vatten.

De genomsnittliga byggnadskostnaderna för vattentorn innefattar inte byggnadskostnaderna för eventuella andra utrymmen i vattentornet eller för hissar.

Ikraftträdande
22 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Förordningen tillämpas vid bestämmandet av återanskaffningsvärdet av byggnader för år 2009.

Helsingfors den 29 december 2009

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finansråd
Elina Pylkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.