1683/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Lag om ändring av 1 och 69 § i räddningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i räddningslagen av den 13 juni 2003 (468/2003) 1 § 3 mom. och 69 § 3 mom.,

av dem 69 § 3 mom. sådant det lyder i lag 950/2005, som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Dessutom tillämpas de bestämmelser om räddningsväsendets uppgifter som ingår i lagen om bekämpning av oljeskador (1673/2009), sjöräddningslagen (1145/2001), sjölagen (674/1994), luftfartslagen (1194/2009) eller i någon annan lag.


69 §
Åtgärdsregister

Uppgifterna i registret får trots sekretessbestämmelserna utlämnas till en nödcentral, en räddningsmyndighet, Konsumentverket och säkerhetsteknikcentralen för räddningsverksamhet eller tillsyn, till Finlands miljöcentral och närings-, trafik- och miljöcentralerna för bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor och beredskap inför dem samt till andra myndigheter och forskningsinstitut för undersökning av olyckor eller vetenskaplig forskning, vid behov även genom teknisk anslutning. Räddningsinstitutet får använda uppgifterna i registret för att göra upp statistik. Åtgärdsregistret får användas för statistikföring, förutsatt att inga personer kan identifieras i statistiken. I övrigt gäller i fråga om utlämnande av uppgifter vad som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 248/2009
KoUB 33/2009
RSv 249/2009

Helsingfors den 29 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.