1677/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Lag om ändring av lagen om skydd för miljön i Antarktis

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 oktober 1996 om skydd för miljön i Antarktis (28/1998) rubriken för 6 kap. och 31 § som följer:

6 kap.

Förhindrande av miljöförorening från fartyg

31 §
Förhållande till annan lagstiftning

För att förhindra sådan miljöförorening i Antarktis som förorsakas av fartyg tillämpas miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009) och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den, om inte något annat anges i detta kapitel.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 248/2009
KoUB 33/2009
RSv 249/2009

Helsingfors den 29 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.