1667/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om landsvägsfärjor

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i arbets- och näringsministeriets förordning av den 12 januari 2006 4 § 2 mom., 5 § 1 mom., 6 § 3 mom., 7 § 2 mom., 8 § 3 mom., 15 § 1 mom. och 16 § som följer:

4 §
Vajerfärjors konstruktion och utrustning

Bestämmelser om vajerfärjors utrustning finns i Trafiksäkerhetsverkets besiktningsföreskrifter.

5 §
Förarintyg och läkarintyg som krävs av förare av vajerfärja

En förare av vajerfärja ska ha ett av Trafiksäkerhetsverket utfärdat förarintyg för vajerfärja. Om vajerfärjan har radar eller VHF-telefon ska föraren av vajerfärjan ha kompetens att använda dem.


6 §
Framförande av vajerfärja som är frikopplad från styrlinan

En vajerfärja får framföras frikopplad från sin styrlina eller motsvarande styranordning till varv eller färjeläge av sådan besättning som Trafiksäkerhetsverket bestämt.

7 §
Styrlina och trafik som korsar färjeleden

Där färjeleden korsar farleden ska vajerfärjans styrlina monteras så att den, då den inte hålls stram, längs hela farledens bredd sjunker ned under det trallningsdjup som Trafikverket fastslagit på basis av det fastställda seglationsdjupet. Styrlinan får inte i onödan hållas stram så att sjötrafik över färjeleden förhindras. Föraren av en vajerfärja ska även se till att fartyg, som ska väja för vajerfärjor, inte behöver vänta oskäligt länge på att få korsa färjeleden.


8 §
Sjötrafikmärken och ljus som varnar för färjeled och vajerfärja

Väghållningsmyndigheten kan på egen bekostnad och med tillstånd av Trafikverket förse en färjeled som trafikeras av en vajerfärja som korsar den allmänna farleden, utöver med de märken som avses i 1 mom., i närheten av färjkajerna även med ljussignalanordningar för sjötrafik enligt Trafikverkets bestämmelser.

15 §
Förkörsrätt för landsvägstransporter

3) fordon för djurtransporter som går i trafik med tillstånd av regionförvaltningsverket,


16 §
Förfarande då särskild vinterväg korsar allmän farled

Om en sådan särskild vinterväg som avses i 4 § 4 mom. i landsvägslagen korsar en allmän farled ska väghållningsmyndigheten, med beaktande av eventuella bestämmelser som meddelats av regionförvaltningsverket, bestämma på vilket sätt överfarten ska ordnas vid farleden. Om en bro eller en isvägsfärja används för överfarten, ska väghållningsmyndigheten komma överens med Trafikverket om hur mycket smalare den allmänna farleden får göras mellan brostöden eller förtöjningsställena för isvägsfärjan med beaktande av dem som använder farleden. I samband med detta ska väghållningsmyndigheten bestämma hur långt från vägens och farledens korsning den särskilda vintervägen ska utstakas. Vid behov beslutar väghållaren om bevakning av korsningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 22 december 2009

Kommunikationsminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Kaisa Leena Välipirtti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.