1653/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Lag om ändring av strukturfondslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i strukturfondslagen av den 29 december 2006 (1401/2006) 16―20 § samt 21 § 1 mom. 6 och 10 punkten,

ändras 1 § 2 mom., 4 § 1 mom., 6 § 1―3 mom., 7 §, 9 § 1 mom., 13 och 14 §, i 21 § 1 mom. det inledande stycket, 25 § 2 mom., 27―30 §, rubriken för 32 § och 32 § 1 mom., 33 och 34 §, 35 § 2 och 4 mom., 38 § 1 mom., 40 § 1 mom., 41 § 1 mom., 42 §, 44 § 3 mom., 46 § 1 mom., 54 § 1 mom., 56 § 1 mom., 57―60 §, rubriken för 61 § samt 61 § 1 och 2 mom., 63 § 3 mom., 64 §, 65 § 1 och 2 mom., 66 § 3 mom. och 67 § 1 mom. samt

fogas till lagen en ny 29 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

På utarbetandet och genomförandet av planer och program för utveckling av regionerna samt på samordningen och övervakningen av planerna och programmen tillämpas lagen om utveckling av regionerna (1651/2009). På strukturfondsmedel som tagits in i statsbudgeten tillämpas lagen om statsbudgeten (423/1988).


4 §
Nationell plan

Arbets- och näringsministeriet utarbetar i samarbete med övriga ministerier, landskapsförbunden och andra sammanslutningar som deltar i utformningen av strukturfondsprogram en nationell plan för programperioden. Planen utformas i samarbete med kommissionen. Planens innehåll ska motsvara kraven i Europeiska gemenskapens lagstiftning.


6 §
Utarbetande av operativa program

På utarbetandet av operativa program som medfinansieras genom utvecklingsfonden tillämpas bestämmelserna om utarbetande av regionala strukturfondsprogram i lagen om utveckling av regionerna.

Med avvikelse från 1 mom. ska de operativa programmen för målet europeiskt territoriellt samarbete utarbetas i samarbete med de medlemsstater som deltar i genomförandet av respektive program. När programmen utarbetas och ändras tillämpas i övrigt vad som i lagen om utveckling av regionerna föreskrivs om utarbetande av regionala strukturfondsprogram.

Arbets- och näringsministeriet svarar för utarbetandet av de operativa program som medfinansieras genom socialfonden. På utarbetandet och ändring av den regionala delen av ett operativt program tillämpas vad som i lagen om utveckling av regionerna föreskrivs om utarbetandet av regionala strukturfondsprogram. För utarbetandet av den regionala delen av ett operativt program svarar den berörda närings-, trafik- och miljöcentralen.


7 §
Förvaltningsmyndighet

Arbets- och näringsministeriet är förvaltningsmyndighet.

9 §
Förmedlande organ

Förmedlande organ är sådana ministerier, myndigheter inom centralförvaltningen, närings-, trafik- och miljöcentraler samt landskapsförbund som använder strukturfondsmedel. Förmedlande organ är också det specialfinansieringsbolag som avses i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) och andra motsvarande helt eller delvis statsägda bolag samt andra myndigheter eller inrättningar som förvaltningsmyndighetens eller den attesterande myndighetens uppgifter delegerats till.


13 §
Attesterande myndighet

Arbets- och näringsministeriet är attesterande myndighet.

14 §
Den attesterande myndighetens uppgifter

Den attesterande myndigheten fullgör de uppgifter som enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning hör till den. Dessutom fullgör den i enlighet med denna lag de nationella uppgifterna avseende det strukturfondsprogram som den förvaltar. Den attesterande myndighetens uppgift ska särskiljas från förvaltningsmyndighetens uppgift enligt 8 §, så att en oberoende myndighetsverksamhet kan säkerställas.

Det förmedlande organet ska på grundval av stödmottagarnas stödberättigande utgifter tillställa det operativa programmets attesterande myndighet uppgifterna för redovisning av utgifterna och samtidigt tillställa ministeriet på sitt förvaltningsområde dessa uppgifter för kännedom.

21 §
Landskapets samarbetsgrupp och dess uppgifter

Landskapets samarbetsgrupp, som avses i 17 § i lagen om utveckling av regionerna,


25 §
Övervakningskommittéer

Statsrådet utnämner övervakningskommitténs medlemmar när kommittén tillsätts. Arbets- och näringsministeriet beslutar om ändringar i kommitténs sammansättning. I fråga om sammansättningen och medlemmarna iakttas bestämmelserna i Europeiska gemenskapens lagstiftning. En övervakningskommitté kan kalla experter till kommittén.


27 §
Förvaltningsmyndighet

Förvaltningsmyndighet för ett operativt program inom målet europeiskt territoriellt samarbete är den myndighet eller sammanslutning som nämns i programdokumentet. Finländsk förvaltningsmyndighet kan vara ett landskapsförbund eller en finländsk gruppering som avses i lagen om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (554/2009).

28 §
Förvaltningsmyndighetens uppgifter

I fråga om operativa program inom målet europeiskt territoriellt samarbete har förvaltningsmyndigheten ansvaret för att det operativa programmet förvaltas och genomförs i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning samt fullgör uppgifterna enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning. Dessutom fullgör den finländska förvaltningsmyndigheten i enlighet med denna lag de nationella uppgifterna avseende det strukturfondsprogram som den förvaltar.

29 §
Utnämning av kontrollant på första nivån

För attestering av utgifterna utser arbets- och näringsministeriet en kontrollant som ansvarar för kontrollen på första nivån för den finländska stödmottagaren i ett projekt som medfinansieras genom ett operativt program inom målet europeiskt territoriellt samarbete.

Kontrollanten ska vara en revisor inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-revisor), av Centralhandelskammaren godkänd revisor (CGR-revisor) eller av handelskammaren godkänd räkenskapsman (GRM-revisor) som är oberoende av stödmottagaren. Kontrollanten ska ha för uppgiften tillräcklig yrkesskicklighet. På kontrollanten tillämpas förvaltningslagen, språklagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar samt skadeståndslagens bestämmelser om skadeståndsansvar för offentliga samfund och tjänstemän.

29 a §
Uppgifterna för en kontrollant på första nivån

I fråga om kontrollantens uppgifter tillämpas Europeiska gemenskapens lagstiftning om kontroll av lagenligheten och korrektheten av utgifterna för projekt som medfinansieras genom program inom målet europeiskt territoriellt samarbete.

Kontrollanten får avseende användningen av strukturfondsmedel utföra inspektioner av stödmottagare när detta behövs för att kontrollanten ska kunna utföra sina uppgifter. På kontrollantens rättigheter och den kontrollerades skyldigheter när kontrollanten utför de inspektioner som uppgiften kräver tillämpas 56 §.

Kontrollanten kan genom sitt beslut bemyndiga en annan oberoende revisor att för sin räkning utföra en inspektion enligt 2 mom. som avser stödmottagare och som gäller användningen av strukturfondsmedel.

Arbets- och näringsministeriet kan utföra sådana inspektioner som avser kontrollanter och som har samband med inspektionsverksamheten samt genom sitt beslut bemyndiga en annan myndighet eller en oberoende revisor att för sin räkning utföra sådana. För revisor gäller vad som bestäms i 50 § 2 och 3 mom.

30 §
Myndigheter som ansvarar för den statliga medfinansieringen

För den statliga medfinansieringen av operativa program svarar förutom arbets- och näringsministeriet de myndigheter som ministeriet tilldelat den andel av finansieringen i statsbudgeten som motsvarar strukturfondsmedlen.

32 §
Attesterande myndighet

Attesterande myndighet för ett operativt program inom målet europeiskt territoriellt samarbete är den myndighet eller sammanslutning som nämns i programdokumentet. Den finländska förvaltningsmyndighet som nämns i programdokumentet är attesterande myndighet för programmet.


33 §
Den attesterande myndighetens uppgifter

Den attesterande myndigheten fullgör de uppgifter som enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning ankommer på den. Dessutom fullgör den finländska attesterande myndigheten de nationella uppgifterna avseende det strukturfondsprogram som den förvaltar i enlighet med vad som föreskrivs i denna lag.

34 §
Arbets- och näringsministeriets rätt att ge anvisningar

När det gäller operativa program inom målet europeiskt territoriellt samarbete kan arbets- och näringsministeriet ge den finländska förvaltningsmyndigheten och attesterande myndigheten anvisningar om användningen av och tillsynen över strukturfondsmedlen, om anvisningar är nödvändiga för att förvaltningsmyndighetens och den attesterande myndighetens skyldigheter enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning ska kunna fullgöras. Det operativa programmets förvaltningsmyndighet och attesterande myndighet ska höras innan sådana anvisningar ges.

35 §
Förvaltningskommittén

Förvaltningskommitténs finländska medlemmar utses av arbets- och näringsministeriet. Förvaltningskommittén kan kalla experter till kommittén. Förvaltningskommittén fastställer sin arbetsordning som ska innehålla bestämmelser om beredning, föredragning och beslutsfattande i ärenden.


I den programplanering som gäller ett operativt program enligt 1 mom. och i de operativa program som genomförs inom samernas hembygdsområde eller inom en del av det ska förvaltningskommittén i sitt arbete i tillämpliga delar iaktta samiska språklagen (1086/2003).


38 §
Revisionsmyndighet

Revisionsmyndighet för operativa program inom målet europeiskt territoriellt samarbete är den myndighet som nämns i programdokumentet.


40 §
Revisorsgruppen

Den revisionsmyndighet som avses i 38 § bistås i sitt arbete av en grupp revisorer bestående av en företrädare för varje medlemsstat som deltar i det operativa programmet. Revisorsgruppens finländska medlem utses av arbets- och näringsministeriet. Gruppen ska själv fastställa sin arbetsordning. Den ska ha en företrädare för revisionsmyndigheten som ordförande.


41 §
Övervakningskommittéer

Det ska finnas en övervakningskommitté för varje operativt program inom målet europeiskt territoriellt samarbete. De deltagande medlemsstaterna ska komma överens om tillsättandet av kommittén och dess sammansättning. I fråga om utnämning av de finländska medlemmarna i övervakningskommittén tillämpas bestämmelserna i 25 § 2 mom.


42 §
Vissa verkställighetsarrangemang

Arbets- och näringsministeriet kan i ärenden som inte hör till området för lagstiftningen eller inte annars har avsevärd betydelse eller som inte annars kräver riksdagens samtycke, vid behov i samråd med de myndigheter som finansierar operativa program inom målet europeiskt territoriellt samarbete, avtala med Europeiska gemenskapernas kommission, med de myndigheter i andra medlemsstater i Europeiska unionen som handhar operativa program inom målet europeiskt territoriellt samarbete eller med aktörer som fullgör sådana uppgifter i medlemsstaterna om nödvändiga arrangemang som kan anses vara sedvanliga och som gäller förvaltningen av strukturfondsprogram.

Arbets- och näringsministeriet kan i ärenden som avses i 1 mom., vid behov i samråd med de myndigheter som finansierar sådana operativa program som avses i 1 mom., avtala också om de verkställighetsarrangemang som behövs för den tekniska samordningen av operativa program inom målet europeiskt territoriellt samarbete och av program som finansieras av Europeiska gemenskapen och genomförs utanför Europeiska unionen.

Den finländska förvaltningsmyndigheten och attesterande myndigheten kan i ärenden som inte hör till området för lagstiftningen eller inte annars har avsevärd betydelse eller som inte annars kräver riksdagens samtycke, vid behov i samråd med de myndigheter som finansierar operativa program som myndigheten förvaltar, avtala med de berörda myndigheterna i andra medlemsstater i Europeiska unionen som deltar i programmet eller med aktörer som fullgör sådana uppgifter i medlemsstaterna om nödvändiga arrangemang som Europeiska gemenskapens lagstiftning kräver och som gäller verkställigheten av förvaltningen av strukturfondsprogram.

44 §
Beviljande av finansiering och tillhörande uppgifter

Inom strukturfondsprogrammen för målet europeiskt territoriellt samarbete ska det landskapsförbund som beviljar strukturfondsmedel, utöver vad som bestäms i 1 mom. 1 och 3 punkten, bevilja strukturfondens medfinansiering för insatser i enlighet med den nationella lagstiftningen, Europeiska gemenskapens lagstiftning och strukturfondsprogrammen med beaktande av förvaltningskommitténs yttrande enligt 36 § 2 mom. och beslut om den nationella medfinansieringen samt svara för tillsynen och inspektionen av insatserna samt för återkrav av medel. En ansökan om finansiering blir anhängig då det behöriga sekretariat som avses i 37 § har mottagit ansökan.

46 §
Anmälningar och åtgärder som gäller återkrav

De förmedlande organen ska till den attesterande myndigheten och på samma gång till ministeriet inom sitt förvaltningsområde för kännedom anmäla de oegentligheter som avses i Europeiska gemenskapens lagstiftning och de åtgärder för återkrav och andra åtgärder som vidtagits för att korrigera felaktigheter. Om de åtgärder som är nödvändiga med beaktande av arten och omfattningen av felaktigheten inte har vidtagits, kan den attesterande myndigheten ålägga landskapsförbundet, förvaltningsmyndigheten eller det berörda ministeriet att vidta åtgärder genom vilka felaktigheten kan korrigeras eller en upprepning av felaktigheten förhindras. Den attesterande myndigheten kan vid behov förelägga landskapsförbundet, förvaltningsmyndigheten eller det berörda ministeriet en tidsfrist inom vilken förbundet, myndigheten eller ministeriet ska vidta åtgärderna.


54 §
Rätt att få uppgifter

Utan hinder av sekretessbestämmelserna har förvaltningsmyndigheten, den attesterande myndigheten och revisionsmyndigheten rätt att av en myndighet som verkar som förmedlande organ få de uppgifter och utredningar som behövs för fullgörandet av deras uppgifter avseende användningen av strukturfondsmedel och genomförandet och inspektionen av ett program eller ett projekt. De ministerier som genomför strukturfondsprogram har samma rätt att få uppgifter av förvaltningsmyndigheten, den attesterande myndigheten och av de förmedlande organen inom sitt förvaltningsområde.


56 §
Rättigheterna för den som utför inspektioner och skyldigheterna för den som är föremål för inspektion

För utförande av en kontroll eller inspektion enligt 29 a, 40 och 50―52 § är den som är föremål för kontrollen eller inspektionen skyldig att utan ogrundat dröjsmål och utan ersättning för kontrollören eller inspektören lägga fram alla nödvändiga räkenskapshandlingar samt övrigt material som har samband med användningen av strukturfondsmedlen och den motsvarande nationella medfinansieringen liksom även i övrigt bistå vid kontrollen eller inspektionen.


57 §
Handräckning

Polisen, tullmyndigheterna och skattemyndigheterna ska utan ersättning ge nödvändig handräckning för att en kontroll eller inspektion enligt 29 a § 4 mom., 40 och 50―52 § ska kunna utföras.

58 §
Revisionsmyndighetens inspektionsrätt

Revisionsmyndigheten får avseende användningen av strukturfondsmedel inom det operativa programmet för målet europeiskt territoriellt samarbete inspektera förvaltningsmyndigheten, den attesterande myndigheten, de myndigheter som avses i 30 § samt stödmottagare. Vid inspektionen av ett enskilt projekt gäller inspektionsrätten insatsen och dess finansiering i dess helhet i den omfattning som Europeiska gemenskapens lagstiftning förutsätter.

Revisionsmyndigheten kan genom sitt beslut bemyndiga en annan myndighet eller en oberoende revisor att för sin räkning utföra en inspektion som avser förvaltningsmyndigheten, den attesterande myndigheten, de myndigheter som avses i 30 § samt stödmottagare och som har samband med användningen av strukturfondsmedel. För revisor gäller vad som bestäms i 50 § 2 och 3 mom.

59 §
Förvaltningsmyndighetens inspektionsrätt

Förvaltningsmyndigheten får för fullgörandet av sina uppgifter utföra sådana nödvändiga inspektioner av de myndigheter som avses i 30 § och av stödmottagare vilka har samband med användningen av de strukturfondsmedel som används i strukturfondsprogrammet för målet europeiskt territoriellt samarbete.

Förvaltningsmyndigheten kan genom sitt beslut bemyndiga en annan myndighet eller en oberoende revisor att för sin räkning utföra en sådan inspektion som avses i 1 mom. För revisor gäller vad som bestäms i 50 § 2 och 3 mom.

60 §
Den attesterande myndighetens inspektionsrätt

Den attesterande myndigheten får för fullgörandet av sina uppgifter utföra sådana nödvändiga inspektioner av de myndigheter som avses i 30 § och av stödmottagare vilka behövs med tanke på skötseln av uppgifterna.

Förvaltningsmyndigheten kan genom sitt beslut bemyndiga en annan myndighet eller en oberoende revisor att för sin räkning utföra en sådan inspektion enligt 1 mom. av de myndigheter som avses i 30 § och av stödmottagare vilken har samband med användningen av strukturfondsmedel. För revisor gäller vad som bestäms i 50 § 2 och 3 mom.

61 §
Arbets- och näringsministeriets inspektionsrätt

Arbets- och näringsministeriet får avseende användningen av strukturfondsmedel inom de operativa programmen för målet europeiskt territoriellt samarbete inspektera de myndigheter som avses i 30 §, stödmottagare samt förvaltningsmyndigheten och den attesterande myndigheten. Vid inspektionen av en enskild insats gäller inspektionsrätten insatsen och dess finansiering i dess helhet i den omfattning som Europeiska gemenskapens lagstiftning förutsätter.

Arbets- och näringsministeriet kan genom sitt beslut bemyndiga en annan myndighet eller en oberoende revisor att för sin räkning utföra en sådan inspektion enligt 1 mom. av de myndigheter som avses i 30 § och av stödmottagare vilken har samband med användningen av strukturfondsmedel. För revisor gäller vad som bestäms i 50 § 2 och 3 mom.


63 §
Rätt att få och lämna uppgifter

Förvaltningsmyndigheten, den attesterande myndigheten och revisionsmyndigheten ska för kännedom till arbets- och näringsministeriet lämna de rapporter som de utarbetar för Europeiska gemenskapernas kommission när de utför sina uppgifter enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning.

64 §
Överföring av behörighet i strukturfondsärenden

Undervisningsministeriet kan överföra sin behörighet i ärenden som avses i 44 § 1 och 3 mom. till utbildningsstyrelsen, Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO, närings-, trafik- och miljöcentralerna samt till landskapsförbunden. Undervisningsministeriet kan också överföra sin behörighet i organ som har samband med strukturfondsverksamheten till nämnda instanser. Bestämmelser om överföringen av behörighet utfärdas genom förordning av undervisningsministeriet.

Social- och hälsovårdsministeriet kan överföra sin behörighet i ärenden som avses i 44 § 1 och 3 mom. till närings-, trafik- och miljöcentralerna samt till landskapsförbunden. Bestämmelser om överföringen av behörighet utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

65 §
Datasystemet för uppföljning av strukturfondsprogrammen

I de nationella programmen finns för tillsynen över strukturfondsmedlen samt för skötseln av förvaltningsmyndighetens, den attesterande myndighetens, revisionsmyndighetens och de förmedlande organens uppgifter enligt denna lag ett övervakningsregister som förs av arbets- och näringsministeriet och som är gemensamt för de ovan nämnda myndigheterna och organen. I registret införs med hänsyn till dess syfte behövliga uppgifter som gäller dem som ansöker om stöd, stödobjekten, stödbesluten, utbetalningen av stöd och stödets effekter samt utförda kontroller och inspektioner. Datasystemet innehåller också de uppgifter som Europeiska gemenskapens lagstiftning kräver om operativa program och förvaltningen och övervakningen av samt om tillsynen över dem. Den myndighet eller det organ som har fört in uppgifterna i registret ansvarar för deras riktighet.

Inom programmen mellan medlemsstaterna för den finländska förvaltningsmyndigheten register över de finansierade projekten. I registret införs de uppgifter enligt 1 mom. som förvaltningsmyndigheten, den attesterande myndigheten och revisionsmyndigheten behöver för att fullgöra sina uppdrag enligt denna lag. Förvaltningsmyndigheten svarar för att de i 1 mom. nämnda uppgifter som sänds till övervakningsregistret införs i det. Inom de program där den myndighet som beviljar strukturfondsmedel inte är en finländsk myndighet ska beviljandet av den nationella offentliga finansieringen följas särskilt.


66 §
Åläggande av betalningsskyldighet som baserar sig på statens regressrätt

Inom program mellan medlemsstater ska betalning enligt den regressätt som avses i 1 mom. emellertid erläggas till programmets attesterande myndighet, som är skyldig att omedelbart betala beloppet till staten. Arbets- och näringsministeriet kan genom sitt beslut ålägga den finländska attesterande myndigheten att till staten betala det fulla belopp, inklusive utgifter, som staten betalat kommissionen. En sådan betalning påförs, om återbetalningen av medlen beror på att den som förpliktas att betala har förfarit felaktigt eller om den som förpliktas att betala, med stöd av ett beslut av Europeiska gemenskapernas kommission, är direkt ansvarig inför kommissionen för användningen av medlen.

67 §
Överklagande

Beslut av förvaltningsmyndigheten, den attesterande myndigheten och övervakningskommittén samt arbets- och näringsministeriets beslut enligt 66 § 3 mom. får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen så som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Beslutet ska iakttas trots att det överklagats, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 146/2009
FvUB 22/2009
RSv 248/2009

Helsingfors den 29 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.