1647/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om privat hälso- och sjukvård

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen av den 24 augusti 1990 om privat hälso- och sjukvård (744/1990) 4 § 2 mom. 1 punkten, sådan den lyder i förordning 1106/2005 samt 5 och 6 §, sådana de lyder i förordning 662/2009,som följer:

4 §

Till en startanmälan skall fogas

1) en inspektionsberättelse som gäller inspektion av lokaliteter och utrustning samt sjuktransportfordonet och dess utrustning och är undertecknad av hälsovårdscentralens ansvariga läkare eller ansvariga tandläkare, och


5 §

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården beviljar tillstånd enligt 4 § i lagen om privat hälso- och sjukvård för serviceproducenter som är verksamma eller har stationsplats inom två eller flera regionförvaltningsverks verksamhetsområden. Regionförvaltningsverket beviljar tillstånd för serviceproducenter som är verksamma eller har stationsplats inom ett enda regionförvaltningsverks verksamhetsområde.

6 §

Tillståndsmyndigheten ska skicka beslut om tillstånd att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster, beslut om godkännande av en ansvarig föreståndare och anmälningar om ändringar i tillståndspliktig verksamhet till Institutet för hälsa och välfärd, Folkpensionsanstalten samt till den kommun inom vars område hälso- och sjukvårdstjänsterna tillhandahålls eller inom vars område trafikens stationsplats finns.

Tillståndsmyndigheten ska dessutom underrätta Folkpensionsanstalten och det behöriga kollegiala organet om att serviceverksamheten inleds.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska dessutom underrätta de regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde verksamhet utövas eller inom vars verksamhetsområde trafikens stationsplats finns om de tillstånd som verket har beviljat samt underrätta de regionförvaltningsverk och kommuner som saken gäller om att verksamheten inleds.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Omsorgsminister
Paula Risikko

Direktör
Pekka Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.