1646/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av mentalvårdsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

upphävs i mentalvårdsförordningen av den 21 december 1990 (1247/1990) 6 §, samt

ändras 1, 3–5, 6 d och 7 § samt 8 § 1 mom., av dem 3 § sådan den lyder i förordningarna 1133/1992 och 302/1993, 4 och 5 § sådana de lyder i nämda förordning 1133/1992, 6 d § sådan den lyder i förordning 1282/2000 och 7 § sådan den lyder i nämnda förordning 1133/1992, som följer:

1 §
Arbetshandledning

Kommunen eller samkommunen ska när de inför det arbetshandledningssystem som förutsätts i 4 § 3 mom. i mentalvårdslagen (1116/1990) se till att arbetshandledningen har ett sådant innehåll att den främjar personalens beredskap att tillhandahålla sådana mentalvårdstjänster som befolkningen behöver.

3 §
Tillställande av rättegångshandlingar

Om en domstol har bestämt att en åtalad persons sinnestillstånd ska undersökas och den åtalade är häktad, ska Institutet för hälsa och välfärd till den läkare som ansvarar för undersökningen vidarebefordra de handlingar som domstolen tillställt den samt meddela direktören för det fängelse, där den åtalade enligt handlingarna hålls häktad, var och när undersökningen ska ske.

Om det inte har bestämts att den åtalade ska häktas, ska Institutet för hälsa och välfärd sända handlingarna till den läkare som ansvarar för undersökningen samt ett meddelande om plats och tid för undersökningen till polisen på den åtalades boningsort, som ska meddela den som ska undersökas om plats och tid för undersökningen.

4 §
Tillställande av handlingar som gäller sinnesundersökning

Då den åtalades sinnestillstånd har undersökts, ska den läkare som ansvarar för undersökningen tillställa Institutet för hälsa och välfärd en utredning om undersökningen och sitt utlåtande om den åtalades sinnestillstånd samt returnera handlingarna. Institutet för hälsa och välfärd ska tillställa domstolen alla de nämnda handlingarna samt sitt eget utlåtande om den åtalades sinnestillstånd.

5 §
Tillställande av beslut om fortsatt vård

Ett sådant beslut om fortsatt vård som avses i 17 § 2 mom. i mentalvårdslagen ska jämte de handlingar som ligger till grund för beslutet tillställas Institutet för hälsa och välfärd i god tid innan den vårdperiod om sex månader som avses i 17 § 2 och 3 mom. i mentalvårdslagen löper ut.

6 d §
Regionalt samarbete

I syfte att inom det mentalvårdsarbete som omfattar barn och unga bilda en sådan funktionell enhet som avses i 5 § i mentalvårdslagen ska samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt och kommunerna inom dess område komma överens om arbetsfördelningen på regional nivå och om genomförandet av arbetsfördelningen. Dessutom ska den kommun eller samkommun som är huvudman för hälsovårdscentralen åtminstone en gång om året ordna ett samarbetsmöte, till vilket den kallar representanter för de instanser som inom kommunens eller samkommunens område utför mentalvårdsarbete som omfattar barn och unga. Till dem räknas också privata sammanslutningar och serviceproducenter. Mötet kan också ordnas i samarbete mellan flera kommuner eller samkommuner. Kommunernas och samkommunernas representanter ska vid mötet komma överens om målen för det kommunala mentalvårdsarbete som omfattar barn och unga samt om den praktiska arbetsfördelningen på området. Vid mötet kan man dessutom komma överens om de sätt på vilka privata instanser kan delta i samarbetet. Regionförvaltningsverket ska dessutom årligen ordna regionala samarbetsmöten i syfte att utveckla arbetsfördelningen när det gäller mentalvårdstjänster för barn och unga.

7 §
Skyndsamhetsordning i fråga om sinnesundersökning

Institutet för hälsa och välfärd bestämmer, med beaktande av hur brådskande sinnesundersökningarna är, i vilken ordning sådana patienter som avses i 6 § i mentalvårdslagen ska tas in för sinnesundersökning på ett statligt sinnessjukhus.

8 §
Delgivning

Beslut som avses i 11 § 2 mom. i mentalvårdslagen ska utan dröjsmål delges patienten.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Omsorgsminister
Paula Risikko

Direktör
Pekka Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.