1637/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av offentlig arbetskraftsservice

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 30 december 2002 om verkställighet av offentlig arbetskraftsservice (1347/2002) 3, 5 och 7 §, 9 § 1 mom., 10 och 11 §, 15 § 1 mom. samt 16 och 19 §,

av dem 7 § sådan den lyder i förordning 1223/2005 och 1287/2007 , 11 § sådan den lyder i sistnämnda förordning samt 15 § 1 mom. och 16 § sådana de lyder i förordning 1421/2006 som följer:

3 §
Beviljande av ersättningar

Rörlighetsunderstöd beviljas på ansökan av den arbets- och näringsbyrå där den som ansöker om understöd har anmält sig som arbetssökande.

Stöden i anslutning till de i 6 kap. 11 och 13 § samt 10 kap. 2 § och 6 § 1 mom. i lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) avsedda åtgärderna beviljas av den arbets- och näringsbyrå där den som ansöker om en förmån är enskild kund.

5 §
Beviljande av stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen

Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen beviljas av den arbets- och näringsbyrå inom vars verksamhetsområde arbetsplatserna är belägna.

Närings-, trafik- och miljöcentralen betalar stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen.

7 §
Beviljande av sysselsättningsstöd

Lönesubvention beviljas av den arbets- och näringsbyrå inom vars verksamhetsområde arbetsplatserna är belägna eller den arbets- och näringsbyrå där de som ska anställas med subventionen är registrerade som arbetslösa arbetssökande.

Startpeng beviljas av den arbets- och näringsbyrå där den som ansöker om stöd är enskild kund. Deltidstillägg beviljas av den arbets- och näringsbyrå inom vars verksamhetsområde den till deltidsarbete övergående personens arbetsplats är belägen eller där den som ska sysselsättas med hjälp av deltidstillägget är anmäld som arbetslös arbetssökande.

9 §
Utbetalning av sysselsättningsstöd

Närings-, trafik- och miljöcentralen betalar månatligen ut sysselsättningsstöden i efterskott på en utbetalningsansökan som arbets- och näringsbyrån har godkänt.


10 §
Tilläggsstöd till kommunerna

Kommunen ska kvartalsvis tillställa arbets- och näringsbyrån en utredning för utbetalning av tilläggsstöd enligt 7 kap. 12 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice.

Närings-, trafik- och miljöcentralen betalar ut tilläggsstödet till kommunen på grundval av en utredning som arbets- och näringsbyrån har godkänt.

11 §
Beviljande av anslag för bedömning och utvecklande av förutsättningarna för företagsverksamhet

Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om beviljande av anslag för utgifter för bedömning och utvecklande av förutsättningarna för företagsverksamhet som avses i lagen om sociala företag (1351/2003) och i 13 § i statsrådets förordning om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice (1346/2002).

15 §
Ansökan om och beviljande av sysselsättningspolitiskt understöd

Sysselsättningspolitiskt understöd (understöd) beviljas av den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde verksamheten bedrivs. Om verksamheten bedrivs inom flera centralers verksamhetsområden, beviljas understödet av den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde det är meningen att verksamheten i huvudsak ska bedrivas. Understöd för inrättande och stabilisering av social företagsverksamhet samt bildande av nyandelslag beviljas av den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars område den som ansöker om understöd har sin hemort. Understödet beviljas av arbets- och näringsministeriet, om det är fråga om riksomfattande verksamhet.


16 §
Utbetalning av understöd

Understödet eller, om understöd har betalats i förskott, den del av understödet som överskrider förskottet, betalas i efterskott för varje betalningsperiod på en ansökan om utbetalning som lämnats in till närings-, trafik- och miljöcentralen. Utbetalningsansökan ska grunda sig på faktiska kostnader eller motsvarande kostnader som hänför sig till social företagsverksamhet. För föreningar som har grundats av andra än arbetslösa är betalningsperioden tre kalendermånader, om inte något annat bestäms i beslutet om beviljande av understöd. För föreningar som har grundats av arbetslösa är betalningsperioden en kalendermånad.

Utbetalningsansökan ska lämnas in inom en månad från det att den betalningsperiod som ansökan gäller har gått ut. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan dock av särskilda skäl besluta att understöd betalas trots att utbetalningsansökan blivit försenad.

Ansökan om utbetalning av förskott ska lämnas in till närings-, trafik- och miljöcentralen i god tid före ingången av den betalningsperiod som förskottet hänför sig. I utbetalningsansökan ska mottagaren av understödet redogöra för de kostnader som mottagaren uppskattar att förfaller till betalning under följande betalningsperiod.

19 §
Anmälningar och uppgifter i anslutning till studiesociala förmåner

Arbets- och näringsbyrån ska lämna arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten uppgifter om sådana ferier under arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och med arbetslöshetsförmån understödda frivilliga studier för arbetssökande som avses i 10 kap. 5 § 2 mom. i lagen om offentlig arbetskraftsservice samt uppgift om huruvida utbildningsplatsen är belägen utanför studerandens hemort eller pendlingsregion.

Arbets- och näringsbyrån ska lämna arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten uppgifter om antalet dagar då arbetssökanden deltagit i sådana arbetsmarknadsåtgärder som avses i 8 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice samt i jobbsökarträning i form av grupptjänst som pågår i minst fem och högst 20 dagar och som arbetskraftsmyndigheten anordnat eller anskaffat samt uppgift om huruvida arbetsmarknadsåtgärden eller jobbsökarträningen ordnas utanför arbetssökandens hemort eller pendlingsregion.

Arbets- och näringsbyrån får med hjälp av elektronisk linjeöverföring lämna den anmälan som avses i 12 kap. 3 § 3 mom. i lagen om offentlig arbetskraftsservice samt de uppgifter som avses ovan i 1 och 2 mom. direkt till arbetslöshetskassan och Folkpensionsanstalten.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På sysselsättningsstöd och ersättning för uppehälle enligt prövning för tid i arbetslivsträning som inte avslutats när denna förordning träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

På anmälningar och uppgifter som anknyter till studiesociala förmåner för tid i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning som inte avslutats när denna förordning träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 29 december 2009

Minister
Liisa Hyssälä

Överinspektör
Timo Meling

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.