1636/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 30 december 2002 om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice (1346/2002) 14, 21 och 22 §, samt

ändras 4 §, 12 § 1 mom. och 19 § 2 mom.,

av dem 4 § sådan den lyder i förordning 1419/2006 och 12 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 1222/2005 som följer:

4 §
Förutsättningar för beviljande av rörlighetsunderstöd

För att rörlighetsunderstöd ska beviljas som ersättning för resekostnader förutsätts att

1) arbets- och näringsbyrån har anvisat arbetssökanden arbetsplatsen i fråga eller att arbetsgivaren har kallat arbetssökanden till arbetsintervju,

2) arbetsplatsen är belägen eller underhandlingarna om ett anställningsförhållande äger rum i Finland,

3) arbetstiden i medeltal är minst 18 timmar per vecka och att arbetet pågår i minst två veckor, samt

4) rörlighetsunderstöd har sökts före den resa som avses i 5 §.

För att rörlighetsunderstöd ska beviljas som ersättning för flyttkostnader förutsätts att

1) arbetsplatsen är belägen i Finland,

2) arbetstiden i medeltal är minst 18 timmar per vecka och att arbetet pågår i minst sex månader,

3) arbetssökanden inte får resebidrag enligt 7 kap. 3 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) som ersättning för de kostnader som mottagandet av arbetet medför, samt

4) rörlighetsunderstöd har sökts innan arbetsförhållandet börjar.

12 §
Dagtraktamente för tryggande av utkomsten

För tryggande av utkomsten kan kunden betalas ett dagtraktamente för den tid hälsoundersökningar och andra undersökningar, rehabiliteringsundersökningar och undersökningar av arbetskonditionen samt de i 11 § nämnda åtgärderna pågår och för den tid en arbetsprövning som ordnas vid en arbetsplats pågår. Det dagtraktamente som beviljas för tryggande av utkomsten uppgår till beloppet av den högsta med barnförhöjning förhöjda grunddagpenningen enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) utan förhöjningsdelen och omställningsskyddstillägget.


19 §
Ersättningsdagar för det sysselsättningsstöd som betalas för tryggande av utkomsten

Startpeng betalas för de dagar då dess mottagare arbetar i sitt företag.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På sysselsättningsstöd och ersättning för uppehälle enligt prövning för tid i arbetslivsträning som inte avslutats när denna förordning träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 29 december 2009

Minister
Liisa Hyssälä

Överinspektör
Timo Meling

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.