1584/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 10 juni 1994 om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) 6 och 6 a §, 16 § 2 mom., 17 och 18 § samt 19 § 1 och 2 mom.,

sådana de lyder, 6, 6 a och 17 § samt 19 § 1 och 2 mom. i lag 458/2006 samt 16 § 2 mom. och 18 § i lag 59/1995, som följer:

6 §
Beslut om tillämpning av bedömningsförfarandet

Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om tillämpningen av bedömningsförfarandet på projekt som avses i 4 § 2 mom. Beslutet ska fattas utan dröjsmål, dock senast inom en månad efter det att närings-, trafik- och miljöcentralen har fått tillräcklig information om projektet. Innan beslutet fattas ska tillräckliga förhandlingar om behovet av bedömningsförfarandet föras mellan behöriga myndigheter, och den projektansvarige ska ges tillfälle att bli hörd i saken. Beslutet ska delges den projektansvarige i enlighet med 60 § i förvaltningslagen (434/2003). Beslutet ska utan dröjsmål på det sätt som anges i lagen om offentliga kungörelser (34/1925) kungöras minst 14 dagar på anslagstavlorna i kommunerna inom det område som sannolikt påverkas av projektet. Beslutet ska offentliggöras också i elektronisk form och sändas till behöriga myndigheter för kännedom.

Är ett projekt förlagt till flera närings-, trafik- och miljöcentralers verksamhetsområde eller om en närings-, trafik- och miljöcentral svarar för planeringen eller genomförandet av ett projekt, bestämmer miljöministeriet vilken av närings-, trafik- och miljöcentralerna som beslutar om tillämpningen av bedömningsförfarandet. I ett beslut som miljöministeriet fattat i saken får ändring inte sökas genom besvär.

Arbets- och näringsministeriet sköter uppgifterna enligt 1 mom. beträffande projekt som gäller kärnanläggningar enligt kärnenergilagen (990/1987).

6 a §
Kontaktmyndighet

Närings-, trafik- och miljöcentralen är kontaktmyndighet. I projekt som gäller kärnanläggningar enligt kärnenergilagen är det likväl arbets- och näringsministeriet som är kontaktmyndighet. Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om behörighetsfördelningen mellan närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsministeriet.

Är ett projekt förlagt till flera närings-, trafik- och miljöcentralers verksamhetsområde, ska myndigheterna sinsemellan komma överens om vilken av dem som ska vara kontaktmyndighet för projektet. Om oklarhet uppstår i fråga om kontaktmyndigheten eller om en närings-, trafik- och miljöcentral svarar för planeringen eller genomförandet av ett projekt, bestämmer miljöministeriet vilken av närings-, trafik- och miljöcentralerna som är kontaktmyndighet för projektet. I ett beslut som miljöministeriet fattat i saken får ändring inte sökas genom besvär.

16 §
Ledning, övervakning och uppföljning

Närings-, trafik- och miljöcentralerna leder och övervakar verkställigheten av denna lag inom sina verksamhetsområden.


17 §
Besvärsrätt med anledning av att bedömningen saknas eller är bristfällig

Utöver det som särskilt föreskrivs om sökande av ändring har en närings-, trafik- och miljöcentral rätt att anföra besvär över ett sådant avgörande av ett tillståndsärende enligt någon annan lag som gäller ett projekt enligt 4 § eller över något annat beslut som är väsentligt för genomförandet av projektet, när besvärsgrunden är att en miljökonsekvensbedömning enligt denna lag inte har företagits eller att bedömningen har varit bristfällig till väsentliga delar.

Den som annars har rätt att söka ändring i ett beslut genom besvär kan i dessa åberopa att bedömningsförfarandet inte har genomförts eller att det har varit bristfälligt till väsentliga delar.

18 §
Tvångsmedel

Om ett projekt enligt 4 § inte förutsätter tillstånd eller beslut enligt 17 § 1 mom. och projektet inleds utan den miljökonsekvensbedömning som förutsätts i denna lag, kan en närings-, trafik- och miljöcentral vid vite bestämma att genomförandet av projektet avbryts tills bedömningsförfarandet är slutfört. I fråga om vite gäller viteslagen (1113/1990).

19 §
Sökande av ändring i beslut om tillämpning av bedömningsförfarandet

Den projektansvarige får på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996) söka ändring genom besvär i ett beslut som fattats med stöd av 6 § 1 mom. Den behöriga förvaltningsdomstolen bestäms enligt 12 § i förvaltningsprocesslagen, dock så att om besvären gäller ett beslut av en närings-, trafik- och miljöcentral, är den behöriga förvaltningsdomstolen den förvaltningsdomstol inom vars domkrets huvuddelen av projektet eller verksamheten i fråga är belägen.

En närings-, trafik- och miljöcentral har rätt att för tryggandet av en enhetlig förvaltnings- och rättspraxis söka ändring genom besvär i ett beslut av en förvaltningsdomstol genom vilket förvaltningsdomstolen har upphävt ett beslut som närings-, trafik- och miljöcentralen har fattat med stöd av 6 § 1 mom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.