1583/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/1993) 3 § 1 mom. 12 punkten, 17, 21 och 35 §, 36 § 3 mom., 37, 40, 41, 49, 50 och 50 b §, 50 c § 1 och 3 mom., 52 §, 57 § 3 mom., 58, 59, 65 och 71 §, 66 § 1 mom. och 77 § 2 mom.,

sådana de lyder, 3 § 1 mom. 12 punkten i lag 747/2007, 17 § delvis ändrad i lag 63/1995, 21 delvis ändrad i sistnämnda lag och i lag 1015/1996, 35, 50 och 59 § samt 66 § 1 mom. i lag 91/2000, 36 § 3 mom. samt 50 c § 1 och 3 mom. i lag 452/2004, 37 och 41 § samt 77 § 2 mom. i nämnda lag 63/1995, 40 § delvis ändrad i nämnda lagar 63/1995 och 747/2007, 49 § delvis ändrad i nämnda lagar 63/1995, 91/2000 och 452/2004, 50 b § i sistnämnda lag samt i lagarna 1040/2004 och 277/2008, 52 § i lag 605/1997 och i nämnda lag 452/2004, 57 § 3 mom. och 65 § i nämnda lag 277/2008, 58 § delvis ändrad i sistnämnda lag samt 71 § i nämnda lag 1040/2004, som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


12) tillsynsmyndighet närings-, trafik- och miljöcentralen och den kommunala miljövårdsmyndigheten samt även andra myndigheter i den mån de har getts tillsynsuppgifter som föreskrivs eller bestäms i denna lag eller med stöd av den,


17 §
Kommunala avfallshanteringsföreskrifter

Kommunen kan för att precisera verkställigheten av bestämmelserna i detta kapitel, eller allmänna föreskrifter som statsrådet meddelat med stöd av dem, meddela lokala allmänna föreskrifter om

1) insamling, sortering, förvaring, transport, vidareförmedling, återvinning eller behandling av avfall och om tekniska krav som gäller dessa funktioner,

2) åtgärder som behövs för att förhindra att hälsan eller miljön orsakas fara eller skada, samt om

3) tillsynen över avfallshanteringen.

Föreskrifterna ska delges offentligen så som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen. Föreskrifterna ska dessutom sändas till närings-, trafik- och miljöcentralen för kännedom.

21 §
Förordnande om uppsnyggning av ett nedskräpat område

Den kommunala miljövårdsmyndigheten kan bestämma att nedskräparen eller någon annan som är skyldig att snygga upp ska snygga upp ett nedskräpat område.

Om det inte kan utredas vem som har skräpat ned eller om han inte anträffas eller om han försummat sin uppsnyggningsskyldighet och det inte är fråga om ett område som nämns i 20 § 2 mom., kan den kommunala miljövårdsmyndigheten bestämma att områdets innehavare ska snygga upp det nedskräpade området under förutsättning att uppsnyggningsskyldigheten inte kan anses oskälig. Om det är fråga om ett område i kommunens besittning, kan närings-, trafik- och miljöcentralen bestämma att kommunen ska snygga upp det nedskräpade området.

Om någon annan sådan innehavare av ett nedskräpat område som avses i 2 mom. än kommunen försummar sin uppsnyggningsskyldighet eller om uppsnyggningsskyldigheten ska anses oskälig, kan närings-, trafik- och miljöcentralen bestämma att kommunen ska snygga upp området.

35 §
Statens deltagande i avfallshanteringsarbete

Om avfall i miljön eller andra kasserade föremål eller ämnen medför fara, skada eller någon annan påföljd som nämns i 19 § eller i 7 § i miljöskyddslagen och det arbete eller den åtgärd som behövs för att förebygga eller avlägsna denna har orsakat eller kan orsaka kommunen sådana kostnader för avfallshantering som ska anses oskäliga, kan närings-, trafik- och miljöcentralen, efter att vid behov ha avtalat därom med kommunen, enligt statsbudgeten utföra eller låta utföra ett arbete eller vidta eller låta vidta en åtgärd i form av avfallshanteringsarbete eller annars delta i de kostnader som avses ovan.

36 §
Riksomfattande myndigheter

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland övervakar i egenskap av riksomfattande myndighet efterlevnaden av de bestämmelser om producenter, producentsammanslutningar och producentansvar som ingår i denna lag och som utfärdats med stöd av den.

37 §
Regionala myndigheter

Närings-, trafik- och miljöcentralerna styr och utvecklar skötseln av de uppgifter som avses i denna lag och i bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den samt övervakar iakttagandet av bestämmelserna och föreskrifterna.

40 §
Riksomfattande avfallsplan och regional avfallsplan

För skötseln och utvecklandet av de uppgifter som föreskrivs och bestäms i denna lag och med stöd av den ska miljöministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralen göra upp planer för avfall och avfallshantering (den riksomfattande avfallsplanen och regional avfallsplan).

I avfallsplanen ska presenteras uppgifter om nuläget beträffande avfallet och avfallshanteringen samt utvecklingsmålen och de åtgärder som behövs för att nå dem.

41 §
Kommunens uppgifter vid uppgörandet av avfallsplaner

Kommunen ska lämna närings-, trafik- och miljöcentralen och denna i sin tur miljöministeriet de uppgifter om avfall som uppkommer i kommunen, om anordnandet av och tillsynen över avfallshanteringen samt om utvecklingsmål beträffande dessa som behövs för uppgörandet av avfallsplanen.

49 §
Anmälan om verksamhet till avfallsregistret

Till närings-, trafik- och miljöcentralen ska för godkännande i avfallsregistret enligt 70 § göras anmälan om

1) yrkesmässig insamling och transport av avfall,

2) verksamhet som säljare eller förmedlare av avfall, om avsikten är återvinning eller behandling av avfallet utanför Finland.

Anmälan ska innehålla tillräckliga uppgifter om verksamheten och utövaren. Anmälan ska göras minst 60 dagar innan verksamheten inleds. Anmälan ska också göras för övervakning av verksamheten på det sätt som närmare bestäms genom förordning av statsrådet.

Om det sker en väsentlig ändring i den verksamhet som nämns i anmälan eller om verksamheten upphör, ska närings-, trafik- och miljöcentralen omedelbart underrättas om detta.

50 §
Föreskrifter i samband med godkännande för anteckning i avfallsregistret

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska fatta beslut med anledning av en anmälan som gäller godkännande för anteckning i avfallsregistret. I beslutet kan meddelas behövliga föreskrifter för uppfyllande av förpliktelserna enligt 49 a § och för övervakning av verksamheten. Genom föreskrifterna kan verksamheten vid behov begränsas så att den gäller endast avfall av en viss typ eller så att mängden avfall som får lagras begränsas.

50 b §
Anmälan till producentregistret

Varje producent som avses i 18 b § ska göra en anmälan till Närings-, trafik- och miljöcentral i Birkaland för anteckning i producentregistret. Varje producentsammanslutning ska på motsvarande sätt göra en anmälan för godkännande för anteckning i producentregistret, varvid en producent som hör till sammanslutningen inte särskilt behöver göra anmälan. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska också underrättas om väsentliga förändringar i verksamheten och om upphörande av verksamheten samt om förändringar som gäller producentsammanslutningars medlemmar och avtalsparter.

Anmälan ska innehålla tillräckliga uppgifter och utredningar om producenten och verksamheten samt om återanvändning, återvinning och annan avfallshantering av kasserade produkter, på basis av vilka det är möjligt att bedöma om arrangemangen är behöriga. Producenter av elektriska och elektroniska produkter ska visa att garanti har ordnats enligt 18 m § 2 mom. I en producentsammanslutnings anmälan ska dessutom lämnas behövliga uppgifter om avtal och regler på basis av vilka det är möjligt att bedöma om verksamheten uppfyller kraven i 18 g § 2 och 3 mom.

Den som i accisdeklaration enligt 22 § i lagen om påförande av accis (1469/1994) anmäler att dryckesförpackningar ingår i ett i 3 § 1 mom. 2 punkten i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar (1037/2004) avsett fungerande retursystem ska göra anmälan om retursystemet för dryckesförpackningar till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland för godkännande för anteckning i producentregistret. På anmälan tillämpas i övrigt bestämmelserna i 1 och 2 mom. i denna paragraf.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om innehållet i den anmälan som avses i 1 mom. Genom förordning av statsrådet kan också utfärdas närmare bestämmelser om förfarandet vid anmälan.

50 c §
Anteckning i producentregistret och godkännande för anteckning i producentregistret

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland antecknar producenter i producentregistret. Producenter av elektriska och elektroniska produkter kan inte antecknas i registret om de inte visar att garanti har ordnats enligt 18 m § 2 mom.


Med anledning av en producentsammanslutnings anmälan för godkännande för anteckning i producentregistret ska fattas ett beslut. I samband med anteckning eller godkännande för anteckning i registret kan närings-, trafik- och miljöcentralen meddela sådana förpliktelser som behövs för fullgörandet av skyldigheterna enligt denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den och för övervakningen av verksamheten.


52 §
Myndigheternas rätt till information

Tillsynsmyndigheten, miljöministeriet, Finlands miljöcentral och kommunen har på begäran rätt att av avfallsinnehavaren eller någon annan som ordnar avfallshantering eller den som är skyldig att snygga upp ett nedskräpat område få de upplysningar som behövs för tillsynen över att denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den iakttas eller för skötseln av sina uppgifter. Tillsynsmyndigheten, miljöministeriet och Finlands miljöcentral har på begäran också rätt att av den som idkar produktion och den som tillverkar eller importerar en produkt få de uppgifter om produktionen som behövs för verkställigheten av denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den samt om de ämnen som används i produktionen och om de produkter som tillverkas eller importeras liksom även om det avfall som de ger upphov till och om avfallshanteringen. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland och miljöministeriet har dessutom rätt att av producenter och producentsammanslutningar på begäran få de för verkställigheten av denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser behövliga uppgifterna om tillverkning och import av produkter och återanvändning av dem samt om återanvändning, återvinning och annan avfallshantering av produkter som kasserats såsom avfall och delar av dem.

Tillsynsmyndigheten, miljöministeriet och Finlands miljöcentral har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av en annan myndighet få de upplysningar och handlingar som de behöver för sin verksamhet.

57 §
Förbud, begränsningar och andra bestämmelser

Om en producent, en producentsammanslutning eller en upprätthållare av ett retursystem för dryckesförpackningar inte har ordnat sådan återanvändning, återvinning och annan avfallshantering som grundar sig på producentansvar på det sätt som förutsätts i denna lag eller i bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den, kan Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ålägga denna att göra verksamheten lagenlig eller återkalla sitt beslut om godkännande av producentsammanslutningen eller retursystemet för dryckesförpackningar i producentregistret.

58 §
Vite samt hot om tvångsutförande och hot om avbrytande

Miljöministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralen eller den kommunala miljövårdsmyndigheten kan förena ett förbud eller en föreskrift som meddelas på grundval av denna lag eller en bestämmelse som utfärdats med stöd av den eller Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland för iakttagande av bestämmelserna om producentansvar eller Finlands miljöcentral ett förbud eller en föreskrift som meddelas på grundval av avfallstransportförordningen eller Säkerhetsteknikcentralen ett förbud eller en föreskrift som meddelas enligt 57 § 2 mom. med vite eller med hot om att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad eller att verksamheten avbryts eller förbjuds.

I frågor som gäller vite samt hot om tvångsutförande och hot om avbrytande iakttas i övrigt viteslagen (1113/1990).

59 §
Anhängiggörande

Ett ärende som gäller ett förordnande eller en bestämmelse som avses i 21 eller 57 § får anhängiggöras vid närings-, trafik- och miljöcentralen eller hos den kommunala miljövårdsmyndigheten av

1) den vars rätt eller fördel saken kan gälla,

2) en registrerad förening eller stiftelse vars syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boendemiljön och inom vars verksamhetsområde miljökonsekvenserna i fråga uppträder.

65 §
Försäljning av lös egendom som är föremål för hot om tvångsutförande

Om det har bestämts att ett hot om tvångsutförande som gäller lös egendom ska verkställas och om egendomen har värde i pengar, har miljöministeriet, den kommunala miljövårdsmyndigheten, närings-, trafik- och miljöcentralen och Säkerhetsteknikcentralen rätt att bortföra sådan egendom för återvinning eller sälja den för att täcka de kostnader som tvångsutförandet vållar. Eventuellt överskott ska återbäras till ägaren.

66 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut som meddelats med stöd av denna lag söks enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996). Den behöriga förvaltningsdomstolen bestäms enligt 12 § i förvaltningsprocesslagen, dock så att om besvären gäller ett beslut av en närings-, trafik- och miljöcentral, är den behöriga förvaltningsdomstolen den förvaltningsdomstol inom vars domkrets huvuddelen av verksamheten i fråga är belägen. Ändring i beslut som gäller de i 17 § avsedda kommunala avfallshanteringsföreskrifterna och den i 30 § avsedda taxan söks däremot enligt kommunallagen (365/1995).


71 §
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Den som vid utförandet av uppdrag enligt denna lag har tagit del av uppgifter om en enskilds eller en sammanslutnings ekonomiska ställning, om en affärs- eller yrkeshemlighet eller om en enskilds personliga förhållanden får utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) lämna ut uppgifterna till tillsynsmyndigheten, miljöministeriet, Finlands miljöcentral eller till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland för fullgörande av uppgifter enligt denna lag samt till åklagar-, polis- och tullmyndigheterna för utredning av brott. Sekretessbelagda uppgifter kan dessutom lämnas ut till tullmyndigheterna för övervakningen av verkställigheten av avfallsskattelagen (495/1996) samt lagen om accis på vissa dryckesförpackningar.

77 §
Tillämpning av tidigare stadganden

På nedskräpning och förorening av marken som har skett innan denna lag har trätt i kraft samt på sådana avstjälpningsplatser och andra behandlingsplatser för avfall vilkas verksamhet har upphört innan denna lag har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet. Närings-, trafik- och miljöcentralen bestämmer dock om rengöring av ett förorenat område. I fråga om de föreskrifter som utfärdas för fullgörandet av skyldigheter som grundar sig på de ovan avsedda bestämmelserna gäller dessutom i tillämpliga delar 57, 58 och 66 § i denna lag. Bestämmelser om den lag som ska tillämpas på brott finns i 3 kap. 2 § i strafflagen (39/1889).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.