1575/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 14 och 16 § i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 31 augusti 1978 om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden (669/1978) 14 § och 16 § 2 mom., sådana de lyder i lag 547/2005, som följer:

14 §

Kommunen kan utfärda närmare föreskrifter om hur vinterunderhållet, det övriga underhållet samt renhållningen av gator och allmänna områden ska skötas med iakttagande av de skyldigheter som föreskrivs i lag och de lokala förhållandena. Föreskrifterna om underhålls- och renhållningsarbetet kan gälla

1) sättet att utföra arbetet och den utrustning och de medel som ska användas,

2) tiden för att utföra arbetet,

3) hantering, uppläggning och borttransport av snö, samt

4) indelning av gator och allmänna områden i underhålls- och renhållningskategorier efter målnivån.

På förfarandet vid utarbetande av kommunala föreskrifter om underhåll och renhållning tillämpas vad som i markanvändnings- och bygglagen bestäms om utarbetande av byggnadsordning. Föreskrifterna utfärdas genom beslut av kommunen. Föreskrifterna ska delges närings-, trafik- och miljöcentralen och polisen.

16 §

Om kommunen inte fullgör sin skyldighet att sköta underhållet och renhållningen av gator och allmänna områden, kan närings-, trafik- och miljöcentralen vid vite förplikta kommunen till det.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.