1571/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 12 juni 2009 om samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet (410/2009) 4 och 5 § samt 8 § 3 och 4 mom. som följer:

4 §
Anmälningar från kommuner och samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet

Kommunen eller samarbetsområdet som avses i 2 § 2 mom. ska anmäla följande uppgifter till regionförvaltningsverket:

1) namn och kontaktuppgifter för det organ som avses i 2 § 3 mom., samt

2) personalresurserna inom miljö- och hälsoskyddet.

Organet ska dessutom meddela regionförvaltningsverket vilka kommuner som hör till samarbetsområdet.

Kommunen eller samarbetsområdet ska vid behov motivera ett undantag som avses i 3 § i sin anmälan till regionförvaltningsverket enligt 1 mom.

Regionförvaltningsverket ska anmäla de uppgifter som avses i 1―3 mom. till social- och hälsovårdsministeriet.

Ändringar i de uppgifter som avses i 1―3 mom. ska också anmälas i enlighet med vad som föreskrivs i 1―4 mom.

5 §
Statsrådets beslutanderätt

Om en kommun som inte uppfyller kravet i 2 § 1 mom. inte fattar ett beslut om att höra till ett samarbetsområde eller om en sådan kommun av orsaker som är oberoende av kommunen blir utanför ett samarbetsområde, beslutar statsrådet om att kommunen ska höra till ett samarbetsområde samt om kostnadsfördelning, förvaltningsmodell, grunderna för ordnande av tjänster och uppgifter och annat som är nödvändigt för att ordna samarbetet och som kommunerna inte har avtalat om. Statsrådet ska före beslutsfattandet höra de berörda kommunerna och regionförvaltningsverken samt samarbetsområdet. Statsrådets beslut om villkoren för samarbetet gäller till dess att de berörda kommunerna avtalar om något annat.

Statsrådet har sådan beslutanderätt som avses i 1 mom. även när en kommun lämnar ett samarbetsområde eller när ett samarbetsområde inte har personalresurser som motsvarar minst 10 årsverken, om inte de berörda kommunerna når överenskommelse i saken på något annat sätt.

8 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Kommuner och samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet ska göra anmälningar enligt 4 § 1 och 2 mom. till regionförvaltningsverket senast den 31 januari 2010.

Regionförvaltningsverket ska göra anmälan enligt 4 § 4 mom. till social- och hälsovårdsministeriet senast den 31 mars 2010.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.