1547/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av kemikalielagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989) 6 b §, sådan den lyder i lag 491/2008, samt

ändras 5 § 2 mom., 6 och 6 a § samt 49 § 3 mom., sådana de lyder, 5 § 2 mom. i lag 408/2009, 6 § i nämnda lagar 491/2008 och 408/2009 samt 6 a § och 49 § 3 mom. i nämnda lag 491/2008, som följer:

5 §
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och Finlands miljöcentral

Dessutom svarar Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för den riksomfattande styrningen av den tillsyn som regionförvaltningsverken utövar med undantag för den riksomfattande styrningen av ansvarsområdet för arbetarskyddsuppgifter, om vilket det föreskrivs i lagen om regionförvaltningsverken (896/2009).


6 §
Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskyddsuppgifter ska ha tillsyn över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som har utfärdats med stöd av den när det är fråga om förebyggande och avvärjning av sådana skador på hälsan och sådana brand- och explosionsrisker som orsakas av användning av kemikalier i arbetet.

Regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskyddsuppgifter ska inspektera lokaler hos verksamhetsidkare som tillverkar, importerar, lagrar och använder kemikalier och varor innehållande kemikalier och övervaka att registrerings- och anmälningsplikterna enligt avdelning II i REACH-förordningen, skyldigheterna beträffande information enligt avdelning IV i förordningen, skyldigheterna för nedströmsanvändare enligt avdelning V i förordningen, skyldigheterna beträffande användning av tillståndspliktiga ämnen enligt avdelning VII i förordningen och de begränsningar som anges i artikel 67 i förordningen fullgörs. Ansvarsområdet ska dessutom ha tillsyn över efterlevnaden av vad som i denna lag, i bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller i CLP-förordningen föreskrivs om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier som används i arbetet och kemikalier som tillverkas samt övervaka att uppgifter om kemikalier lämnas enligt 48 a §.

Vid tillsyn, övervakning och inspektioner enligt 1 och 2 mom. ska regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskyddsuppgifter tillämpa lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006).

Om det för avhjälpande av brister som upptäckts vid en inspektion krävs att någon annan verksamhetsidkare än den som är föremål för tillsynen vidtar åtgärder, ska regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskyddsuppgifter till denna del lämna över ärendet till de myndigheter som nämns i 5 § för behandling.

Dessutom ska regionförvaltningsverket styra och övervaka de kommunala kemikalietillsynsmyndigheternas verksamhet inom tillsynen över efterlevnaden av denna lag när det är fråga om att förebygga och avvärja sådana skador på hälsan och sådana brand- och explosionsrisker som orsakas av kemikalier. Vidare ska regionförvaltningsverket bedöma och utvärdera de kommunala tillsynsplaner som avses i 7 b §.

6 a §
Närings-, trafik- och miljöcentralen och den kommunala miljövårdsmyndigheten

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska ha tillsyn över att de bestämmelser om förebyggande och avvärjning av kemikalieskador på miljön som finns i denna lag eller har utfärdats med stöd av den iakttas vid anläggningar där kemikalier hanteras.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska ha tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i artikel 37 i REACH-förordningen om att lämna information om användningsförhållanden och säkerhetsåtgärder beträffande ämnen, bestämmelserna i avdelning VII i den förordningen om användning av tillståndspliktiga ämnen och bestämmelserna om de begränsningar som anges i artikel 67 i den förordningen. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska i detta syfte inspektera lokaler hos verksamhetsidkare som tillverkar, lagrar och använder kemikalier.

Den kommunala miljövårdsmyndigheten ska, för avvärjning av kemikalieskador på miljön, utöva tillsyn över efterlevnaden av REACH-förordningen i samband med tillsynen enligt miljöskyddslagen. Den kommunala miljövårdsmyndigheten har vid fullgörandet av denna uppgift de befogenheter som anges i 13 kap. i miljöskyddslagen.

Om det för avhjälpande av brister som upptäckts vid en inspektion krävs att någon annan verksamhetsidkare än den som är föremål för tillsynen vidtar åtgärder, ska närings-, trafik- och miljöcentralen och den kommunala miljövårdsmyndigheten till denna del lämna över ärendet till de myndigheter som nämns i 5 § för behandling.

Dessutom ska närings-, trafik- och miljöcentralen styra och övervaka den kommunala kemikalietillsynsmyndighetens verksamhet inom tillsynen över efterlevnaden av denna lag när det är fråga om att förebygga och avvärja kemikalieskador på miljön.

49 §
Tillsynsmyndigheternas skyldigheter att samarbeta

Den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten och regionförvaltningsverket är skyldiga att på begäran utan ersättning lämna Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och Finlands miljöcentral de övriga uppgifter om kontroller, kontrollåtgärder, kontrollpersonal, avgifter och tillsyn som behövs för styrningen, uppföljningen, rapporteringen och statistiken i fråga om tillsynen enligt denna lag. Uppgifterna ska lämnas till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och Finlands miljöcentral på det sätt som dessa bestämmer särskilt.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.