1545/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 18 och 19 § i lagen om service och stöd på grund av handikapp

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 3 april 1987 om service och stöd på grund av handikapp (380/1987) 18 och 19 § som följer:

18 §
Sökande av ändring i socialnämndens beslut

Ändring i socialnämndens beslut om service och ekonomiskt stöd enligt denna lag söks genom besvär hos förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärsskriften kan inom nämnda tid även lämnas till socialnämnden, som ska tillställa förvaltningsdomstolen skriften jämte sitt utlåtande.

19 §
Sökande av ändring i beslut av förvaltningsdomstolen

I förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller service som avses i 8 § 2 mom. eller ekonomiskt stöd som avses i 9 § 2 mom. får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvärsskriften jämte bilagor kan även inges till förvaltningsdomstolen för att sändas vidare till högsta förvaltningsdomstolen.

Ändring i annat beslut av förvaltningsdomstolen än ett sådant som nämns i 1 mom. och som getts med anledning av besvär över ett beslut om service eller ekonomiskt stöd får inte sökas genom besvär, om inte högsta förvaltningsdomstolen meddelar besvärstillstånd.

Besvärstillstånd ska sökas hos högsta förvaltningsdomstolen. Tillstånd kan meddelas endast om besvären är av synnerligen stor betydelse för ändringssökanden eller om det med avseende på lagens tillämpning i andra liknande fall eller med hänsyn till en enhetlig rättspraxis är av vikt att ärendet prövas av högsta förvaltningsdomstolen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.