1536/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 6 och 13 § i lagen om apoteksavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 februari 1946 om apoteksavgift (148/1946) 6 och 13 §, sådana de lyder, 6 § i lag 779/2009 och 13 § i lagarna 758/1965 och 1281/1987 samt i lag 701/2002, som följer:

6 §

Apoteksavgiften ska betalas genom girering till regionförvaltningsverket i en eller flera rater så som Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet bestämmer. Apoteksavgiften för Helsingfors universitetsapotek ska betalas in till Helsingfors universitet och apoteksavgiften för Kuopio universitetsapotek till Kuopio universitet. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ska före den 1 augusti året efter det år för vilket avgiften fastställts till regionförvaltningsverket sända en förteckning över de apoteksavgifter som ska betalas inom regionförvaltningsverkets verksamhetsområde.

13 §

Om besvärsmyndigheten har avlyft apoteksavgiften eller nedsatt den, ska det överbetalda beloppet jämte sex procents årlig ränta från betalningsdagen till återbetalningsdagen återbäras till betalaren av regionförvaltningsverket.

Har apoteksavgift annars betalats utöver det fastställda beloppet, ska det överbetalda beloppet jämte ränta, beräknad på det sätt som anges i 1 mom., på ansökan återbäras till betalaren av regionförvaltningsverket.

Har apoteksavgiften till följd av att omsättningen uppgivits oriktigt fastställts till ett för lågt belopp, ska detta rättas och apotekaren åläggas att betala tillägget. Avgiften får dock inte rättas, om det har förflutit fem år från utgången av det år då den avgift som ska rättas har debiterats eller borde ha debiterats.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.