1534/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 9 § i revisionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i revisionslagen av den 13 april 2007 (459/2007) 9 § som följer:

9 §
Regionförvaltningsverkets skyldighet att förordna revisor

Regionförvaltningsverket ska på anmälan förordna en behörig revisor för en sammanslutning eller stiftelse, om

1) en revisor inte har valts enligt denna eller någon annan lag,

2) en revisor inte har behörighet enligt 3 § eller inte är oberoende enligt 24 eller 25 §, eller

3) en föreskrift i bolagsordningen, stadgarna eller bolagsavtalet om antalet revisorer eller deras behörighet inte har iakttagits.

Regionförvaltningsverket ska begära utlåtande av Centralhandelskammarens revisionsnämnd i ett ärende som avses i 1 mom. 2 punkten och som gäller oberoende innan ärendet avgörs.

Anmälan kan i de fall som nämns ovan i denna paragraf göras av vem som helst. Styrelsen, ett därmed jämförbart organ eller en bolagsman är skyldig att göra anmälan, om inte den som ska välja revisor utan dröjsmål väljer en behörig revisor. En tyst bolagsman i ett kommanditbolag är dock inte skyldig att göra anmälan.

Innan ett förordnande enligt denna paragraf ges ska sammanslutningens eller stiftelsens styrelse, motsvarande organ eller bolagsmännen höras. Förordnandet kan verkställas utan att det vunnit laga kraft. Förordnandet gäller tills en revisor i föreskriven ordning valts för sammanslutningen eller stiftelsen i stället för den revisor som regionförvaltningsverket förordnat. Ett förordnande kan inte ges efter det att bokslutet för räkenskapsperioden i fråga har fastställts och beslutet om det har vunnit laga kraft.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.