1526/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 2002 om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) 1 kap. 6 §, 11 kap. 3 § 1 och 4 mom., 12 kap. 2 § 1 mom., 13 kap. 1 § 1 och 4 mom. och 6 §,

av dem 11 kap. 3 § 1 och 4 mom. sådana de lyder i lag 1052/2008, som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

6 §
Verkställighet av lagen

Verkställigheten av denna lag leds, styrs och utvecklas av arbets- och näringsministeriet såsom högsta myndighet. Arbets- och näringsministeriet ska årligen som ett komplement till regeringens åtgärdsberättelse lämna en sysselsättningsberättelse där det redogörs för hur målen för den offentliga arbetskraftsservicen har uppnåtts samt för arbetskraftsservicens situation och utveckling.

Verkställighetsuppgifterna i fråga om den offentliga arbetskraftsservicen sköts av arbets- och näringsbyråerna samt närings-, trafik- och miljöcentralerna, om inte något annat bestäms genom lag.

Arbetskraftsmyndigheten ska ha ett informationssystem som lämpar sig för att användas självständigt av kunderna och innehåller uppgifter om lediga arbetsplatser, om utbildningsmöjligheter och om enskilda kunder och som påskyndar informationsförmedlingen på arbetsmarknaden och effektiviserar arbets- och näringsbyråernas service. Bestämmelser om informationssystemet och integritetsskyddet vid användningen av systemet finns i lagen om ett informationssystem för arbetsförvaltningens kundbetjäning (1058/2002).

11 kap.

Samarbete i anslutning till verkställigheten

3 §
Tillsättande av kommissionen för främjande av sysselsättningen och kommissionens uppgifter

Närings-, trafik- och miljöcentralen tillsätter för tre år i sänder en sysselsättningskommission vars uppgift är att följa och förutse förändringar på arbetsmarknaden samt att planera åtgärder som behövs med anledning av förändringarna och på detta sätt främja tryggandet av tillgången på arbetskraft och förbättring av sysselsättningen. Sysselsättningskommissionen ska dessutom följa hur den offentliga arbetskraftsservicen verkställs samt vid behov göra framställningar om hur den kan förbättras.


Bestämmelser om sysselsättningskommissionens uppgifter i anslutning till de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för arbetslöshetsförmåner finns i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002). När sysselsättningskommissionen behandlar ärenden som avses i första meningen i 11 kap. 4 § 5 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa fungerar kommissionen som en sektion. Till sektionen hör förutom sysselsättningskommissionens ordförande eller en vice ordförande dessutom en medlem som företräder arbetsgivarna och en medlem som företräder arbetstagarna. Sektionen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och de övriga medlemmarna är närvarande. Sektionens ståndpunkt blir den åsikt som majoriteten av medlemmarna omfattar. Om sektionens ordförande och vice ordförande är jäviga att behandla ett ärende, överförs ärendet till sysselsättningskommissionen vid en annan arbets- och näringsbyrå som förordnas av närings-, trafik- och miljöcentralen.


12 kap.

Bestämmelser om verkställighet av stöd, understöd och förmåner

2 §
Vissa bestämmelser om stöd, förmåner eller understöd som arbetskraftsmyndigheterna beviljar

Stöd, understöd och förmåner som beviljats av arbets- och näringsbyrån utbetalas av närings-, trafik- och miljöcentralen, som vid återkrav är statsbidragsmyndighet enligt statsunderstödslagen.


13 kap.

Sökande av ändring

1 §
Sökande av ändring i arbetskraftsmyndigheternas förmånsbeslut

I andra än i 2 § 1 mom. 2 punkten avsedda sådana beslut av arbets- och näringsministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralen eller arbets- och näringsbyrån som gäller stöd, understöd eller förmåner enligt denna lag får ändring inte sökas genom besvär.


Med avvikelse från 2 mom. får rättelse inte sökas i

1) närings-, trafik- och miljöcentralens beslut där sysselsättningsanslag anvisas statliga ämbetsverk eller inrättningar för att på ansökan beviljas som investeringsunderstöd,

2) arbets- och näringsbyråns beslut om beviljande av sysselsättningsstöd eller placering i statliga arbetsuppgifter.


6 §
Begränsningar i rätten att söka ändring

Om inte något annat anges ovan eller särskilt i lag, får ändring inte sökas genom besvär

1) i beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen eller arbets- och näringsbyrån om tillhandahållande eller anskaffning av tjänster enligt denna lag,

2) i beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen eller arbets- och näringsbyrån om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.