1504/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 december 2006 om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen (1447/2006) 11―13, 17, 18, 21 och 22 §, 23 § 2 mom., 24 § samt 27 § 3 mom. som följer:

11 §
Jord- och skogsbruksministeriets uppgifter

Jord- och skogsbruksministeriet svarar för

1) planeringen av användningen av medlen för det operativa programmet och beredningen av fördelningen av medlen mellan de myndigheter och fiskerigrupper som sköter uppgifter om vilka föreskrivs i denna lag,

2) anvisandet till Ålands landskapsregering av den del av gemenskapens medfinansiering av det operativa programmet som gäller landskapet Åland,

3) planeringen och utvecklingen av det operativa programmet och av dess genomförande,

4) ordnandet av tillräcklig kontroll av användningen av medel,

5) ordnandet av programutvärderingen, programövervakningen och programinformationen, samt

6) valet av fiskerigrupper.

I syfte att säkerställa att programmet genomförs enhetligt och effektivt styr och övervakar jord- och skogsbruksministeriet närings-, trafik- och miljöcentralerna och fiskerigrupperna när dessa utför de uppgifter som anges i 12―14 §.

12 §
Närings-, trafik- och miljöcentralens uppgifter

Närings-, trafik- och miljöcentralen svarar inom sitt verksamhetsområde för beviljande, utbetalning, verifiering på plats, övervakning och återkrav av stöd samt för informationen om stödet och för den regionala samordning av åtgärder som avses i 15 § 2 mom.

Närings-, trafik- och miljöcentralen begär utlåtande om en ansökan om stöd enligt avdelning IV kapitel IV i förordningen om fiskerifonden av den fiskerigrupp inom vars verksamhetsområde den åtgärd som ansökan gäller huvudsakligen avses bli genomförd. När närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om beviljandet av stöd kan den avvika från utlåtandet, om beviljandet av stöd strider mot Europeiska gemenskapens lagstiftning, den nationella lagstiftningen, det operativa programmet eller den lokala utvecklingsstrategi som avses i artikel 45.2 i förordningen om fiskerifonden. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan dessutom avvika från utlåtandet, om det i den finansieringsram för fiskerigruppen som reserverats för finansiering av projekt inte finns anslag för finansiering av projektet.

13 §
Gemensamma avgöranden av jord- och skogsbruksministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralerna

Tillsammans med närings-, trafik- och miljöcentralerna träffar jord- och skogsbruksministeriet avgöranden om bidrag som avses i avdelning IV kapitel I artiklarna 23 och 24 och artikel 26.4 c i förordningen om fiskerifonden samt om utvecklingsprojekt som väljs ut för finansiering enligt avdelning IV kapitel III och vars totala kostnader överstiger 15 000 euro. Utifrån avgörandet fattar närings-, trafik- och miljöcentralerna beslut i enlighet med 12 § 1 mom. Beslutet får överklagas enligt 27 § 3 mom.

Jord- och skogsbruksministeriet ordnar ett tidsbegränsat ansökningsförfarande för de utvecklingsprojekt som avses i 1 mom. I fråga om de bidrag som avses i 1 mom. ordnar ministeriet ansökningsförfarande bara när det finns särskilda skäl som har samband med målen i det operativa programmet och verksamhetsbetingelserna för yrkesfisket.

17 §
Ansökan om stöd

Innan den åtgärd för vilken stöd söks inleds ska en skriftlig och undertecknad ansökan ges in till den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde åtgärden huvudsakligen avses bli genomförd eller sökanden har sin hemort.

18 §
Beviljande av stöd utan ansökan

Jord- och skogsbruksministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralerna kan utan ansökan bevilja stöd för genomförande av tekniskt stöd enligt artikel 46 i förordningen om fiskerifonden.

Jord- och skogsbruksministeriet kan, av särskilda skäl som hänför sig till uppnåendet av målen för det operativa programmet, utan ansökan bevilja stöd för åtgärder enligt avdelning IV kapitel III i förordningen om fiskerifonden.

21 §
Utvecklingsplan

Den som ansöker om investeringsstöd kan i samband med ansökan lägga fram en utvecklingsplan som innehåller de för utvecklingen av företagets eller yrkesutövarens verksamhet väsentliga omständigheterna. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska beakta utvecklingsplanen som en förhöjande faktor när den beslutar om stödnivån.

Närmare bestämmelser om utvecklingsplanens innehåll utfärdas genom förordning av statsrådet.

22 §
Granskningar och kontroller som gäller dem som beviljar stöd och stödtagare

De åtgärder som stödtagarna vidtagit och förfarandena vid beviljandet av stöd granskas av Landsbygdsverket i enlighet med ett revisionsprogram som revisionsmyndigheten har utarbetat och kommissionen godkänt.

I syfte att utöva tillsyn över iakttagandet av förutsättningarna och villkoren för beviljande, utbetalning och användning av stöd kan jord- och skogsbruksministeriet vid behov utföra kontroller som gäller dem som beviljar stöd och stödtagare. Närings-, trafik- och miljöcentralerna har motsvarande rätt i fråga om stödtagare.

23 §
Övervakningssystem

Jord- och skogsbruksministeriet svarar för uppbyggnaden och utvecklingen av registret för strukturstöd till fiskerinäringen. För driften av registret svarar jord- och skogsbruksministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralerna gemensamt.


24 §
Uppgifternas offentlighet, rätt att få uppgifter och utlämnande av uppgifter

I fråga om offentligheten för uppgifterna i registret för strukturstöd till fiskerinäringen gäller det som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Jord- och skogsbruksministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna och Landsbygdsverket har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av andra myndigheter, den som sköter ett offentligt uppdrag och fiskerigruppen få sådana uppgifter om sökanden eller stödtagaren, dennes hälsotillstånd, ekonomiska ställning och affärs- eller yrkesverksamhet, den av offentliga medel beviljade finansieringen eller andra förhållanden av vikt med avseende på stödet som är nödvändiga för behandlingen av ärenden som gäller stödet.

Jord- och skogsbruksministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna och Landsbygdsverket har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att till en annan myndighet, den som sköter ett offentligt uppdrag eller Europeiska gemenskapens institutioner lämna ut sådana uppgifter om stödtagaren som har erhållits vid utförandet av en uppgift om vilken bestäms i denna lag och som är nödvändiga för fullgörande av en kontrolluppgift som ålagts myndigheten, den som sköter det offentliga uppdraget eller institutionen eller för tillsyn över att Europeiska gemenskapens lagstiftning har iakttagits.

Uppgifter som erhållits med stöd av 2 och 3 mom. får inte användas för något annat syfte än det för vilket de har begärts.

27 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som närings-, trafik- och miljöcentralen har fattat med stöd av denna lag får sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.