1500/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 21 och 29 § i lagen om växtskyddsmedel

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 2006 om växtskyddsmedel (1259/2006) 21 och 29 § som följer:

21 §
Genomförande av spridning från luften

Ett sådant beslut om spridning av ett växtskyddsmedel från luften som avses i 20 § 2 mom. ska innehålla uppgifter om spridningsområdet, bekämpningsåtgärderna och tidpunkten för dem samt om det växtskyddsmedel som används vid bekämpningen. Spridning från luften genomförs under övervakning av närings-, trafik- och miljöcentralen.

Spridningen av växtskyddsmedel från luften ska utföras med iakttagande av särskild omsorgsfullhet och så att detta inte medför fara för människors eller djurs hälsa eller oskälig olägenhet för miljön. Spridningsområdet ska utmärkas tydligt genom att synliga tavlor placeras ut i terrängen med information om spridningen av växtskyddsmedel. Flygspridning får utföras av en person med tillgång till ändamålsenlig flygspridningsmateriel samt tillräckliga kunskaper om och färdigheter för spridning av växtskyddsmedel från luften. Innan spridningen genomförs ska den kommunala miljöskyddsmyndigheten och hälsoskyddsmyndigheten samt kommunalveterinären underrättas i god tid om flygspridningen.

Närmare bestämmelser om det förfarande som ska iakttas vid flygspridning, anmälningar som ska göras om spridningen och krav som ska ställas på spridningsmaterielen och den som utför spridningen utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

29 §
Tillsynsmyndigheter

Livsmedelssäkerhetsverket svarar för verkställigheten av denna lag, för tillsynen över att denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den efterföljs samt för organiseringen av tillsynen. Livsmedelssäkerhetsverket anlitar närings-, trafik- och miljöcentralerna vid tillsynen. Utöver Livsmedelssäkerhetsverket övervakar tullverket importen och exporten av växtskyddsmedel.

Livsmedelssäkerhetsverket ska i samarbete med andra myndigheter svara för att rådgivning och utbildning i riktig användning av växtskyddsmedel ordnas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.